Analýza 17.listopadu 1989

Od napsání “Analýzy 17. listopadu” autora Miroslava Dolejšího (1931 – 2001) uplynulo takřka 30 let (byla napsána vroce 1990). Mnohé její závěry jsou však natolik nadčasové, že z toho až mrazí. S některými závěry se neztotožňujeme, jiné se zdají být sporné. “Analýzu” však považujeme za natolik pozoruhodnou, že rádi přispějeme k jejímu šíření. Přinejmenším jde o jednu z možností výkladu “Jak to vlastně celé bylo”.Redakce Argumenty & Fakta MIROSLAV DOLEJŠÍ ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989.

VÝCHODISKA

Základní mystifikací je tvrzení, že 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva protivládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně odčervna 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už odprověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládajítato fakta: 11.11.2019 6:09 Stránka 2 z72

1) K převratům došlo ve všech komunistických státechEvropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediskasociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty bylyuskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným avíceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené mocikomunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky abezpečnostně druhou největší mocností světa – SSSR, jejíž síla nebylaotřesena.Pád Berlínské zdi

2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci vrukou komunistických stran – více nebo méně skrytě(přejmenování stran, taktické úpravy programů, přesun skrytýchkádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).

3) Disidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteříčlenové převzali úlohu dekorace v podílu na moci, bylazaložena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli z řad svýchstran, byli pak, často formálně, pronásledováni či krátce před11.11.2019 6:09Stránka 3 z72 převratem vězněni, což bylo taktické opatření pro získánívěrohodnosti a popularity před veřejností, prováděné převážnězápadním rozhlasem a tiskem.

4) Politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizacenové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě,jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínajícísjednocením Německa. Politické převraty v komunistickýchstátech Evropy byly směrovány k podpoře tohoto sjednoceníNěmecka a byly s ním synchronizovány.

5) Forma a průběh politických převratů v Evropě bylypravděpodobně předmětem dohody Reagan-Gorbačov,uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice vČeskoslovensku nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizaceuvnitř prostředí i navenek (Jan Urban, Alexandr Vondra, MichalŽantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Josef Vohryzek, JanLitomiský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, KarelFreund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohout,Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, JanaPetrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honner, JaroslavCuhra, Hana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlý, MiroslavKvašňák, John Bok, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák,Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, OtakarVeverka, aj.), zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou StBnebo armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou, 11.11.2019 6:09Stránka 4 z72 atd.). Momentka z disentu

6) Zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využitíkomunistických oligarchií k udržení pořádku a k zachovánívlivu komunistického mezinárodního hnutí v mocenskýchstrukturách po převratech. K tomu účelu vznikla kooperace mezi KGB a CIA, jejichž společné komise převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé armády.

7) Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami SSSR- USA 11.11.2019 6:09 Stránka 5 z72 (KGB – CIA). Za tím účelem už 12 let před tím byla politickyiniciována koncepce lidských práv a prosazen její význam /1976/, onějž se pak dohody velmocí spolehlivě opíraly.Účast disidentů v tzv. Hnutí za lidská práva (Jan Dus, Dana Němcová,Heřman Chromý, Marie Rút Křížková, Stanislav Penc atd..) pak ospravedlňovala jejich smířlivost ke komunistům a jejich kooperaci na moci, která je ve skutečnosti nesrovnatelně větší, než je na první pohled patrné.

8) Politický převrat v Československu ani politika vládyVáclava Havla nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky SSSR – USA pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této politiky byl neúspěšný.I. Charta 77Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1.1.1977 bylo 156bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob,výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v padesátých létech, jako ku příkladu:František Krigel, Ladislav Lis, Zdeněk Mlynář, Ludmila Jankovcová,Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Gertruda Sekaninová-Čakrtová,Ladislav Kolmistr, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Jiří Ruml, OldřichHromádko, Karel Šiktanc, František Šamalík, Ludvík Vaculík, PavelKohout, Jarmila Taussigová, Věnek Šilhán, Libuše Šilhánová, BedřichPlacák, Jaroslav Šabata, Jan Štern, Jiří Kantůrek, Rudolf Zukal,Luděk Pachman, atd.11.11.2019 6:09Stránka 6 z72

Ze zpravodajské analytiky prověrek v KSČ v létech 1969-1970 vyplývá, že přibližně 800 funkcionářů KSČ bylo formou vyloučení převedeno do tzv. zálohy, tj. pro použití v takových situacích, jaké vznikly po založení Charty 77, po 17.11.1989 apro situace, které jsou projektovány jako další varianty možnéhovývoje. Z této zpravodajské analytiky vyplývá, že přibližně 1120komunistů emigrovalo (bylo vysazeno) do zahraničí s posláním působit v politické opozici a se zpravodajským určením. Do této doby bylo aktivizováno pouze asi 260 těchto osob. Ostatní zůstávají stále v záloze. Část těchto osob je možné identifikovat podle privilegií,kterých se jim dostávalo od vlád hostitelských zemí ihned po jejich příchodu do emigrace: politický asyl dostávaly okamžitě a bez průtahů, ihned po té si přes čs. konzuláty zařídily vystěhovalecký pas a mnozí z nich navštěvovali bez komplikací Československo, dostali zaměstnání v exponovaných Institucích států, do kterých byli vysazeni, jejich děti tam studovaly na prominentních univerzitách, atd. Všichni významní komunisté dostávali okamžitě profesury na universitách (Goldstucker, Šik, Sviták, Pelikán, později Mlynář) a významné politické funkce.Pro spolupráci na této opoziční variantě byly získány starší exilové instituce (Rada svobodného Československa v USA, Česká akademie pro vědy a umění v USA, některé krajanské spolky a organizace, atd.) a některé osoby z poúnorové emigrace (Tigrid aj.),zejména pak osoby kolem rozhlasových stanic Hlas Ameriky,Svobodná Evropa a BBC.Tito lidé organizovali v zahraničí malé nátlakové skupiny(lobby), které si postupně vytvářely kontakty na mezinárodní11.11.2019 6:09Stránka 7 z72 organizace a vlády států, vypracovávaly situace pro reagenci oficiální politiky, zakládaly nakladatelství a vydavatelství, nadace, organizovaly sběr finančních prostředků, atd.Patronaci nad těmito skupinami měly vlády, diplomatické sbory a mezinárodní organizace západních spojenců USA. Celá činnost byla současně pod částečnou kontrolou KGB. V Československu byli KGB vybráni lidé z vedení ÚV KSČ, kteří byli o záměrech a některých akcích informováni (od r. 1987 to bylo 13.odd.ÚV KSČ). Od r. 1987 byl koordinací činnosti těchto skupin v zahraničí s Chartou 77 pověřen vedoucí tohoto oddělení Rudolf Hegenbart. Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a zejména pro soukromou potřebu jejich vůdců, shromažďoval v Nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeť sovětského akademika Arnošta Kolmanna, František Janouch, sám dlouhou dobu působící v sovětském jaderném výzkumu.Finanční prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN-klubu, Rotary-klubu, Jewish Agency,Guggenheimovy nadace v USA, B nai B rith, Masarykovy nadace při Masarykově museu v Izraeli, židovských odborových svazů zejména v USA, Švédsku, atd. Nadace Charty 77 založila 6 vlastních literárníchnadací (Cena J.Seiferta, Jiřího Lederera, Fr. Kriegla, atd.), jejichprostřednictvím udělovaly ceny za literaturu vybraným členůmCharty za účelem jejich popularizace a propagace. Ze stejných zdrojů byla vyplácena tzv. stipendia. Nadace Charty měla prostřednictvím zednářských loží v Evropě a v USA vliv i na některé tradiční literární nadace, jejichž prostřednictvím pak dosahovala udělování mezinárodních cen těm signatářům Charty 77, kteří byli predestinování pro budoucnost k politickým funkcím (Havel,Dienstbier, Battěk, Němcová, Palouš, Uhl, Šabata, atd.).11.11.2019 6:09 Stránka 8 z72

V období 1980-1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty vyplaceno cca 376 tisíc US dolarů na činnost Charty 77 v Československu a cca 1,341 mil. US dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. Tato částka nezahrnuje peníze vyplacené za literární a jiné ceny. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucírm osobám Charty převedena souhrnná částka cca 6 milionůUS dolarů. Tato konta (osobní) jsou spravována advokátními kancelářemi v zahraničí, které zastupují jednotlivé fukcionáře Charty77.V lednu 1990 obdržel Janouch jako jeden z prvních registraci od Federálního ministerstva vnitra (FMV) a od února 1990 jsou finančníprostředky distribuovány pro Československo prostřednictvím této kanceláře. Z nich jsou rovněž financovány a odměňovány některéčinnosti OF a jeho vedoucích funkcionářů.Charta 77 byla od svého založení v r. 1977 koncipována jako zednářská lóže. Funkce mluvčího je převzata ze Sionistické organizace. Aby nemohla být jako ilegální organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1.1.1977 konstatuje, že nechce škodit komunistickému režimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, což koresponduje s komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů Charty a s dohodami, které byly o jejím vzniku a působnosti uzavřeny.Počáteční zběsilá politická kampaň, která byla proti Chartě77 vedena ze strany ÚV KSČ, měla za účel na Chartu upozornit a popularizovat ji u protikomunisticky smýšlející části občanské veřejnosti. Hlavní část její popularizace pak převzalyvysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC.Přibližně od r. 1974 byla v Československu konstituovánanová báze KGB, která dnes zahrnuje asi 7 až 8 tisíc občanů Ingr, Luboš Bažant, Michal Kobal, Petr Burian, JUDr Josef Průša,JUDr Josef Danisz, Věra Vránová, Pavel Muraško, Michal Kocáb,atd. atd.). Na bázi II. a X. správy FMV to však byla činnost víceméně kontrolní (v rámci objektové kontrarozvědky), nikoli řídící.Řízení Charty 77 bylo prováděno velmi komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu ze strany USA.Hlavní řídící funkci vzhledem k Chartě 77 vykonávaly osoby z báze KGB. Hlavní kontaktní osobou byl vedoucí 13.oddělení ÚV KSČ R.Hegenbart, který současně řídil protiopatření FMV. Hegenbart byl přímo angažován na přípravě převratu odsrpna 1988,na jeho provedení 17. 11.1989 a dodnes jako kontakt působí prostřednictvím plk. StB Josefa Vostárka (býv.Náčelník kanceláře FMV ministra Vratislava Vajnara) a pplk. Krásy na řízení činnosti KC OF, zejména pak jeho personální politiky(schvalování osob pro vládu, poslance FS, zahraniční službu, jinépolitické strany, atd.) Směr kontaktu: Ladislav Lis, OldřichHromádko, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Šabata, Petr Kučera a kancelářpresidenta republiky, zejména některé poradce).11.11.2019 6:09Stránka 11 z72

Komunista Rudolf Hegenbart byl pověřen provedením převratu Přijímání členů (signatářů) Charty 77 skončilo dnem 17.11.1989, kdy počet signatářů dosáhl cca 1900 občanů. Naprostá většina z nich podepsala Chartu ze vzdoru proti režimu, aniž měla nejmenší tušení o charakteru a poslání této tajuplné organizace. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční nevyjímaje).Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, 11.11.2019 6:09Stránka 12 z72 Pithartových, Šabatových – Uhlových – Müllerových – Tesařových,Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových,Dobrovských, Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských,Šternových-Kantůrkových, Freundových, Tominových, Korčišových,Paynových, Kocábových, Placákových, Princových, atd. Všechny tytovíce nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejichpotomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.Tato skupina občanůČeskoslovenska byla pro své dnešní poslání schválena pověřenými orgány SSSR a USA(prostřednictvím StB-GRU-KGB-CIA-Mossad). Souhlas vyslovovalytaké jiné mezinárodní organizace.Charta 77 nedosáhla během svého 13letého působenížádného politického vlivu na domácí scénu, protože tonebylo žádoucí. Příprava politických převratů v Evropě, včetně Československa, byla svěřena profesionálním organizacím, které k tomu měly k disposici všechny potřebné prostředky a bohaté zkušenosti. Posláním Charty 77 bylo soustředění vhodných osob, svěrohodnou krycí legendou “odpůrců komunismu” pro veřejnost, které by po převzetí moci po fingovaných převratech zajistily kontinuitu se zaměřením světového komunistického hnutí, jehož součástí jsou i komunistické strany všeho typu a všech taktických modifikací a programů.Jejich hlavním posláním je zakrytí této dlouhodobé orientace a v důsledku toho působí k likvidaci jedné fáze bolševismu: stalinismu –tedy období, kdy se světový bolševismus v Rusku vymkl mezinárodní kontrole.11.11.2019 6:09 Stránka 13 z72

Občanské odsuzování a věznění některých nejaktivnějších členů Charty 77 a jí založených odnoží bylo především velmi diferencované a mělo výchovný (kázeňský, disciplinární) a propagační význam jak vzhledem k nim samotným, tak hlavně k obyvatelstvu.Věznění členové Charty 77 se tímto způsobem učili podřizovat se kázni, jestliže to okolnosti vyžadují, a současně jim bylo jejich uvěznění (nebo pouhé zadržení na několik hodin)podnětem k obrovské mezinárodní propagační kampani, vedené zahraničními vysílačkami a později i diplomatickým personálem amerických spojenců.Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by bývalo v listopadu 1989 nevědělo vůbec nic, anebo by pro něj byli nepřijatelní, pokud by byla dána přednost k seznámení s nimi prostřednictvím zpráv a informací z jejich nejbližšího okolí. Organizovaná reklama a propagace jejich osob upravila jejich obrazy v legendy a učinila z nich hrdiny, mučedníky, veliké spisovatele,myslitele, politiky a demokracii oddané státníky. K tomu účelu byly zřízeny nejrůznější literární ceny, udělovány čestné doktoráty na západních universitách, atp. V podstatě je tento postup metodou hollywoodské tvorby Star, která se uplatňuje od počátku 20. století – kdokoli může být populární, kdo je intenzivně po nějakou dobu propagován všemocnou reklamou. Je to otázka účelu a nákladů, nikoli otázka kvality člověka.Agenturní činností StB proti Chartě 77 se zabývalo na FMV(Federální ministerstvo vnitra, pozn red.) celkem asi 43důstojníků StB. Rozsah této činnosti není vyčerpán pouze seznamem akcí proti Chartě a VONS, ale zahrnuje také činnost oddělení StB pro boj proti sionismu, judaismu, svobodnému 11.11.2019 6:09Stránka 14 z72 zednářstvu, Státnímu židovskému muzeu (tzv. kontrarozvědnáochrana) a židovstvu. Z těchto útvarů, které podléhaly většinou přímoKGB (mezinárodní koordinace), byly registrovány zahraniční signály(dispozice) pro činnost Charty. Současně byla registrována kooperaces ostatními disidentskými skupinami, zejména v Polsku, NDR,Maďarsku a SSSR.Každý z těchto důstojníků StB řídil agenturu uvnitř Charty77 a v počtu 5 až 7 TS (tajných spolupracovníků). Osobní charakteristiky vůdců Charty 77 (vč. VONS a ostatních tzv.nezávislých iniciativ) jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy (Jirous apod.).Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující ve vládě Lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu.President Havel nechal jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem FMV. Po 6 týdnech jeho působení na FMV se ztratilo přes 15 tisíc OS(osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli zjakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB). President si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban).Je nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitější materiály,týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17.11.1989. Kupř. magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání sněkterými zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty11.11.2019 6:09Stránka 15 z72 předávalo StB, zmizely (záznamy o jejich existenci v osobníchmateriálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty).Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77:V. Havla, J. Dienstbiera, Zuzany Dienstbierové, Petra Uhla, Jar.Šabaty, A. Šabatové, L. Hejdánka, V. Bendy, J. Gruntoráda, M.Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Vl. Chramostové, M. Kubišové, Zd.Jičínského, M. Motejla, Dr. Danisze, Zd. Rychtského, P. Pitharta, J.Urbana, P. Kučery, I. Fišery, J. Hájka, A. Marvanové, P. Šustrové, J.Rumla, R. Slánského, W. Komárka, M. Zemana, V. Klause, V.Dlouhého atd.Dále byly odstraněny všechny materiály z listopadu aprosince 1989 z jednání tzv. rozhodujících politických sil opřevzetí moci v zemi. Rovněž byly odstraněny objektové svazky“Obroda socialismu” (Klub reformovaných komunistů a estébáků z r.1968 – politicky nejvýznamnější složka Charty 77 a dosud v OF).Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur vzahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy“Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, Škvoreckého nakladatelství v Torontu, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni. Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro rizika s tím spojená. Rozsah ostatníchby zdaleka překročil únosný rámec této zprávy.11.11.2019 6:09Stránka 16 z72 II. Převrat 17.11.1989 Zpráva parlamentní Komise FS (Federálního shromáždění,pozn. red.) pro vyšetření podstaty událostí 17.11.1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k několikaměsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na Národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu. Podobný osud postihl Nezávislou vyšetřovací skupinou studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřování vyšetřovací komisí FS.Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se rozšířivší pochybnosti o nejapné legendě sametové revoluce, jak ji dosud urputně hlásá president a vláda Charty 77.President rovněž nedodržel svůj veřejně daný slib, že budou zveřejněny všechny záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání tzv. rozhodujících politických sil (dodnes neníznámo, kdo je tímto pojmem označen).S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, že masakr na Národní třídě byl předem připraven a že byl koncipován jako signál zahájení převratu. Po něm byla iniciativa okamžitě předána Chartě 77 – to dokazuje, že v přípravách existovala spolupráce (mimo mnoha dalších důkazů). Charta ihned po masakru převzala iniciativu rozšířením sdělení sl. Drážské o smrti studenta Šmída, které se ukázala desinformací. Tento kritický bod spojení Charty 77 a zasvěcené části ÚV KSČ nebyl dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství.Když byly tyto pochybnosti občanů spolehlivě zaregistrovány, natočila BBC pořad o událostech 17.11.1989 11.11.2019 6:09 Stránka 17 z72 v němž legenda je korigována a vyúsťuje v tvrzení, že to byl nepodařený vnitrostranický převrat, který měl pouze odstranit Jakešovo vedení, ale který se vymkl z rukou. Na základě této predikce vystoupil jeden z předních mužů Charty Jiří Ruml s požadavkem, aby vyšetřování 17. listopadu bylo obnoveno.Nebezpečí, které v sobě takový požadavek skrývá spočívá v tom, že komise bude sestavena opět ze zasvěcených lidí Charty 77, kteří budou dokazovat tvrzení pořadu BBC, které je pokládáno zapřijatelnou politickou verzi, korigující nesmyslnou báchorku o sametové revoluci.Stejným cílem však bude zakrytí každého spojení Charty s komunisty a kontinuity komunistické vlády – chartistické elitě stále vyhovuje být považována za něco jiného, nežčímve skutečnosti je. Je nepochybné, že kdyby byla zveřejněna pravda,Havel a jeho vláda Charty 77 by museli padnout. To je však nepřijatelné pro zahraniční sponzory, kteří Chartu vypracovávali 13let a nemají za ni přijatelnou náhradu, se kterou by mohli souhlasit také Rusové. Vláda Havlovy Charty musí být tedy udržena.Z provedené analýzy lze vybrat skutečnosti, které chronologicky seřazeny, poskytují následující sled událostí: poradce presidenta USA John Whitehead na podzim 1988 po své 12-tidenní cestě po Východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje zahájení příprav k převratu.Pro Československo (Chartu 77) to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe samé a její členové postupně založili řadu skupin, nazývanými nezávislými iniciativami: SPUSA(Společnost přátel USA), HOS (Hnutí za občanskou svobodu), DI(Demokratickou iniciativu), Obrodu socialismu (svaz bývalýchkomunistů a příslušníků StB z r. 1968), České děti (monarchisté) přípravě manifestace. Ke skutečnostem, které jsou už veřejně známy o průběhu masakru na Národní třídě, lze připojit:A) Přibližně 2 hodiny před příchodem průvodu studentů,vedených poručíkem StB Zifčákem alias “studentem Růžičkou” na Národní třídu, kde podle oficiální trasy neměl co dělat(!), byl zastaven provoz tramvají v obou směrech.Dopravní podnik tedy musel dostat takový příkaz už asi 3 hodiny předtím. Současně byla Národní třída téměř vyklizena (liduprázdná).B) Pohotovostní oddíly SNB byly v pohotovosti vMikulanské ulici a v Kokviktské už 3 hodiny předpříchodem průvodu na Národní třídu.C) Asi 1 hodinu před příchodem průvodu byly uzamčeny všechny domovní dveře všech domu od Perštýna až k Národnímudivadlu, přesto, že tudy průvod neměl projít!D) Zásahová četa ÚRNA (Útvar rychlého nasazení), která byla ve 3. pohotovostním sledu (její členové byli doma u rodin, ale museli být k dispozici u telefonu), dostali v 10,30hod. telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru(tedy 8 hodin před nasazením), tj. asi 4 hodiny před zahájením manifestace. Po příchodu k útvaru jim byla nařízena pohotovost.Když četa nastoupila v maskovaných uniformách a maskovacích čepicích, byl jim vydán rozkaz k nasazení červených baretů, které jsou součástí vycházkové uniformy.V 11,30 hod. byla četa převezena autobusem do Bartolomějské ulice k soustředění. Od 13,45 probíhala jejich instruktáž třemi důstojníky StB v civilu o jejich zákroku u Národního divadla – tedy v době, kdy manifestace začínala ve vzdálenosti asi 3 km.11.11.2019 6:09Stránka 20 z72

Zásahové četě byl na zvětšeném obraze podrobně vyložen uzávěr u Národního divadla včetně nasazení obrněných transportérů vybavených radlicemi. Byla instruována, že důstojníciStB jim budou ukazovat vytypované osoby v průvodu, které jsou pak povinni vytáhnout a zadržet.ÚRNA je cvičena pro bleskovou akci, nikoli pro pořádkovou policejní službu. Plk. Bečvář, který vydal rozkaz k jejich nasazení, musel vědět, jak tato složka bude reagovat, musel rovněž vědět, že jejich nasazení je neadekvátní, protože podle zákona a vnitřních předpisů FMV je ÚRNA nasazována pouze při bezprostředním ohrožení životů, při organizovaném a ozbrojeném odporu.Nic takového se na Národní třídě nedalo očekávat. Plk. Bečvář byl do funkce dosazen právě Hegenbartem a je pravděpodobné, že protipředpisový rozkaz k nasazení ÚRNA nevydal z vlastního rozhodnutí. Zde kdesi mohou spočívat příčiny, proč se zastřelil.E) V odpoledních hodinách 17.11.1989 opustilo Prahu celé vedení Charty 77 včetně rodin. V Praze zůstali pouze Uhl, Benda,Němcová. Patrně existovalo jisté nebezpečí jejich pozatýkání v případě, že by se Hegenbartovi nepodařilo paralyzovat akce a rozhodnutí většiny vedoucích ÚV KSČ a FMV, kteří nebyli do charakteru operace zasvěceni.Chartisté se však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy.V té době a během neděle se Hegenbartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí zákroku Lidových milicí, které Jakeš mobilizoval. Cílem operace nebylo pouze odstranění Jakeše, ale i dočasný taktický ústup komunistů ze světla do předem připravených pozic, jejichž dislokace a krytí bylo předmětem dojednávání s Obrodou socialismu od ledna 1989. Od téže doby (po11.11.2019 6:09Stránka 21 z72 zatčení Václava Havla) byli Hegenbartem mobilizování herci, zpěváci aj. k podpisovým akcím za jeho propuštění. Všichni iniciátoři byli komunisté nebo spolupracovníci Státní bezpečnosti.Ze seznamu studentů, kteří připravovali manifestaci a později se chopili organizování studentstva vyplývá, že jde výlučně o děti prominentních rodičů. 86% těchto studentů mělo rodiče ve vysokých funkcích v KSČ, FMV,diplomatických službách, v kategorii generálních ředitelů,vysokoškolských profesorů, atd. Existují důkazy o instruování těchto dětí jejich rodiči.Existují rovněž důkazy o tom, že už od června 1989 byla vypracována hesla, jako “Nejsme jako oni”, “Nechceme násilí”, atd. a formy jejich uplatňování při demonstracích tak, aby nedošlo k fyzickému napadání komunistů (to byla jedna z podmínek dohody o předání moci) a záruky za ni převzali sami komunisté prostřednictvím studentů a Občanského fóra.III. Občanské fórum Koncepce OF byla dohodnuta asi půl roku před převratem a schválena Hegenbartem. Na jeho vyhlášení Havlem v Realistickém divadle sváželi pověření důstojníci StB svými soukromými vozy všechny hlavní členy Charty 77. Uvolnění divadel fingováním protestních stávek organizovala StB prostřednictvím svých agentů mezi herci a základními organizacemi KSČ v divadlech.Vedením OF byli pověření výhradně kmenoví členové 11.11.2019 6:09Stránka 22 z72 Charty 77. Kvalifikovaný zpravodajský odhad předpokládal,že pro nasazení v OF bylo uvolněno přibližně 1100 lidí znové báze KGB. Agentura StB byla nasazena celá (v Chartě 77), i když posléze došlo k řadě průvalů, z nichž některé byly účelové(Danisz apod.).Občanské fórum si zachovalo horizontální organizaci Charty (s hermeticky uzavřeným koordinačním centrem), protože to nejlépe vyhovovalo možnostem průniků (politických, zpravodajských,finančních, kontrolních) do místních OF a potřebám infiltrace všechostatních politických stran, klubů, organizací a spolků, vznikajících vevazbě na OF, tedy v podstatě na početně multiplikovanou Chartu 77.Nejsilnější pozici v OF si udržuje Obroda socialismu, která je stále jeho rozhodující složkou. Zajišťuje kooperaci s KSČ a koordinaci v oblasti personální politiky ve vládě, diplomatickém sboru, FS a obou národních radách, republikových vládách a ve sféře komunální (O.Černík). Všechna rozhodující místa v oblasti veřejné moci, rozhlase,televizi, tisku, průmyslových podnicích, školství, zdravotnictví,soudech, prokuratuře, apod., jsou obsazovány komunisty (tzv.bývalými). / Zřejmě není náhoda, že O. Černík, A. Dubček a někteří další pomocní režiséři a herci 17. listopadu zemřeli krátce potom vdůsledku “autonehody” atp. – pozn. NN /Pro tuto koncepci je výchozím bodem historie a politiky rok 1968. Je předkládán jako prvotní počátek dnešní demokratické politiky a jeho aktéři jsou tak předurčování k převzetí veškeré moci. Tento politický akt, podporovaný Západem, má rehabilitovat hromadné nasazení tzv. bývalých komunistů. Je to schéma, které je uplatňováno ve všech komunistických státechEvropy. V Československu je však nejzřetelnější vzhledem k počtu komunistů vyloučených v r. 1968 z KSČ – jejich značný počet si nevynucuje přejmenování KSČ ani změnu programu, protože tato organizace má jako svoji veřejnou variantu OF. Po 17.11.1989 se k zakladatelům a provozovatelům OF připojili zaměstnanci Prognostického ústavu ČSAV, z nichž mnozí zaujali nejdůležitější funkce v národním hospodářství a v politice. Pověření tohoto ústavu vyplývá z faktu,že zpracovával nynější hospodářskou reformu už od roku 1987, kdy si vláda objednala na impuls z Moskvy tzv. Prognózu rozvoje národního hospodářství ČSSR. Část nákladů na její vypracování byla refundována RVHP (stejně postupovaly ostatní komunistické vlády vEvropě).Tato studie nebyla prognózou, nýbrž variantou současné reformy, při níž byla paralelně vypracována a v zahraničí odsouhlasena koncepce hospodářské činnosti po převratu.V rámci prací na této studii vycestovalo na stáže asi 40 pracovníků,kteří prováděli konzultace s bankami, průmyslovými koncerny a poradenskými službami v USA, Francii, SRN, Velké Británii a Itálii.Po dokončení a odevzdání studie navrhoval ministr Kincl experty zatknout a odsoudit pro jejich styky v zahraničí,které se vymykaly rozmezí jejich studijního poslání. Hegenbart jeho úsilí zastavil a po převratu se z ústavu do vedení státu dostali: Komárek, Klaus, Dlouhý, Zeman, Klímová, aj. V rámci dohod o kontinuitě moci komunistické oligarchie byla činnost OF od počátku až k volbám vedena k likvidaci nebo ovládnutí zevnitř jakékoli potenciální protikomunistické opozice, která by mohla uvnitř nebo vně OF vzniknout. OF bylo pod spolehlivou kontrolou komunistů stejně jako samotná KSČ a ostatní politické strany bývalé Národní fronty. Bylo však nutné zabránit vzniku jakékoli nezávislé organizace, které by tuto hegemonii mohla dříve nebo  později ohrozit. Proto bylo v období únor – duben rozbito studentské hnutí a vyřazeno z jakékoli politické konkurence a učiněno zcela pasivním a byly provedeny čistky v samém Občanském fóru (až na veřejnost se zřejmě dostal pouze brněnský spor Šabata – Cibulka,kdy ostatní odpůrce komunismu se vedení OF Jan Urban – PetrKučera – Ivan Fišera podařilo umlčet v naprosté tichosti).Když se před volbami ukázalo relativní nebezpečí ze strany KDU, byly jeho volební šance zlikvidovány akci proti jejímu předsedovi Bartončíkovi, který byl, stejně jako většina ostatních figur na scéně,spolupracovníkem StB. V této akci se osobně angažoval V. Havel nejen výroky z rozhovoru s Bartončíkem, ale zejména tím, že vzal pod svoji osobní ochranu Jana Rumla, který útok vedl. Ihned po volbách byla torpedována Čs. strana socialistická akci Melantrich, v níž se rovněž osobně angažoval Havel zasláním dopisu o svobodě slova.Vzápětí na to byla roztržena Republikánská strana, v očekávání je destrukce Lidové strany. Tím OF zcela ovládlo vnitropolitickou situaci a destruovalo jakoukoli opozici. Akce byly provedeny zcela profesionálně a vylučují, že by jejich autory mohli být diletanti z OF.Kromě toho forma jejich provedení nutně předpokládá dokonalou a disciplinovanou organizací s federálním rozměrem. Důkazem její existence je rovněž volba Vasila Mohority místopředsedou FS naprostou většinou hlasů, když KSČ má pouze 14% mandátů ve FS.Podobných důkazů o dokonale fungující kooperaci mezi KSČ aostatními tzv. opozičními organizacemi (někdy vysloveně“protikomunistickými”) existuje celá řada. Přibližně od března 1990, kdy se v KC OF začal objevoval vliv mimopražských OF, který nekorespondoval s cíli zasvěcených mezi chartisty, začalo docházet k silné názorové diferenciaci, která pokračuje a nabývá na ostrosti. OF politicky nepřežilo své volební vítězství. Všechny kritiky totiž vyloučit nemohlo…Příznaky se projevily už při sestavování federální vlády, která byla vzákladních ministerstvech sestavena Havlem už 3 týdny před volbami. Po akci Bartončík se v jejím důsledku projevil strach mnoha funkcionářů a sestavení vlády se protáhlo o 10 dní déle, než president předpokládal. Bude-li názorová diferenciace pokračovat, stává se nejistým původní předpoklad, že vláda dosáhne vždy požadovanévětšiny hlasů pro své návrhy ve FS.Tento fakt vytváří předpoklad pro parlamentní krizi, zejména přihlasování o zákonech (všechny tři ústavy), jejichž přijetí vyžaduje 2/3hlasů. Nezvládnutí takové situace by si mohlo vynutit vypsání nových mimořádných parlamentních voleb, v nichž by OF nezískalo už tak výraznou většinu. Rozptýlení hlasu pro ostatní strany by vytvořilo situaci, v níž by žádná strana nedominovala tak výrazně, aby byla schopna sestavit novou vládu, která by měla naději v takto roztříštěném FS prosadit jakýkoliv zákon či opatření. Pak by musela následovat autoritativní opatření presidenta. Ta by mohla mít reálnou naději na úspěch jenom tehdy, jestliže by měl v té době (1 – 1,5 roku)ještě tolik popularity jako nyní, což je však nepravděpodobné, a v takovém případě by následovala celospolečenská krize a politický pat.Podobné tendence se však projevují s různým fázovým posuvem ve všech bývalých komunistických státech Evropy a jejich intenzita bude vzrůstat s hospodářskou a sociální devastací. Nelze vyloučit, že vytvoření podmínek pro vnitropolitický pakt ve všech státech Východní Evropy je cílem řídících velmocí, protože by vedl k silným sociálním nebo národnostním nepokojům, možná povstáním /např.na Balkáně/, které by byla sjednocené Evropě na Západě vhodnou záminkou k vojenskému obsazení v zájmu míru v Evropě a k nadiktování východoevropské konfederace, řízené západní Evropou,USA a SSSR.Reálnost takové varianty politického a hospodářského vývoje se objevuje ve způsobech zamýšleného konstituování OF v průběhunásledujících dvou let jako jediné autoritativní organizace ve státě.(Díky Václavu Klaus  se stal k šoku zasvěcených předsedouOF proti určenému Martinu Paloušovi, což vedlo k rozštěpení OF na pravicovější ODS a levicově-liberální Občanské hnutí, tato koncepce padla – pozn. NN)Jedním z projevů této snahy je pokus o vytváření presidentské vlády.Souvislosti s ostatní Evropou jsou naznačovány expoziturou presidentových poradců ze zahraničí, kteří ho řídí (Schwanzenberg,Šik, oba Pelikánové, Fischl, Kohout, Povolný, atd.).IV. Komunistická strana V polovině roku 1988 bylo informováno o přípravě převratu v Československu 12 lidí z nejvyššího orgánu KSČ. V říjnu 1989 se tento počet zvětšil přibližně na 90 lidí, z nichž většina nebyla přímo z aparátu KSČ.Naprostá většina členů KSČ byla převratem a ztrátou své moci  překvapena a označovala postup svého vedení za zradu. Od února do dubna 1990 nastalo v řadách členů KSČ znatelné uklidnění díky informacím, které jim zprostředkovalo vedení až na úroveň okresních výborů.Došlo k všeobecnému pochopení faktu, že moc 1,7 milionů členů KSČ, 250 tisíc mužů plně vyzbrojené armády, 60 tisícmužů FMV, 150 tisíc ozbrojených členů Lidových milicí a půl milionu občanů sympatizujících se režimem, nebyla poražena, a že události jsou taktickou formou změn, jinak v krátké doběneproveditelných nepůsobilo svým vystoupením (neplánovaným aneorganizovaným) žádné komplikace. Reakce proti setrvávání komunistů ve všech oblastech veřejného a politického života země jsou zatím stále pod kontrolou Havlovy vlády a aparátu bývalé moci.Rovněž byly zvládnuty reakce proti nástupu komunistů z padesátých let zpět do vedoucích posic.Volby v červnu 1990 byly zmanipulovány především difuzí voličů do množství plánovitě vytvořených indiferentních politických stran a rozptylem voličského potenciálu.Sestavením pevného pořadí kandidátů na volebních listinách bylo zajištěno zvolení předem vybraných a schválených osob, zařazených na volitelná místa.Všechny politické strany byly infiltrovány a ovládnuty zevnitř předem připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB.Mezinárodní kontrola byla zajištěna expoziturou emigrantů (kupř.Škutina v ČSS, Pachman, Strobinger v ČSL, Horák v ČSSD, atd. Stejně tak byl obsazen Havluv štáb a vedení OF).Komunisté si podrželi veškerou moc ve státě. Pozice jejich odpůrců, pokud v naprosto dezorientované veřejnosti existují, jsou politicky bezvýznamné a tedy zanedbatelné.Charta 77, transformovaná v OF, je jejich spojencem, který na sebevzal pouze úlohu krytí. Zveřejnění symbiózy SSSR – USA, pečlivě skrývané téměř 100 let, určuje novou dimenzi celosvětového politického zápasu. Bez jeho definování není úspěch, spočívající vaktivním podílu na něm, pravděpodobný.II. SJEDNOCENÍ EVROPYJedním z nejvýznamnějších atributů politiky Václava Havlaje úsilí směřující k podpoře sjednocovací politiky v Evropě. Muž, který nerozumí politice jednoho malého státu, se stal vykladačem koncepcí politiky kontinentu.Sjednocení Evropy není a nemůže být záležitostí pouhých sjednocovacích technik, protože všechny takové pokusy v minulosti skončily nezdarem a katastrofami. Evropská krize současnosti, po dvou světových válkách a 45 let trvající rusko-americké okupaci, je v podstatě psychicko-morální povahy. Oběma světovým válkám se patrně nebylo možné vyhnout, avšak státnická vedení mohla zabránit tomu, aby cíle válek utonuly v paroxysmu mas a v manipulaci neevropských manažerů nebo stranických byrokratů.Politická demokracie parlamentního typu (zastupitelská demokracie)se od roku 1918 jevila v Evropě neschopná vládnou svými politickýmiproblémy a státními úkoly. Proto by už nyní neměla být demokracie posuzována jako dogma nebo ideologicky, není-li opodstatněna schopností občanů získat a pro své rozhodování vyhodnotit veškeré potřebné informace a na základě nich vybrat a kontrolovat své vůdcea na druhé straně schopností evropských vůdců vést, vládnout,ukazovat cestu, rozhodovat a brát na sebe odpovědnost, tedy néstsvětlo.Je nejvýš pravděpodobné, že za několik desetiletí se bude v Evropěvládnout podle zásad naprosto se lišících od parlamentní demokracie a tento fakt by neměl být už nyní pouštěn ze zřetele a ignorován.(Přirozeně, že alternativou k demokracii není myšlena diktatura vjakékoli podobě).Z geopolitického hlediska bude mít základní vliv na utváření Evropy očekávané vyplynutí Ruska z rámce Evropy a jeho participace s USAna ovlivňování poměrů na euroasijském kontinentě. Z tohoto hlediska jsou Havlovy výroky o míru a morálce nekonsekventní.Dvoutisícileté dědictví Evropy je nyní ohrožováno z jedné strany

vášněmi davů, manipulovaných mimoevropskými zájmy, a na druhéstraně lidskou leností, spotřebitelskou mentalitou a zbabělostí,vyhýbající se vypětí sil a obětem k dokonání díla svrchované,nezávislé Evropy. Československá účast na koncipování evropskéhosjednocování by si měla být vědoma mimo jiné také toho, že každéneúměrné oslabení vojenské síly Evropy jako celku poskytnemimořádnou výhodu politice násilí. Evropa nesmí zůstat bezmocnáproti nebezpečí zvenčí!Cíl politiky světového míru nemůže spočívat v pouhém konsolidovánívlastního státního evropského systému prostřednictvím mírovýchsmluv nebo jakoukoli vojenskou kontrolou, prováděnouneevropskými velmocemi. Je nutné nahradit pasivní evropský mírovýprogram aktivním, dynamickým. Trvalý mír z pozice trvalé síly!Revize stávající koncepce prostého pacifistického, tj. odevzdanéhopojetí míru je proveditelná pouze za předpokladu fungující politickéorganizace silné Evropy. Otázka bezpečnosti tedy bezprostředněsouvisí s problémem schopnosti Evropanů vládnout v Evropě. Tentoproblém je velmi akutní! Pozitivní účast Československa na jehořešení je mimo jiné také otázkou odvahy k přiznání se ke znalostivlastních skutečných politických dějin od roku 1918, soustavnězkreslovaných legendami.I. Československo a EvropaPřed vypuknutím 1. světové války dlužily Spojené státy Evropě 50milionů dolarů. Když v roce 1918 válka skončila, dlužila EvropaSpojeným státům 10,5 miliardy dolarů v tehdejší hodnotě. Americkýprůnik na evropský kontinent byl současně počátkem snah osjednocení a pacifikaci Evropy.Cílem vítězů 1. světové války, především USA, bylo rozbití velkých11.11.2019 6:09Stránka 31 z72

mocenských států a zničení jejich vlivu v Evropě: Rakousko –Uherska, Německa, Ruska a Turecka. V těchto státech vládli dědičnímonarchové, kteří byli současně hlavními oporami náboženskýchidejí a církví. Likvidace všech těchto pilířů mocenské stability bylazákladní podmínkou úspěšnosti světového nástupu americkéhomezinárodního kapitálu do takto uvolněného prostoru a jeho politicképrojekce: Internacionalizace světa, jeho socialisace, oslabení a pozdějiodstranění velmocenského postavení Evropy v něm (zbavenízámořských kolonií) a její postupné podřízení kosmopolitnímneevropským cílům, až po globalisaci světa pod vedením levicovýchliberálů USA.K tomuto účelu byla programově aplikována idea atheismu a ideanárodnostní v její odstředivé podobě. Současně tak byla praktickylikvidována hospodářská a politická moc aristokracie (většinoukřesťanské) a církví.V dějinách Evropy po pádu Říma až do doby osvícenecké a francouzské revoluce převládala univerzální idea náboženská, kteráměla ohromnou moc a vliv na osudy Evropy. Po francouzské revoluci  však vznikla národnostní idea, vzbuzená touto revolucí, která měla rozbít mocné státní útvary, rozkouskovat Evropu, zničit moc šlechty acírkví. Před francouzskou revolucí národnostní idea neexistovala,národy jí nepřikládaly žádný význam. O osudu národů rozhodovaly panovnické sňatky, dědické nároky dynastií, nebo válečná vítězství či porážky. Napoleon Bonaparte nakládal zcela libovolně s územím jednotlivých národů a vyvolal v Evropě národnostní myšlenky.Evropské universální náboženské myšlení bylo v této etapě vývojelidské společnosti, začínající zrychleným tempem směřovat k úplné emancipaci člověka jako svobodné duchovní bytosti, rozvrácenoideami přirozených lidských práv, svobod, lidské a občanské rovnostia národnostní idea se tak stala jedním z dalších účinných prostředků11.11.2019 6:09Stránka 32 z72 postupné mocenské pacifikace Evropy jako duchovně, kulturně arelativně i politicky spřízněného celku, a to podle osvědčenéimperiální zásady rozděluj a panuj.Filosofický základ poskytl národnostní ideji v Německu Herder a odté chvíle se jí dostávalo všeobecné propagace, jejímž následkem bylorychlé pronikání této a postupně i dalších ideí, ideí postupnéhodrobení až k atomizaci na jednotlivé lidské bytosti, do všechevropských zemí bez ohledu na jejich historické hranice, zájmydynastií, plány státníků, diplomatů a církví. Svým posláním byla ideanárodnostní revoluční od samého počátku – likvidace stávajícíhopolitického a mocenského stavu.V propagačním tvaru usilovala tato idea o přetvoření Evropy na takových základech, aby každému národu, i nepočetnému, se dostalosamostatnosti. Souběžně s národnostní ideou byla zcela účelově aprogramově použita idea liberalismu, po níž pak následovaly ideálydemokracie a socialismu. Všechny směrovaly k destrukci aktuálníhoevropského myšlení a stávajících mocenských poměrů.Význam, který národnostní ideji připisoval americký presidentWilson, vyjádřil na konci své řeči z 8. ledna 1918, kdyžřekl:“Je to zásada spravedlnosti pro všechny národy a kmeny ajejich právo žít vespolek ve stejných podmínkách svobodya bezpečnosti, ať jsou silné nebo slabé.”Na základě mírové smlouvy (1919 a 1920) vznikla ČSR, bylo osamostatněno Polsko, utvořeno království S.H.S. (dnešníJugoslávie), k Dánsku byla připojena severní polovina Šlesvicka,Francii vráceno Alsasko – Lotrinsko, k Rumunsku připojenaBesarábie, Sedmihradsko a část Banátu, k Itálii přivtěleny Tyroly,Terst, atd. předtím byly utvořeny jako samostatné státy Finsko,Estonsko, Lotyšsko a Litva.11.11.2019 6:09Stránka 33 z72

Toto přerozdělení bylo v Evropě provedeno s odvoláním naspravedlivou národnostní ideu, avšak skutečným důvodem k němubyly mocenské zájmy a záměry s Evropou, zejména ze strany USA.Vzdor tomu prohlásil Wilson 11. února 1918 v americkém kongresu.“Národy a země nesmějí již být dále předávány z nadvlády donadvlády jako nějaké zboží nebo kostky ve hře. Určité vymezenépožadavky národnostní musí být v mezích možností uspokojeny, abynebyl pokoj Evropy a celého světa rušen.”Když se záhy ukázalo, že toto rozdělení Evropy bylo předehrou kbolševickým revolucím, které měly Evropu znovu sjednotit vbolševickou internacionální mocnost pod vládou komunistickéhoRuska, vystoupila propaganda národnostní ideje s výkladem, žeprincipy svobody a sebeurčení národů nelze plně uskutečnit do všechdůsledků, jednak vzhledem k promísenosti národů, zvětšující sesměrem na Východ, a jednak vzhledem k nutnosti respektovánízeměpisných a hospodářských podmínek. Jejich nerespektování byznamenalo učinit nové národní státy neschopnými života, čímž sezdůrazňovala nutnost podřízení jedněch národů druhým, tedyrehabilitace stavu, který v Evropě existoval už před jejímrozdrobením.Všechny státy v Evropě měly tedy dále a znovu národnostní menšiny,často i početně i jinak významné, zejména když tyto minority měly zasebou velký a mocný stát národa, k němuž příslušely. Národnostní idea se přetvořila z vnitřní záležitosti států v otázku mezinárodní a tak byla manipulace soustředěna do pravomoci mezinárodníchspolečností (Společnost národů, od roku 1945 OSN) a stala seprostředkem mezinárodní politické manipulace. Problémy, které bylydříve přehledné v rámci velkých států, staly se nepřehlednými v rámcinenárodnostních, cizích, mezinárodních institucí.Československý stát bez jakéhokoli raison d‘étre byl experimentem11.11.2019 6:09Stránka 34 z72

státu, uměle vytvořeného na základě výsledků 1. světové války napřání vítězné Velké Čtyřky /USA, Velká Británie, Francie, Itálie/.Nebyl založen ani na principu sebeurčení, ani na principunárodnostním (žilo v něm 46,81% Čechů a Slováků, ostatníobyvatelstvo bylo jiných národnostní). Byl vytvořen jako klín,zabraňující styku Německa s Rakouskem, což bylo symbolickyvyjádřeno státní vlajkou.Československo nebylo zbudováno pro vojenskou nebo politickousílu, nýbrž k docílení hospodářského úspěchu a proto dostalo hlavnípřírodní zdroje a průmyslové bohatství starého Rakouska a bohatý dílpřírodních zdrojů Uher, hýčkáno Francií, Spojenými státy a Angliíjako instrument jejich politického vlivu v Evropě. Zájem vítěznýchvelmocí se k němu upínal vzhledem k tomu, co se od něho očekávalo vbudoucnu: Československo mělo největší možnosti a hrozilo munejvětší nebezpečí.Obchodně a průmyslově vyvinuté obyvatelstvo mělo rozšířit povýchodní Evropě síť obchodních tepen, které by daly životvyčerpaným národům, politikou těsné spolupráce mělo ulehčitutrpení sousedů a stát se vůdcem v rozvoji střední Evropy nazásadách parlamentní demokracie. Tyto záměry byly v současné doběpouze modifikovány, jejich podstata se však nezměnila. T.G. Masarykbyl tímto posláním ČSR srozuměn a není zajisté náhodou, že V. Havelbyl v Izraeli prohlášen Masarykovým pokračovatelem.Vzájemný poměr Čechů a Slováků byl v roce 1918 pro velmoci zcelazanedbatelný a nezajímavý. Jejich hlavní myšlenkou, jež vedla krozhodnutí mírové konference vytvořit ČSR, bylo zřídit v centru Evropy vysoce vyvinutý a soběstačný průmyslový stát, fungující na principech parlamentní demokracie, a to bez ohledu na národnostní vztahy. Vše za jediné podmínky, že v něm německý a maďarský žive lnebude tvořit většinu. Naopak při zřizování Rakouska a Uher se11.11.2019 6:09 Stránka 35 z72 nehledělo k hospodářským potřebám, ale k tomu, aby bylisoukmenovci pod jednou střechou. Rozdíl byl v tom, že v případěČSRšlo o přátele vítězů, v druhém případě o jejich nepřátele.Mír St. Germainský, Wilsonových 14 bodů a Versaillský kongres dalyvzniknout novým státním útvarům, nedisponujícím přirozeněregulujícím principem tradice, špatně odolávajících totalitníbolševické propagandě a primitivní sociální demagogii a s nepatrnounebo žádnou váhou v dějinách Evropy. Československo nemělo nikdyvelkou, mocnou šlechtu ani vlastní vlivnou buržoazii a proto celé jehopolitické dějiny jsou poznamenány plebejstvím jeho politiků iobyvatelstva.Politický vliv tradičních středoevropských velmocí byl v Evropěanulován a bylo započato s prováděním koncepcí na sjednocováníEvropy, které z ní mělo v celosvětovém měřítku postupně učinitdruhořadý kontinent (Vanderlipův návrh na banku Spojených státůevropských, Panevropa R. Coudenhove – Kalergiho, Briandův návrhevropské konfederace, atd.). Tradiční evropské státy měly býtpředevším zbaveny svých kolonií a tím značné části svých trhů a svéfinanční síly, což bylo nutným předpokladem pro úspěšné zahájenífinanční a mocenské expanze v Asii, Africe a Latinské Americe zestrany kosmopolitní finanční moci. Hitlerem vedená vzpoura národněsocialistického Německa tyto záměry na čas pozdržela a současněusnadnila jejich realizaci po porážce Německa ve 2. světové válce, kdynásledovalo nové přerozdělení světových mocenských pozic a vEvropě 45 let okupace, po jejímž ukončení se nyní opět přistupuje knové formě podřízenosti Evropy.Autoři sjednocovacích koncepcí pro Evropu, Rusové a Američané,usilují o mechanické sjednocení už přes 70 let a usilují o ně ve svémvelmocenském zájmu. Ukazuje se však naprosto nesporně, že ryzepolitické řešení problému reorganizace Evropy pod zorným úhlem

internacionalismu a kosmopolitismu, které Evropu vnitřně ničí a kazía jejichž hlasatelem se stal právě V. Havel. Duchovní jednota Evropystojí nad, ale i mimo politické boje a nad i mimo fakt, že existují války.Klást požadavek, že se Evropané musí vzdát svého bojovného ducha,že se musí podřídit pacifickému míru v zájmu světa, aby bylodosaženo duchovní a kulturní beztvarosti, může být pouze axiomemnesmyslné logiky, odporující smyslu evropských dějin. Ještěosudnějším axiomem je vnucovaný názor, že je nutné vzdát se silného a vyhraněného svérázu národů a nahradit jej bezbarvou, jednotnou zamerikanisovanou duchovní jednotou Evropy nebo z vnějšku vnucenou zdánlivou jednotou politickou, vojenskou a hospodářskou,jak o to usilovali nadnárodní bolševický internacionalismus aamerický kosmopolitismus posledních 45 let. Naopak: jen Evropasestávajících ze silných, svérázných a sebevědomých národníchjednotek s hlubokými kořeny a jasně vyhraněným hlubinnýmduchovním charakterem, může prospět vytvoření vysoké společnéduchovnosti, která, stejně jako nebyla zničena posledními dvěmasvětovými válkami a téměř půlstoletou okupací, nebude zničena ani jinými válkami a okupacemi, kterým snad bude ještě Evropa vbudoucnosti podrobena.Ve své dlouhé minulosti mohla Evropa, bezesporu právě díky svýmmnohotvárným složením, tak dlouho udržet světovládu, přičemžhegemonie přecházela ponenáhlu z jednoho národu na druhý tím, žekaždý národ podle jakési imanentní posloupnosti přebíral vedení,dala tato mnohotvárnost evropskému duchu veliký přínos myšlenek,tradic, novou duchovní sílu. Mocná síla Evropy tkví v tom, že mělavždycky národy vyznačující se větší zkušeností, větší zralostí a vedletoho mladší a vitálnější národy. Posloupnost těchto národů vpřebírání vedoucího mocenského postavení stála Evropu mnoho krve,ale právě tou sílila velká evropská civilizace. Není důvodupředpokládat, že budoucnost se bude příliš lišit od minulosti,11.11.2019 6:09Stránka 38 z72 nesměřuje-li Evropa ke své zkáze. Neuvědomí-li si president a vládaČeskoslovenska tyto skutečnosti včas, riskuje, že imanentní vývojEvropy Československo smete.II. Mezinárodní souvislosti sjednoceníAntagonismus socialismu a kapitalismu, SSSR a USA, splnil svůj účeltím, že rozdělil svět, vysál nezměrná území a nezměrné počty obyvatela odstranil heterogenitu světa z počátku 20.století. Nyní je jakonepotřebný odvolán.Zcela neočekávaně, na vrcholu své vojenské a politické moci, provedladruhá největší velmoc světa obrat a bez vyzvání, bez jedinéhovýstřelu, kapitulovala. Podobný jev nemá v dosavadních dějináchpolitiky obdobu. Komunisté se omluvili za genocidu, osmdesátmilionů mrtvých prohlásili za oběti určitých nedostatků, přistoupilina pakt o lidských právech, prohlásili se za přesvědčené demokraty,občas se přejmenovali, přísahali na mír a humanitu a zůstali u mocivšude tam, kde se jí zdánlivě vzdali. Hlasatelé lidskosti na Západě topřijali s nadšením a s jásotem. Tajné služby SSSR a USA, které 45poválečných let zásobovaly svět historiemi o svém nesmiřitelnémnepřátelství, si vyměňují delegace svých usměvavých vůdců a ředitelů,které se střídavě scházejí v sídlech KGB v Moskvě a CIA v Longley atiskové agentury s nadšením komentují porozumění a přátelství, v jakém je vedeno jejich jednání.Zmanipulované a z vnějšku řízené obyvatelstvo Evropy se zděšením sleduje nepochopitelné sjednocování Německa, vládupřejmenovaných komunistů ve středu Evropy, na jihu i na východě,klade otazníky za všechno, co charakterizuje boj o moc v Rusku,udiveně sleduje rychlost a snadnost proměn, které jim nedovolujípochopit a vysvětlit, co se kolem nich děje.11.11.2019 6:09Stránka 39 z72 Příčiny těchto jevů jsou v podstatě dvě:• potřeba konsolidace území dobytých v době aplikace antagonismusocialismu a kapitalismu, která vyřadila za světové politické hryvšechny ostatní rivaly,• vytvoření politických předpokladů pro uskutečnění Velkého Izraele.Konsolidační snaha se týká především Evropy a jejím zakončením semá stát politické, vojenské a hospodářské sjednocení kontinentu podvedením nadnárodní demokratury, která bude v labyrintech tzv.zastupitelské demokracie ve svých rozhodnutích svými voliči zcelanekontrolovatelná. To nutně povede k hlubokému odcizení.Tím bude Evropa definitivně vyřazena ze světové politiky jakosamostatný, nezávislý politický subjekt a stane se z vnějšku řízenýmprostředkem hospodářského a politického působení USA. Společně sepak v 21. století budou dělit o podíl na ovlivňování celosvětovéhovývoje s Ruskem a Čínou.Instalace celoevropské vlády předpokládá oslabení dosavadních vládnárodních států, zejména v západní Evropě. V rámci prohlubující seintegrace států Evropského společenství budou vlády delegovatznačné části svých pravomocí a suverenity zejména v oblasti vojenstvía zahraniční politiky substituujícím celoevropským úřadům.Vojenskou a finanční hegemonii nad západní Evropou si ponechají USA. Přechodně bude nalezena forma integrace okupačních armádSSSR – USA formou kooperace vojenských bloků, které pak v rámcipolitického sjednocování pojme malé národní armády jednotlivýchstátů Evropy.V rámci ideí demokracie, míru, humanity a sebeurčení bude Evroparozdrobena na malé, relativně svéprávné národnostní menšiny a takbudou rozvráceny i dosud velké a mocné státy: Německo zesílí11.11.2019 6:09Stránka 40 z72

význam zemských vlád na úkor centrální vlády Německa, která pakvelkou část své vojenské a zahraničně politické suverenity deleguje naceloevropské orgány. tím má být Francii, Anglii a ostatnímgarantováno, že Německo po svém sjednocení nebude usurpovatpolitickou moc v Evropě. Podobnou cestu budou postupně sledovat iostatní evropské země. Tím bude velmocem garantováno, že žádná ztradičních evropských velmocí nebude moci mobilizovat Evropu ksamostatnosti.Celoevropská vláda bude (jako OSN) vytvořena na principechkontinentální bezmocnosti a podřízena kontrole USA, Ruska a OSN.Mohutný hospodářský potenciál sjednocené Evropy bude směřovánpředevším do oblastí, na nichž bude mít zájem hegemonistickápolitika USA a jeho finanční kontrolou bude zabráněnohospodářskému spojení s potenciálními partnery, kteří jsounežádoucí: Čína, Japonsko, arabské státy a Indie. Zboží a peníze zesjednocené Evropy budou směřovány především do Ruska.Rusko bude velmi volně postupně konfederováno a převezmeochranu hranic s Čínou a na Středním Východě, kde bude zabraňovatsjednocení arabských států, pronikání militantního islámu do Ruska ado Evropy a paralyzovat jakýkoli odpor proti vytváření VelkéhoIzraele. Za to se mu dostane výživy z Evropy.Vznik Velkého Izraele předpokládá nejen udržení a osídlení dosudIzraelem okupovaných území Jordánska, Sýrie a Egypta, ale okupacidalších (Libanon, Lybie, atd.). Aby tato koncepce byla proveditelná,byl odstraněn protižidovský režim Brežněvův (předtím Stalinův),který podporoval vojensky a hospodářsky arabské země, a jistil jeproti USA v mezinárodní politice svými strategickými zbraněmi.Existovala hrozba sjednocení arabských zemí v jedinouprotižidovskou ligu, jejíž vojenské či politické vystoupení by mohlo11.11.2019 6:09Stránka 41 z72

ohrozit jednak Izrael jako stát a celý Západ jako odběratele nafty.Toto nebezpečí bylo nyní odstraněno částečně politickým převratem vRusku po nástupu Gorbačova a odmítnutí všech forem pomoci apodpory evropských komunistických států OOP.Kontrolou celoevropské vlády bude zabráněno, aby Arabové mohlizískat vojenskou a hospodářskou (i politickou) podporu tétosjednocené Evropy. Učinit Araby bezmocnými, je nutné předevšímproto, aby bylo možné bez velkého rizika okupovat všechna arabskáúzemí, která mají být podle biblické představy Židů součástí VelkéhoIzraele (od Eufratu až po Lybii). Tuto politiku sledují rovněž USA,které jsou od roku 1948 vazalem státu Izrael.Především proto bylo nutné uskutečnit tak nesmírně rozsáhlépolitické změny v celém světě. I když značná část arabských států jepacifikována USA (Egypt, Kuvajt, Saudská Arábie, Sjednocenéarabské emiráty, Jemen, atd.) a jsou pod jejich kontrolou, existujínacionalistické a vojensky silné státy, vyzbrojené sovětským blokem,jako je Sýrie, Irák, Lybie, jejichž protižidovská a protiizraelskáorientace znemožňuje vojenskou okupaci dalších arabských území.Izrael však začátkem 90-tých let evakuuje z Ruska více než jedenmilion Židů a tato území potřebuje. Tím nutí USA k urychlenípolitických, vojenských a hospodářských opatření, která muprovedení záměrů umožní. Všichni američtí presidenti, všechnyamerické vlády jsou posledních 42 roků zajatci této politiky.Vládě USA a Izraeli se nepodařilo zajistit dostatečnou kontrolu nadČínou, Japonskem a Indií, které mají vlastní velmocenské aspirace.Tento fakt nevylučuje, že právě tyto státy budou usilovat o podporuArabů, zejména Japonsko, které je zcela závislé na dovozu ropy zeStředního východu. Odtud také pochází japonské úsilí o hospodářsképronikání do Číny, Evropy a USA. Čína už svoji inklinaci naznačilapodporou Pákistánu, Libye a Sýrie jako mocenské protiváhy11.11.2019 6:09Stránka 42 z72 konkurenčních globalistů.Americká finanční kontrola evropského hospodářství má rovněžvyloučit možnost evropských potravinových pomocí arabským státůmv případě válečného konfliktu s Izraelem.Československo je tradiční pevností židovského vlivu v Evropě, aproto vždycky vzbuzovalo nelibost v křesťanských, zejménakatolických, kruzích Evropy (Rakousko, Maďarsko, Polsko, Německo,Itálie, Španělsko, Portugalsko atd.). Nyní znovu obnovená symbiosaIzrael – Československo může způsobit mnoho potíží, zejména sestáty východní Evropy, které jsou (založením svého obyvatelstvem)protižidovské.Z bezvýznamného člověka a průměrného spisovatele vytvořila světováreklama nákladem cca 13 milionů US dolarů z Václava Havla osobu,nazývanou světovým spisovatelem, krále filosofů, evropskýmpolitikem, největším žijícím humanistou, atd. Jeho osoba garantujeinvestorům a věřitelům politickou úlohu Československa v Evropě a ijinde, vždy podle potřeby.Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídlsvé zprostředkování mezi Židy a Araby, i když to vzbudilo posměch.Přesto jeho úloze je přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetněvnitřního politického režimu státu: osobní presidentský režim,podřízenost KSČ, vytváření jediné politické výkonné armády OF,zničení jakékoli opozice, která by byla schopna jeho budoucí politikukorigovat, atd. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučněsionisté nebo alespoňŽidé.Proto Havel obnovil v Československu všechny židovské společnosti apřislíbil transfer židů z Ruska přes Československo, obnovil zednářskélóže, jejichžčleny se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 aOF, vlády a diplomatického sboru. Ihned po svém zvolení11.11.2019 6:09Stránka 43 z72

presidentem republiky, k němuž byl předurčen od května 1989, vzalpod ochranu KSČ a její členy a dříve, než se občanská veřejnostvzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon č. 15/1990 z23.1.1990 o politických stranách, jímž byla zajištěna legalita existenceKSČ pro budoucnost, právo na účast ve volbách a podíl na legitimnímoci ve státě. Svůj postoj odůvodnit tézemi politiky národníhoporozumění, humanitou, lidskými právy, odpuštěním a láskou kbližnímu. Tímto aktem legitimoval rozhodnutí setrvat naautoritativních až totalitních principech vlády, v případě potřeby iproti vůli obyvatelstva.Průnik mezinárodních velmocenských souvislostí do politiky V. Havlase projevuje v hospodářské a ústavně právní destrukciČeskoslovenska, jehož rozdělení si vymohlo Rusko, do jehož vlivovésféry má připadnout Slovensko.Rychlá varianta hospodářské reformy V. Klause způsobí veskleníkovém prostředí postsocialistické ekonomiky hospodářský asociální rozvrat, jehož zamýšleným cílem je podstatné sníženíhodnoty národního majetku a jmění. Krycím cílem je zjistit jejichskutečnou hodnotu v konkurenčním prostředí a dosáhnoutkonvertibility čs. měny. Zahraniční investoři a zahraniční věřitelérepubliky vyčkají poklesu hodnoty národního majetku (znehodnoceníuzavíraných továren, neschopných v tak krátkém čase přizpůsobenísvětové konkurenci apod.), protože to sníží ceny, za které potom, vdruhé fázi, tento majetek skoupí.Rovněž bude dosaženo poklesu ceny pracovní síly prostřednictvímnezaměstnanosti ve spojení se zvýšením intenzity práce. Velmiznačné úspory obyvatelstva budou likvidovány postupnýmzdražováním a odčerpány prodejem státních obligací, dluhopisů, akciíbývalých státních podniků, které se později v řadě případů zhroutí ahodnota cenných papírů bude anulována. Úspory nezkušených11.11.2019 6:09Stránka 44 z72 soukromých podnikatelů, investované do pořizování výrobníchprostředků, budou později (z velké části) likvidovány jejichzhroucením pod tlakem konkurence na trhu jimi produkovanéhozboží a služeb.Vítězství této rychlé varianty vedlo k přesunu Waltra Komárka aMiloše Zemana do rezervy pro dobu, kdy po ekonomickém zhrouceníbude následovat druhá fáze reformy, tedy reformně-komunistická(sociálně demokratická). Dojde k ní asi po dvou letech, kdy ztransferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto lidí vČeskoslovensku (o jejichž vazbách ke KGB netřeba pochybovat).Těmto osobám pak bude svěřen zahraniční (především židovský)kapitál a konexe, které mají jejich banky, společenství a předevšímKGB k dispozici (Merkuria, Rotary, atd.). Tyto konexe zaručí úspěch.S jejich pomocí (v součinnosti s ostatními Židy, rozptýlenými stejnýmzpůsobem ve státech východní Evropy, většinou rovněž z Ruska) budepak provedeno hospodářské vyrovnání (spádované směrem naVýchod) s ostatní Evropou.Druhým výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava kodtržení Slovenska. V období 1990 – 1992 budou přijaty nové ústavya zahájeny přípravy k rozpojení hospodářských vazeb meziSlovenskem a historickými zeměmi Čech a Moravy. K osamostatněníSlovenska dojde později (asi za 5 – 8 let) v souvislosti sesjednocováním západní a východní Evropy (integrace má býtdokončena do roku 2000). Do té doby bude hlavní veřejnou snahouV. Havla udržet oba národy pohromadě v jednom státě. V rámcisjednocení pak obětuje československý státa stane se tímto příklademúpro ostatní žádoucí státy evropským politikem.Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice a v jeho intencích dojde k částečnému osídlení pohraničí historických českých zemí potomky Moskvě (mimo jakoukoli evidenci v Československu v kartotékáchStB či KSČ) souvisí právě s touto tak rychle se rozvíjející bází činnosti.Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací,činností mezinárodních odborných poradenských a konzultačníchfirem a kanceláří, soukromých rozhlasových a televizních vysílačů,soukromých tiskovin apod. Veřejná moc viditelných úředníků afunkcionářů bude nahrazena neviditelnou a nekontrolovatelnouvládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, ovládajícíchvšechny prostředky masové manipulace. Jejich působnost budezaměřena na znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, podlákavými hesly svobody projevu a podnikání, jak odpovídá cílůmsnadno ovladatelné, na jednotlivce atomizované, sjednocené Evropy.Do této mocenské, neviditelné báze, budou vpuštěni pouze ti, kteříjsou členy příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací čimafií!III. Stav ZeměVšeobecná krize Československa je především krizí morální. Všechnyostatní krize se od ní odvozují. Počátky této krize neleží pouze vhranicích tohoto státu a nepočínají komunistickou diktaturou.Osvícenectví, renesance, zprůmyslňování, atheismus, bolševismus iamerikanizace rozrušily původní lidskou pospolitost a vytvořilyabstraktní virtuální společnost, v níž vládnou zcela odlidštěnéprincipy.Pro každou reálnou politickou úvahu o hledání možných východisekje nutné vzít za základ hlavní zjištění analýzy: Československáobčanská společnost je zcela rozvrácená. Češi přestávají být národem,protože jim chybí vůle být národem. Ke konstrukci programupolitické záchrany je však rovněž nutné chápat příčiny současného11.11.2019 6:09Stránka 47 z72

stavu.Původní lidská pospolitost v našich zemích byla živým organismem,byly to vztahy organického soužití, vztahy přirozené, jejichž závaznostbyla pociťována jako samozřejmost. V této pospolitosti vládla tradice,přirozená autorita, svornost a obecný mrav. Jejími základy bylapospolitost krve, domu, vesnice, místa, pospolitost ducha, stejnýduchovní kult. Řízení a vedení v takové pospolitosti bylo nejčastějivyjádřeno otcovstvím, na vyšší úrovni pak autoritou obecně uznávanépřevahy stáří, síly a moudrosti.Tato pospolitost však byla zničena a byla nahrazena společností.Společnost však není živý organismus, nýbrž mechanický agregát.Jednotlivci v ní nejsou spojeni organicky, ale vnějšně, mechanicky aúčelově. Každýžije pro sebe a ve stavu napětí vůči ostatním. Vztahymezi lidmi jsou vztahy mocenských subjektů a jako takové jsouorganizovány a upravovány pravidly, konvencemi a zvláště právem,podobně, jako vztahy válčících stran. Na rozdíl od pospolitosti, kdepřevládá domácí hospodářství a zemědělství, ve společnosti převládáobchod, průmysl a manipulace. Vůdcové společnosti jsou finančníci,průmyslníci a manažeři, funkci náboženských církví převzaliideologové, demagogové a organizátoři davů.Svého nejúplnějšího vyjádření dosahuje společnost ve velkoměstech.Československo nezůstalo samozřejmě tohoto všeobecného vývojeušetřeno. I když se komunistická moc v mnohém lišila od západníchsystémů, má s nimi v tomto smyslu (ve svých důsledcích) mnohospolečného. Francouzská revoluce znamenala začátek sekulárníchmasových hnutí, která si vytyčila heslo rovnosti. Toto heslo pakpřevzaly dvě největší sociálně-internacionální a sociálně-nacionálnítotality 20. století: bolševismus a fašismus. Nastalo století davů ademagogů.11.11.2019 6:09Stránka 48 z72

Projev vůle k rovnosti se změnil ve vůli po ničen všeho, co se odlišujeod vládnoucího průměru. Nepřijetí elementárního faktu vzájemnénerovnosti vedlo ke strukturální dezintegraci lidské společnosti.Pokrokářský optimismus rozhlodal všechny vazby a vedl k naprostéatomizaci lidských bytostí. Masová společnost konzumentů porušilastávající hodnotovou hierarchii a tím i dosavadní strukturyspolečenského uspořádání a přivedla k moci nad sebou síly, o kterýchkaždý prozíravý ví, že to jsou síly špatné a neschopné, totiž demagogy,byrokraty, korupčníky, hazardéry, gangsterské organizace, anonymníinstance bez odpovědnosti, nahodilé kvantitativní většiny bezopravdového prověření kvalitou.Ze společnosti byla rafinovaně vyjmuta nezbytná složka jejíhohodnotového systému – přirozená nábožnost, která byla vytlačenaideologiemi. Každá ideologie je scestná a vzbuzuje v lidech iluze, kteréjsou utopické. Připomínám to jako memento pro případ pokusu,učinit z demokracie, lidských práv a humanity oficiální ideologii –“náboženství” československé vnitřní a zahraniční politiky. Stavsoučasné masové společnosti na Východě i na Západě je doklademzhroucení všech pokrokových a rovnostářských idejí a neměli bychomna to zapomínat především dnes, kdy máme ještě jakous takou šancivolby. Ideje pokroku všeho druhu už selhaly, i když si od nich světtolik sliboval a tolik věřil – výsledkem je oblouzený, rozvrácený,zbloudilý svět.Žijeme v době masových stran a společností – Československo, KSČani OF (ODS, sociální demokracie) nejsou výjimkou. Složitý chodmoderních států podporuje tendence k organizaci, specializaci abyrokracii, což jsou konstitutivní znaky masové spotřební společnosti.V takové společnosti (a Československo do této kategorie patří!)vždycky vznikají totalitní tendence, které ji mohou zničit – ne jenkomunistické podzemí v současnosti.11.11.2019 6:09Stránka 49 z72

Po rozkladu tradiční společnosti a její aristokratické autoritativní elityvzrostl vliv méně civilizovaných davů. Dominující mocenské skupinyjsou přístupné vlivům a tlakům těchto zprůměrovaných davů, ojejichž přízeň minimálně v období voleb jsou nuceny se ucházet anaopak dav je atomizován, rozptýlen, neorganizován a tudíž velmizpůsobilý a vhodný pro manipulaci a v případě nutnosti i k mobilizacik totalitnímu hnutí. Samotné OF je výrazem analogických jevů a jehodevítiměsíční vývoj nese neklamné stopy rukopisu americkýchanalytiků CIA a analytiků KGB na jeho vznik a působnosti. Jekoncipováno schopnými znalci, kteří mu tak usnadnili vysokouflexibilitu a multivariantní možnosti vývoje.V Československu se naprosto nedostává nezávislých stupňů a skupinmezi rodinou a státem – to je další významný aspekt závěrůprovedené analýzy. Masová spotřebitelská veřejnost, tvořenábytostmi, které svoboda permanentní volby a z toho plynoucípermanentní zodpovědnosti obtěžuje, však nemůže vytvořitmnohovrstevnou kvetoucí demokracii na principu “jednota vmnohosti” a naopak, taková demokracie vylučuje zprůměrovanoumasovou společnosti – je s ní neslučitelná. Toto dilema je skrytěobsažené a dovedně zamaskované v koncepci výkonu politické moci,jak je u nás zaváděna zahraničními poradci presidenta republiky.Nabízené východisko, svědčící o tendenci směřování k totalitě, jeakcentování významu hospodářských reforem (jak bylo vypracovánoMilošem Zemanem pro program OF), což předznamenává preferenciatributů směřujících k zesilování davových spotřebitelských tendencí/se skutečnou demokracií neslučitelných/ ze strany OF.To předznamenává rovněž politický posun Havlova kabinetu anáznaky přeformování rekonstruovaného OF v povolebním období –tedy tendence akceptovat pokračování v zesilování masovéspolečnosti spotřebitelů. Masová společnost spotřebitelů se vyznačujepřevahou přímé akce, přímé demokracie a neorganizovaného hnutí,11.11.2019 6:09Stránka 50 z72

které překračuje rámec běžné legality klidných etap sociálního vývojea ohrožuje a ruší demokratické instituční procedury zastupitelskédemokracie (signál: forma útoku na dr. Bartončíka).Takto konstituované a opracované OF je způsobilé kdykoli v případěpotřeby zavést diktaturu. Protože masové hnutí, které může OFkdykoli vyvolat (jak to činila KSČ), popírá úctu k principům svobodnésoutěže za rovných podmínek a veřejné diskuse jako základny prokompromisní řešení konfliktních zájmů. Zejména dnešní OF, které jesamo dílem takového hnutí (i když uměle vyvolaného) by na tonemělo zapomínat, protože může být vrženo proti komunisty pevněovládaným odborům a obětováno. Legalita volbou by honezachránila.Sociální hodnotový systém minulosti, na který se dnešní vláda slovněodvolává, kladl hlavní důraz na práci a povinnost a hodnoceníspotřeby jako něčeho, co je odměnou za práci, což však v životěčlověka nemá hrát rozhodující roli. Neomezená spotřeba byla výsadouvládnoucích skupin, pro většinu obyvatelstva se však pokládala zazhoubnou a byla ztotožňována s rozmařilostí a mravní degenerací. ̈Dnes jsme však v situaci, kdy lidé naplňují obsah slova svobodamnožstvím zboží, hltáním dojmů z cest, počtem pornografickýchčasopisů, striptýzů, neomezenou homosexualitou, násilím,poživačností – a vláda tuto tendenci podporuje, protože taktozahlcený občan nemá čas sledovat vládu a nepřekáží. A pak tu je tonejdůležitější. To všechno odvádí lidi od chápání toho, co je pro ně vživotě opravdu zásadní: od cesty ke své podstatě a k podstatě toho, cose odehrává kolem nich…Zdrojem spotřebitelského způsobu života, který zasáhl Evropuamerikanizací po 2. světové válce a komunismem o 20 let později, jepředevším depreciace budoucnosti, vyvolaná možností zničení světa v11.11.2019 6:09Stránka 51 z72

kteroukoli chvíli, pocitem jedincovy naprosté bezmocnosti proti tomua proti úplné manipulaci s jeho vědomím, dále s rozvojem techniky,který umožnil masovou výrobu pro masovou spotřebu. Život potomdostal ve své hodnotové a postojové tendenci tento směr: lidé začalisoudit, že pracovat je třeba tak, aby člověk co nejdříve, už v mládí,mohl užívat ovoce svého úsilí a není nutné se příliš starat obudoucnost, protože je nejistá a starýčlověk už nemůže vychutnatvšechny požitky, které trh života nabízí. Pokud jde o potomstvo, má seřídit stejnými pravidly. Pod vlivem tohoto krátkozrakéhomaterialistického životního kréda, konzumní orientace sama na sebe,obyvatelstvo Československa ve všech směrech silně zdegenerovalo.Jasně konturované ideje a mravní normy ztratily na přitažlivosti,rozšířil se morální a sexuální liberalismus, na významu a oblibězískaly viditelné a hmotné hodnoty, jako oblečení, dobré jídlo a pití,osobní vůz, chata, kvalitní bydlení, cestování, sexuální život.Komunisté pochopili tento trend a navíc nabídli obyvatelstvumožnost krást, lhát, udávat, pomlouvat – beztrestně. Za to získalilhostejnost obyvatelstva, které se s jejich vládou smířilo a přestalo jeobtěžovat. Proto u nás prakticky neexistoval odpor protikomunistické diktatuře a sovětské okupaci.Spotřebitelský trend životního stylu se však střetává s faktem, žespotřebních statků, které přitahují zájem a aspirace lidí, není tolik,aby mohly být uspokojeny žádosti či potřeby všech. Spotřebitelskostnení zdaleka ještě pro každého každodenní skutečností, jejíuniverzálnost není v oblasti reality, ale především v oblasti chtění,aspirací, přání a hodnocení. Tento fakt ve svých důsledcích znamená,že věci, které jsou předmětem spotřebitelského usilování, si udržujísvůj kurz i proto, že nejsou každému přístupné. Je velmipravděpodobné, že aspirační hodnota japonského osobního auta vestupnici společenského oceňování by okamžitě poklesla, kdyby jejvlastnil každý. Stav, kdy je množství žádaného zboží menší než11.11.2019 6:09Stránka 52 z72

množství lidí, kteří po něm touží, je stavem boje a soutěže, který seprojevuje hledáním nejvýhodnějších, nejefektivnějších anejrychlejších cest k dosažení vzývaných hodnot.Proto také současná masová průmyslová společnost je společnostívýkonovou. Její princip zvyšování životního standartu je ve svérealizaci podmíněn výkonným věděním, které se stalo náhražkouvzdělání, nenahraditelným výrobním prostředkem a podstatnýmstavebním principem takové společnosti. Pouze tímto výkonnýmvzděláním a věděním je možné dosáhnout iluze pokroku. Výkonovévědění je však vlastnictvím dominantních společenských skupin avšechno, co je zahrnováno pod pojem pokrok je jimi neseno.Tyto dominantní mocenské skupiny jsou držiteli špičkových pozic, donichž se dostaly na základě výběru orientovaného v podstatě naosobní výkonové vědění. Díky svým pozicím a rolím mají moc nebovliv bezprostředně přispívat k udržení nebo změně stávající mocenskéa sociální struktury a norem, které jsou jejím vyjádřením a nositelem.Dominantní mocenské skupiny na základě své na obdiv stavěnéprestiže mohou sehrát vzorotvornou roli, čímž vytváří, určují audržují normativní chování jiných lidí. Zachování komunistů v těchtopozicích jednoznačně určuje politickou tendenci, sledovanou Havlema OF.Masová průmyslová a spotřebitelská společnost je hierarchickyčleněna podle výkonové kvalifikace – společnost Československa jekonstituována stejně a tento fakt nelze přehlédnout či ignorovat připosuzování motivace Havlova kabinetu. Podíl a význam vlastní prácerozhoduje o statutu a pozicích. Špičkové pozice zaujímají ti, kteří majínejlepší výkon uznávaný skupinou – a to jsou právě dominujícímocenské skupiny, které se obvykle samovolně prohlašují elitou(Charta 77, OF). Důležité, je aby byl výkon skupinou uznán. Pouzevýkon doprovázený úspěchem opravňuje k zařazení mezi mocenskou11.11.2019 6:09Stránka 53 z72

špičku.Teprve úspěch činí kvalifikace relevantní pro tvorbu dominantnímocenské skupiny: tyto dominantní skupiny nejsou omezeny apolitickou oblast, ale působí i ve všech ostatních sférách, včetnězábavního průmyslu. Takováto masová průmyslová společnostkonzumentů je životně závislá na stupňování produktivity, a proto vní stále větší význam získává výkonová autorita (proto president ajeho poradci neustále při každé příležitosti prezentují svoje pracovnízatížení).Představitelé výkonové autority pak nutně usměrňují chodspolečnosti, které svou činností vtiskují tvářnost. V zájmu úplnérealizace konzumní společnosti jako výkonové je odbourání všechdeterminantů vzestupu mimo rámec výkonového principu. Žádnýúspěch však nespočívá pouze na odborném výkonu. Úspěch častozahaluje tím, že ideologicky legitimuje sebe jako výkonovou zdatnost(presidentská kancelář, vláda, parlament).Dnešní československou spotřebitelskou společnost charakterizujepředevším snížení kdysi převažujícího podílu rodiny nazespolečenštění jednotlivce. Tuto funkci do značné míry převzalaškola, ubytovna, reklama, televize a vrstevníci. Novodobou společnostvyznačuje hojnost styků, jejich rozdrobení a odosobnění, osamoceníjednotlivce uprostřed množství. Vznikla otupělost k přemíře dojmů,peněžní hospodářství vede k uniformitě spotřeby, zdůrazňuje sevýkonnost, která vede k vykořisťování. Člověk tak nabývá svobodyúděsnější než otroctví, vedoucí ke splynutí s něčím větším amocnějším.V takto koncipované společnost je nejvýznačnější tendencí stálýrozvoj byrokracie. Členové této byrokracie mají nejvýraznějšíproblémy: rozpory mezi povinností a osobními zájmy, nutnost

podstatných rysů současné konzumní společnosti. Konzumní člověk,přeměněný ve zboží a prožívající svou životní energii jako investici,která je mu prostředkem k dosažení co největšího zisku se zřetelem kjeho postavení a k situaci na trhu osobností, si přeměnil víru v boha vpsychologický nástroj lepšího přizpůsobení pro konkurenční zápas, vprostředek ke zvýšení schopnosti dosáhnout úspěchu. Stejně tak sisympatie k ostatním přeměnil v neosobní slušnost a boha změnil vgenerálního ředitele akciové společnosti světa.Organizovaná transformace politických a komerčních potřeb vpotřeby individuálního člověka ho vnitřně utlačuje a tak oživujetradiční náboženské mýty. Tato vnitřní identifikace, která jeideologickým protějškem eliminace opozice antagonistických zájmů askupin, které spotřebitelská společnost považuje svou největšívymoženost, vede k omezení vnitřní dimenze ducha. To všechno jedůsledkem totálního přízemního empirismu v práci s pojmovýmaparátem, který je metodologickou legitimací duševního zmatkudnešních intelektuálů.Zmasovění poslechu rozhlasu, televize a četby tisku usnadňuje rychléspolečenské a politické změny. Obecenstvo jejich produkci přijímá,přitakává jím uznaným hodnotám a nerozrušuje-li ho upoutávánímpozornosti na hlubokou problematiku bohatého vnitřního životačlověka, je spokojeno. Intelektuál stále řeší dilema: služba vbyrokratickém stroji nebo úsilí o uskutečnění vlastních ideálů za cenuosobní oběti.Z potřeby zničení hodnot, které přerůstají chápání, což uráží, sedavová spotřebitelská kultura neopírá o abstrakce, ale o hvězdy:operuje s hrdiny, kteří jsou symbolem společenských hodnot a defacto ekvivalenty antických bohů. Tento aspekt byl příčinouneobyčejně rychlé ztráty prestiže Charty 77 a OF i jejich někdejšípopularity. Osudem hvězd, na rozdíl od hodnot, je rychlý vzestup a11.11.2019 6:09Stránka 56 z72

pád…Zmatení a destrukce hodnot nutí mladou generaci k přizpůsobení,které se projevuje cynismem, soustředěním se na co nejužší obor,jehož ovládnutí skýtá záruku úspěchu, a zanedbáváním všehoostatního. Část mládeže pohrdá konvencí a úctyhodným životem, mánechuť k životnímu soutěžení a pohrdá životním stylem svých rodičů.Jejich vzpoura proti rodičům je přivedla do opozice režimu, vrhla jedo ulic a motivovala jejich jednání v roce 1989.Kult umění je podporován, protože má schopnost vytvářet mýty –proto president dramatikem a invaze zpěváků a herců do vlád aparlamentů. Film, televize, poskytují hotové modely vyjadřování citůa postojů a tím ovlivňují myšlení a chování lidí. Proto všichnigenerální ředitelé televize, rozhlasu a filmu jsou (bývalí?) komunisté.Zábavní průmysl spotřebitelské kultury může vyrábět pouze výrobkysériové a s krátkou životností – včetně popularity prominentů.Sériovost obsahu je charakteristickou vlastností masovéspotřebitelské kultury: umožňuje masový odběr a masovou spotřebu,vytváří návyky a zájmovou orientaci. Preference takového pojetíkultury presidentem může odrazovat. Taková kultura, zejména paktelevizní, ve srovnání s tradiční kulturou, zvětšuje vizuální formyexprese a vytváří kulturu obrazů. Její konzumenti soudí, že účast nakultuře se zakládá na shlédnutí a jsou přesvědčeni, že pro porozuměníobsahu stačí krátký pohled. Tím ztrácí schopnost kontemplace,koncentrace a uvažování.Pohled na film nebo televizi není spojen s vlastní úvahou, jako např. uknihy, plastiky nebo hudby, a vzniká primitivní, infantilní vztah ksvětu. Tento moment vede ke zmenšení role psaného slova a ke kriziknihy. Občanský spotřebitelský dav státu se zřetelně cítí lépe podtlakem autorit než ve svobodné liberální demokracii, protože neví, co11.11.2019 6:09Stránka 57 z72

si s takovou svobodou počít, zvláště, když je spojena s neutěšenouhospodářskou situací, protože jsou to velké děti, infantilní dospělí,kteří chtějí, aby se o ně někdo staral.V liberální demokracii však mají pocit, že se o ně nikdo nestará.Svoboda se jim stává břemenem a touží po silné ruce někoho, kdo byo ně pečoval a převzal za ně veškerou odpovědnost. Dávají přednosthospodářské a spotřebitelské zabezpečenosti před politickousvobodou. Nejsou schopni autonomní morálky – jejich morálka jevysloveně heteronomní a spočívá víceméně na autoritě: řídí se tím, coje jim shora jako mravní povinnost uloženo, nejsou však schopniurčit, co má být touto mravní povinností. Konvenuje jim moc, nikolivprávo – právu se podrobují jen proto, že je spojeno s mocí. Této mocise čs. spotřebitelská masa koří tím více, čím je energičtější, aprojevuje vůči ní masochistické postoje. Jakýkoli vládce je pro něnositelem numinosního hodnotového zážitku a ten není možný bezmomentu tremenda.Podobný postoj zachovává čs. spotřebitelský dav i ve vztahu kpolitickým ideologiím. Jejich náboženský instinkt se projeví i tehdy,když se odkloní od náboženství. Kterákoli politická ideologie či státníideologická dogmatika, mohou mít v Československu úspěch jedinětehdy, stanou-li se samy sekularizovanými náboženstvím. Filosofickákritičnost, skepse a relativnost je tomuto davu naprosto cizí.Takový dav, v nějž se změnila čs. společnost, nemůže být nositelemhospodářského, politického a kulturního života, protože je v podstatěpasivní, netvořivý a neplněhodnotný. Může sehrát kladnou funkci jenv takovém systému, který respektuje tuto jeho bytostnou přirozenosta buduje sám sebe na určitých kostituantách. Existuje zřetelnénebezpečí, že těchto vlastností bude bez nápravy použito k vytvořenínové organizace s výrazně totalitními sklony, kupř. v rámci OF.11.11.2019 6:09Stránka 58 z72

Neuvědomovat si tento stav československého obyvatelstva anezařídit se podle toho, se rovná politické sebevraždě. Tato občanskáveřejnost je nyní jako celek i jako jednotlivci, depersonalizována.Výsledkem je jakýsi nový druh poddanství, jemuž obyvatelstvo uvykloa je způsobilé jakémukoli aktivnímu přizpůsobování se. Podřizuje sejakékoli reklamě a propagandě, která je součástí politickémanipulace, exploatuje různé instinkty a postoje, zakořeněné vevědomí tohoto davu, a proto se výkon vnitřní moci bez ní nemůžeobejít.Dvě generace vyprodukované padesáti léty diktatur uvykly poslouchata dokonce se aktivně ztotožňovat s příkazy režimu, ztotožňovat se skaždým režimem a pracovat tak na svém podřízení. Lidé užakceptovali, že všechna závažná politická rozhodnutí, kterými sevůdčí mocenská skupina (kterákoli) podjímá moci, jsou vynášena aprováděna arbitrážně, samovolně, bez nejmenší kontroly ze stranyveřejnosti, a že se k tomu vydatně používá prostředků dominace amanipulace. I když propaganda není vždy přijímána afirmativně aněkdy se střetává s výsměchem a ironií či lidovým vtipem, nemůžetento typ reakce rozložit perfektně vypracovaný systém dominace amanipulace, který se beze změny používá dosud. Tento systém jepříliš účinný, než aby jej mohl dav účinně kontrolovat či korigovatvyzkoušenými prostředky protipůsobení.Naprostá okupace všech prostředků masové komunikace umožňujedenně napájet občana státním vědomím, které ta která skupinamanipulátorů pokládá za funkční, zglajchšaltovat jeho myšlení.Komunistická oligarchie se v minulosti orientovala spíše napredominaci než na výkon, a to ji přeměnilo ve ztrnulou a uzavřenou.Tato skupina lidí byla k moci vynesena masami a pak si jeprostřednictvím totální centralizované organizace společenskéhoživota podrobila a ujařmila je. Vyšší byrokracie v jejich službách,která dodnes zůstala nedotčena, se nestřídala tak často jako jiné11.11.2019 6:09Stránka 59 z72

mocenské skupiny a získala díky své stabilitě před ostatními předstiha ovlivňuje dosud stále tvorbu politické vůle.Domněnka, že proces tvorby politické vůle se uskutečňuje zdolanahoru je iluzí, o jejímž primitivismu už snad v Československu nikdonepochybuje. Lidé v konzumní společnosti nejsou schopni tvořitpolitickou vůli bez pomoci sociálně a politicky aktivních menšin.Demokracie v davové konzumní společnosti předpokládá pevnévedení, dobře fungující systém, což jsou v podstatě podmínkynesplnitelné. V každé demokracii všude na světě vládne mocnámenšina nad širokou občanskou veřejností a v existenci těchtomocenských menšin tkví faktické možnosti demokracie. Pojemdemokracie je už jen politickým propagandistickým heslem,demagogickou formulkou či derivací.Klasická demokracie západního typu přestala plnit svou funkci a jestále méně schopna integrovat společnost svými metodamipolitického řízení a vedení. Její osud nyní závisí na tom, zdali sidokáže vytvořit vůdcovské vrstvy, jež by odpovídaly její podstatě.Nepodaří-li se to, pak se velmi pravděpodobně neubrání náporuněkteré modifikace totality. Prvořadou krizí obyvatelstvaČeskoslovenska je krize mravní a krize postojů. Prostě napodobovánízápadních systémů v sobě skrývá nebezpečí vtažení země do dalšíchkrizí, které se projevují v celé Evropě a odsunují ji na periferii světa.Dynamika změn vztahů mezi lidmi nejen v Československu, zůstane-lineřízena, člověka zničí. Bude-li řízena, zničí jeho individualitu avšechny hodnoty, které dosud ve svých dějinách vytvořil. Napětí mezitěmito dvěma alternativami, mezi zkázou v jedné či druhé formě, sestává měřítkem, jímž je odměřována budoucnost.IV. Obecné podmínky11.11.2019 6:09Stránka 60 z72

Od počátku 20. Století nastala doba konce všeho neměnitelného aposvátného a začala doba relativismu bez hranic, dobazmechanizování života, doba manipulátorů a spotřebního davovéhočlověka. Ideologové všeho druhu, utopisté a revolucionáři neposkytujíužžádnou naději, protože jejich království pravdy na zemi a věčnévysvobození ve svobodě, byly vždycky neuskutečnitelné. Všichni byliobětí vlastní neznalosti hranic možného.Mezinárodní finančníci, profesionální političtí hráči a relativističtímanipulátoři naproti tomu vytvořili skutečnosti, které v mnohémpředstihly sny utopistů. Jejich produkty jsou velkoměsta, organizátořidavů a jejich smýšlení, náhrada života spotřebitelstvím a světovésjednocení. To všechno nemuselo být předem plánováno, předvídánoani proklamováno, nemuselo to být do důsledků součástí žádnýchidejí, postupné aproximace k tomuto stavu byly víceméně dílemnahodilosti, dovedně využitých.Neplánovanost vědeckých a technických vynálezů vytvořilatechnologické prostředí, které rozdělilo radikálněživot člověka naspecifické funkce, které jsou měřeny a řízeny. Život se rozbil doútržků. Lidé žijí každý útržek samostatně a nemohou je spojit v celek,který by dával nějaký smysl.Člověk žije různé životy v jednotlivých epizodách a má je zpřeházené.Žije jednu epizoda a na ty ostatní nedokáže zapomenout, nemůže sejich zbavit. Když to nejméně chce, vynoří se a stojí nesmiřitelně protisobě. Části jsou jasné, ale celek je mlhavý a nepochopitelný. Neníjasné, zda-li rozum člověka osvobozuje, nebo zda-li činí nesčetnéinovace samu strukturu společnosti ještě nejasnější a záhadnější. Jevšak zřejmější, že člověk, manipulátor, byrokrat či vědec, ztrácí svouintelektuální vládu nad skutečností.Tento relativistický stav vytváří mezi lidmi a lidskými hodnotami, k11.11.2019 6:09Stránka 61 z72

nimž dopívali celá tisíciletí, nové prostředí, v němž všechnapředcházející přesvědčení, světská i náboženská, jsou zpochybněna.Už druhá polovina 19. Století naznačovala krizi všech idejí,demokracie, náboženství i politiky.Demokracie stojí tváří v tvář vysoce technologickému světu, v němž jespolečnost nedemokraticky rozdělena na vysoce kvalifikované avysoce nekvalifikované sektory a lidi. Vzniká otázka, zda budevládnout technologická mocenská skupina.Náboženství a filosofie prožívají svou vlastní krizi. Jakmile jednou lzevnější prostředí pochopit, člověk už nepotřebuje útěchu vymyšlenýchdemiurgů. Avšak v tomto novém postoji musí člověk čelit trapnéskutečnosti,že při poznání různých aspektů společnosti se společnostjako celek zdá být nevysvětlitelná. Kromě toho musí člověk převzítnovou odpovědnost za svůj svět, v němž už není vhodnéhonadpřirozena, na které by svaloval vinu za své neštěstí.Technologie je ve své podstatě sociální povahy a sociální krize se častoodrážejí v literatuře, která citlivě reaguje, než v číslech, vykazujícíchvýrobu a spotřebu zboží. Vzpoura, pochybnosti, odcizení a dekadencepatří dnes k dominantním literárním a uměleckým tématům. O všemlze pochybovat a zdá se, jako by se lidstvu hnusil jeho vlastní vývoj.Všechno myšlení končí v nejistotě a zmatku a taková je celá dnešnínálada.Bolševismus už nemá žádný význam a kapitalismus spěje ke koncivlastní dekadencí, protože jeho ekonomie ničí jeho vlastní civilizaci aosobnost člověka. Převzetí takového vzoru by nemělo býtprogramovým cílem, zejména pak ne dominantním programovýmcílem. Klasické pojetí kapitalismu kombinovalo zvláštní etiku svýrobním systémem: soutěžící jednotlivec se svým absolutnímprávem na soukromé vlastnictví sloužil druhým lidem tím, že šel za11.11.2019 6:09Stránka 62 z72

vlastním prospěchem. To byl volný trh, tj. neviditelná ruka určujícíceny, předělující peníze a výrobní prostředky tam, kde jich bylomožné nejlépe využít atd., což usměrňovalo každou antagonistickouosobní chamtivost ke společnému dobru. V takové situaci jevydělávání peněz ctností, protože podporuje individualistické snahy,inovace a bohatství společnosti.Toto svobodné soutěžení však svými vlastními hluboko zakořeněnýmitendencemi téměř zničilo samo sebe. Vedlo k soukromé kolektivizaciekonomie a k velkému nahromadění bohatství několika málo lidí atomu odpovídající koncentraci ekonomické moci v rukách lidí, kteříčasto nejsou majiteli, nýbrž jen správci a manažery investovanýchkapitálů, jež spravují podle vlastního dobrozdání s cílem zvětšit zisk.Dekadence se projevuje právě v této koncentraci a kolektivizaci, z nížvyplývá možnost diktovat ceny spíše než reagovat na zákon nabídky apoptávky, využití zisků a plánovacích technik, stratifikacevynalézavosti a odstranění rizika na peněžním trhu. Tato kolektivnostvede ke krizi odpovědnosti – vzniká otázka, zda je manažerodpovědný pasivnímu akcionáři nebo veřejnosti.Tento západní hospodářský vzor byl tradičně identifikován s úsilímdosáhnout okamžitého peněžního zisku. Poněvadž se však korporačnípodnik rozvíjel po dlouhou dobu své činnosti, jeho moc už neníosobní, nýbrž kolektivní a zástupná. Tak existuje možnost, že přidlouhodobém plánování budou korporace ochotny svou politikuintegrovat s politikou státu. Protože korporace spěje kbyrokratickému kolektivistickému řádu, který není kapitalistický anisocialistický, vzniká nová filosofie a metoda řízení.Dekadence chudiny spočívá v její neschopnosti snesitelně vládnoutsobě samé. Vlastnosti a city, které u ní vyvstanou ve dnech vášnivýcha spontánních povstání, jako solidarita, loyalita apod., se zinstitucionalizují a zbyrokratizují, jejich vedoucí skupina se změní vcíl sobě samé a utlačení zůstanou předmětem historie, nejnižšífigurou ve hře. Protože dekadence chudiny otupila své dřívější ostří adekadence kapitalismu se změnila v korporační kapitalismus,skončila pojetí socialismu a kapitalismu z 19. Století jako utopie.Tradiční sociální kategorie se staly anachronismem. Nynějšíproblémy mají co dělat s kvalitou života a k ní nemají ideologovéminulých dob co říci. V masové spotřebitelské společnosti však chybídynamika, impuls pohybu vývoje, chybí vnitřní opozice. Možná, že jijednou vytvoří vzdělaní i nevzdělaní lidé, kteří se v takovém světěocitnou mimo konzumní hru.Když bůh zemřel, člověk, který ho měl nahradit, se znechutil sámsobě. Z toho vznikla krize víry a nevíry, která způsobila duchovníprázdnotu 20. století. Člověk se začal bát své vlastní moci. Ve vakuutéto krize je nebezpečí, že se může zrodit uměle zkonstruovanáfanatická pseudovíra.V rozkladu světa má člověk možnost vytvořit svět nový, uvědomí-li siskutečnou dynamiku tohoto světa. Technicky je možná podstatnáredukce práce a tím i úsilí o obstarávání živobytí, avšak takovéosvobození bude nejen zdrojem nové spirituální krize. Bez práce a s níspojeného přinucení, se může společnost rozpadnout. Prácesymbolizuje boj člověka o přežití, přičemž velká většina lidí nemámožnost vybrat si ten druh práce, o který by měla největší zájem, alenadbytek může tuto situaci změnit. Taková alternativa se však můžezvrhnout v chaotickou situaci, kdyby byl odstraněn vliv nutné práce,přinášející vystřízlivění. Takové změny mohou člověka zničit.Volnost vzniklá z nadbytku vzbudí v člověku vrozenou schopnostdestrukce tím, že ho zbaví nutnosti pracovat. Buď si tedy člověk zvolínovou společnost, anebo si nová společnost zvolí jeho a zničí ho.Náhodné změny se už staly mocným plánovacím faktorem a nebude-li11.11.2019 6:09Stránka 64 z72

jiného, moderní technologie bude sledovat svůj vlastní podvědomýplán. Umožní vznik celostátního ekonomického plánování, kterépovede k totalitě a vytvoří tupou, na nic nereagující mocnoubyrokracii.Plánovaná ekonomie použije spotřebitelského trhu a cenovéhosystému jako způsobu k určování vkusu veřejnosti. Tyto tendence seuž zcela zřetelně projevují v koncepci hospodářské reformy, jejímižautory jsou osvědčení komunisté.Člověk byl schopen ovládnout přírodu, ale není schopen ovládnoutsám sebe. Je otázkou, může-li změnit racionalitu svého výrobníhoprocesu v racionalitu lidskou. Vývoj spěje k vytvoření velmi tenkévrstvy mocných a ohromné odcizené masy. Odcizení, cizota, se uždnes projevují jako stav osamocení, odloučenosti a boje stav plodícístarosti o prosazení a upevnění své existence ve společnosti. Je to stavnespoléhající na nic, stav vůle po majetku a moci. Postupnáracionalizace světa provokuje otázku, nestává-li se politikaanachronickou iracionální perverzí uvnitř trendů narůstajícíchpravidelností, schematizace a technizace.III. LIMITY MOŽNOSTÍFaktická světová moc je neviditelná a projevuje se řízením oběhupeněz a finančními operacemi, které pak dávají výraz politice.Světovým rozměrem této působnosti jsou určeny hranice a možnostikaždého odporu proti směru, jímž je řízen osud lidstva a jednotlivýchstátů. Komunismus i kapitalismus vytvořil konzumní společnost,která je řízena výlučně regulací oběživa. Na této bázi bude probíhatkaždý proces, který na sebe může vzít jakoukoli zprostředkovacípodobu. Důsledkem je odlidštění.Vliv peněz, jako prostředku ovládání lidí, změnil vztahy lidí mezi11.11.2019 6:09Stránka 65 z72

sebou a vztahy jednotlivce ke společnosti. Dovršenou formouabstrakce společnosti a atomizace dnešních jednotlivců, je peněžníforma směnné hodnoty, peníze, jak v kapitálové, tak i úrokovépodobě.Peníze se staly nejpevnějším poutem mezi lidmi a podstatou jejichnejreálnější pospolitosti a nestrpí žádnou jinou, jež by stála nad nimi.Peníze, to je žárlivý Bůh Izraele, který nestrpí vedle sebe žádnéhojiného Boha. Peníze degradují všechny lidské bohy a mění je ve zboží.Peníze se staly hodnotou všech věcí, hodnotou, která se ustavila samapro sebe. Staly se universálním prostředkem veškeré moci, která je vdnešní době uplatňována. Jejich ovládání je spolehlivě anonymní aprostřednictvím této anonymity je spolehlivě anonymní i moc jimivykonávaná.Peníze zbavily celý lidský svět a přírodu jejich přirozené hodnoty.Staly se odcizenou podstatou lidského jsoucna a tato cizí podstatačlověka ovládá a člověk se jí koří. Zatímco politika je zdánlivěnadřazena peněžní moci, ve skutečnosti se stala její nevolnicí. Mocpeněz je despotická, osudový extrakt, který se stal všeobecnýmkatanem, vypovídající válku celému lidskému pokolení. A přece je to vpodstatě zvnějšněná mohoucnost lidstva, jeho odcizená a na pospasse vydávající rodová podstata.V penězích nabývá všechno zboží svého odcizení a zároveň všakjediného adekvátního bytí. Zboží, univerzální cíl současné konzumníspolečnosti, se totiž stává zbožím jen všestranným zcizováním –směnou. Tuto schopnost či tuto potřebu všestranného zcizováníneustále zdokonaluje a rozvíjí, neboť je to její základní existenčníprojev.Peníze jsou vrcholným uspokojením této potřeby. Protože představujíodcizenou podobu všeho ostatního zboží, čili produkt jejich11.11.2019 6:09Stránka 66 z72

všeobecného zcizování, jsou absolutně zcizitelným zbožím. Procesoddělování směnné hodnoty od hodnoty užitečné, je současně věcnýmvýrazem procesu oddělování společnosti od jednotlivých individuí,jehož výsledkem je prázdná abstrakce společnosti na jedné straně amasa izolovaných, navzájem nerozlišitelných individuí na stranědruhé. Tato reálná abstrakce od všeho lidského, nejhlubší výraznelidské podstaty této politické činnosti.Volby tohoto způsobu světovou politickou mocí strhla samozřejmě knápodobě všechny, kdo se světové politiky zúčastňují. Finančnípolitika se stala universálním prostředkem boje o světovou moc asoučasně i prostředkem boje proti ní.Všechny lidské vztahy se přetváří v kvantitativní atribut mrtvých věcí.Každé nové učení rozvíjejícího se systému (pojmu) hodnoty je novýmabstrahováním od dalších kvalit. Proces jeho konkretizace jeprocesem zabstraktňování člověka – stejně, jako proces subjektivizacehodnoty je procesem objektivizace člověka (stává se objektempůsobení svých vlastních výtvorů).Výrobce zboží vyrábí výrobky, které nemají pro něho saméhobezprostřední hodnotu, ale mají užitnou hodnotu pro jiné. Provýrobce mají jen tu užitnou hodnotu, že jsou nositelem směnnéhodnoty a tak prostředkem směny. V důsledku toho je majitel zbožínucen samotnou povahou svých výrobků, zbožím, zcizit je za jinézboží, jehož užitnou hodnotu potřebuje. Vůbec všechna zboží mají tuvlastnost, že nemají užitnou hodnotu pro své majitele a mají užitnouhodnotu pro své nemajitele. Musí proto přecházet z ruky do ruky,vstupovat do směny, kde se teprve vztahují k sobě jako hodnoty a jakohodnoty se také realizují. Forma peněz je jen odrazem vztahů všehozboží,který utkvěl na daném zboží.Peníze se stávají směnným prostředkem zboží, charakterizujícím11.11.2019 6:09Stránka 67 z72

procesem oběhu, tj. oběživem. Tato zprostředkující funkce peněz ježivotně důležitá, lokajská a dohazovačská. Vznikají dvě protikladnénavzájem, se doplňují metamorfózy: přeměna zboží v peníze a zpětnápřeměna peněz ve zboží, tj. prodej a koupě. Oddělení koupě odprodeje rozkládá původní prostou výměnu. Nikdo nemusí kupovatbezprostředně po tom, co prodal. Může se s penězi v kapse vydat dosvěta hledat jiné trhy, které lépe uspokojí jeho potřeby apravděpodobně vyvinou nové.Tento charakter rozvinuté peněžní směny a její rozšíření znamenádefinitivní přetržení pupeční šňůry, která poutá individua k přirozeněvzniklé pospolitosti a likvidaci bezprostředního vztahu člověka apřírody. Na místo izolovaného, místního, primitivního vývoje s jehoomezeným lokálním individuem nastupují (s rozšiřováním trhu nasvětový trh) světové dějiny, kterým odpovídá světodějná existenceindividuí, jakási empiricky univerzální individua. Osvobozeníkaždého jednotlivého individua se uskutečňuje tou měrou, nakolik sedějiny mění v dějiny světové.Oběh je nepřetržitý pohyb zboží, ale pokaždé jiného zboží. Každézboží se pohne jen jednou, pak zaniká, naplňuje své poslání. V dalšímpohybu pokračuje nikoli jako totéž zboží, nýbrž ve svém zrušenémjsoucnu, tj. jako jiné zboží – jako zlato.Oběh tedy přestavuje jednotu nepřetržitosti a přetržitosti, přičemžjeho trvání, jeho nepřetržitosti připadá zcela penězům. Změna formyzboží se jeví jako přemístění peněz. Peníze uvádějí zboží do pohybutím, že realizují jejich ceny, že vůbec celý pohyb vychází od peněz,kdežto zboží jsou nehybná. Peníze tu přestavují boha v jeho absolutníneomezenosti a všudypřítomnosti, v atheistické podobě. Jejich zlatýháv způsobuje, že se jim klanějí i nevěřící.Hodnota zlata a peněz není jejich vlastní hodnotu, nýbrž hodnotou11.11.2019 6:09Stránka 68 z72

celého světa zboží, kterou pouze přestavují tím, že jim dávají cenu. Vtéto podobě existují jen jako myšlená hodnota, jako ideální forma,existující jen v představě. Zatímco zlato se stává ideálními penězineboli měrou hodnoty proto, že všechna zboží jím měřila své hodnotya tak je činila pomyslnými protiklady své užitné hodnoty, podobousvé hodnoty, stává se reálným i penězi v důsledku toho, že je zboží přisvém všestranném zcizování činí skutečně odcizenou čili přeměněnouformou své užitné hodnoty, a tedy skutečnou podobou své hodnoty.Zrada peněz, jejich výlučné postavení, spočívá tedy v tom, že zatímcozboží se vzdávají penězům cele, zachovávají si peníze své soukromí,chovají se zdrženlivě. Zboží se zřekla své obecnosti, kdežto peníze senezřekly své zvláštnosti. Peníze, které byly dříve pomíjivým bytím,stávají se nyní jejím absolutním bytím, proti čemuž se jednotlivázboží jeví jako pouhé zdání, jako jejich odlesk. Z pouhého prostředkuse staly peníze samoúčelem, ze svého pohybu učinily obsah směnnéhoprocesu a tento tudíž pouhou formou.V penězích mizí veškeré rozdíly, veškerá individualita. Avšak tím, žeodcizují veškerou individualitu, stávají se samy jediným, výlučnýmindividuem. Peníze jsou absolutním zbožím, absolutní jsoucnostíhodnoty. Zatímco každé zboží je pomíjivé, konečné, peníze jsouvěčným, nekonečným, nepomíjivým jsoucnem hodnoty. Hodnota jetu adekvátní svému pojmu. Zboží se ukázalo pro peníze pouhýmrozlišovacím momentem, pouhým dočasným odcizením vědomí. Co jebůh pro teoretický svět, to jsou peníze pro praktickýživotpřevráceného světa: Odcizená mohoucnost lidstva, jeho zašantročenáživotní činnost.Peníze pomáhají zprostředkovat výměnu látek mezi člověkem apřírodou, mezi člověkem a člověkem tím, že umožňují vzájemnouvýměnu činností. Tak se postupně staly peníze univerzálnímzprostředkovatelem, prostředníkem vůbec. Místo aby člověk byl sám11.11.2019 6:09Stránka 69 z72

prostředníkem člověka. V této podobě se stávají skutečným bohem,neboť jsou skutečnou mocí nad tím, co zprostředkují. Jejich kult sepřevrátil v samoúčel.Předměty, odloučené do tohoto prostředníka, ztrácejí hodnotu. Nikolion je odleskem světa zboží, nýbrž svět zboží je jeho odleskem. To sepak zcela zvláště opakuje a prokazuje v penězích jako kapitále, je-likapitál použit k politickému a duchovnímu ovládání lidí. Do té dobyzprostředkovávaly věci a tím i lidi, nikoli však sami sebe. Nyní jsouabsolutním zprostředkováním v sobě samých, cílem sobě samých,tedy samoúčelem. Veškerý zprostředkující pohyb k tomu výsledkubeze stopy mizí: peníze plodí peníze, vystačí si samy a jejich původníposlání je zcela zapomenuto. To je největší vítězství anonymníchvládců.Protože všechna zboží jsou jen představovanými penězi,jsou penízejediným skutečným zbožím. V protikladu ke zboží, která představujísamotné bytí směnné hodnoty, všeobecné společenské činnosti,abstraktního bohatství, je zlato materiálním bohatstvím materiálníhobytí, smysl všech věcí, kompendiem společenského bohatství.Svou formou je zároveň bezprostředním vtělením všeobecné činnosti,svým obsahem souhrnem všech reálných prací. Je to všeobecnébohatství jakožto individuum. Peníze samy jsou jedinouindividualitou a nestrpí vedle sebe žádnou jinou individualitu.Jednotlivé formy bohatství představují alikvotní části tohotovšeobecného bohatství, společného jmenovatele všech věcí. Je tonaprostá nad vláda kvantity, které zplodila dnešní konzumníspolečnost, tak snadno ovladatelnou anonymně kýmkoli.Tato specifická forma bohatství uspokojuje lidské potřeby rovněžspecifickým způsobem – abstraktně. Zatímco po stránce užitnévyjadřuje zboží svým vztahem ke zvláštní potřebě jen jeden moment,11.11.2019 6:09Stránka 70 z72

moment hmotného bohatství, jeho ojedinělou stránku, uspokojuje jenjednu určitou potřebu, uspokojují peníze každou potřebu. Jakoukolipotřebu mohou uspokojit (jako smyslová abstrakce) zase jenabstraktním způsobem tím, že přemění všechny potřeby v jedinoupotřebu: v potřebu peněz. Jsou proto po této stránce spíše ochuzenímnež skutečným bohatstvím a obohacením – považujeme-li zaskutečné bohatství mnohostrannost potřeb člověka.Peníze nepředstavují žádný individuální vztah k svému držiteli anepředstavují ho, jejich držba neznamená rozvoj některýchosobnostních vlastností jeho individuality, protože samy nemajížádnou individualitu. Existují jen jako předmět, jehož se lzemechanicky zmocnit a který lze právě tak dobře ztratit. Držiteli všakposkytuje všeobecnou vládu nad společností, nad celým světempožitků a činností. Peníze dělají z každého člověka něco, čím sám osobě není. Být a jevit se, se staly dvěma rozličnými pojmy. Nikdo tunemůže prokázat svou skutečnou totožnost.Penězům však chybí jakékoli kvantitativní určení. Kvantitativnízvětšování je jediným způsobem jsoucna a pohybu, které peníze mají– nekonečného pohybu. Jejich trýzeň je v neschopnostisebeuspokojení – s každým novým přírůstkem nabývají novýchhranic, nového omezení, které se nesnáší s jejich podstatou.Bezměrnost je jejich pravou mírou: protiklad mezi jejich existencí(jejich určitým množstvím) a jejich pojmem (bezměrnost) jenekonečný, nezprostředkovatelný. To je zdroj jejich neuhasitelnéžízně a nevyčerpatelné energie a aktivity.Uvedené principy byly jednou z příčin nynějšího ústupu komunismu ajeho stažení ze světové politiky: Stalinova a později Brežněvovakoncepce hospodářské a finanční autarkie se ukázala být méněefektivní, než se původně očekávalo, a volný trh na Západě zplodilkonzumní společnost, ovladatelnou totálně a s menšími riziky.11.11.2019 6:09Stránka 71 z72

Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika,jejížřízení je určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jedinýfakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protožetoto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72 procentveškerého světového oběživa

KAUZA PRYMULA

Vážení přátelé ANO, Demožumpa vyhlásila prostřednictvím mediální žumpy Večerníku a Seznamu.cz celostátní pátrání po dalších účastnících konspirační schůzky na Vyšehradě, jelikož Prymula ani Faltýnek i po drastickém mučení na Jánském vršku, sídle UV ODS odmítli prozradit jména dalších účastníků, kteří se schůzky zůčastnili v převlečení za číšníky knajpy Rios. UV ODS a UV TOP09 vypsalo odměnu50 milionů pro všechny udavače v Česku, pokud budou mít informace k vypátrání neznámých osob na nepovolené schůzce na Vyšehradě po 22 hodině večerní, kdy podle vládního nařízení by měli už všichni vlastizrádci spát. Školník FIala prohlásil, že UV ODS povede vyšetřování do zdárného konce obviněním ruského a čínského velvyslance, kteří byli daslšími účastníky a pokud se vyšetřování ubere nesprávným směrem, tak v r.2025 před dalšími parlamentními volbami se vyšetřování tohoto závažného případu ujme policejní tým TEMP, ktrerý se zabývá vyšetřováním nevyřešených trestných případů. Na současné vyšetřování byl nasazen i pes Šarik prostřednictvím praporčíka Čuliburdy, dále byla na případ nasazena vědma Pekařová se svojí skleněnou koulí a o spolupráci byl požádán i pan Vachmajstr z Putimi, odborník na Ruské špiony. Díky bdělým Jasánkům s deníku Modrá Vatra Blesk bude zvědavá veřejnost neustále 24 hodin denně informována o průběhu vyšetřování, dokud nebudou zatím utajení členové proti státního spiknutí odhalení a ti po odsouzení v žádném přípádě nemohou čekat od budoucího presidenta -stahovače králíčích kožek milost a budoucí zastupující říšský protektor české vlády , feťák Bartoš ujistil své voliče, že v době jeho vlády nebudou mít takové nekalé živly žádnou šanci na konspirační schůzky dokonce ani v lánu vzrostlé marihuany.

Totalitní facebook

Proč jsem přešel z fejsbůku na VK?
No… stejně jako spousty dalších – kvuli totalitě, cenzuře, šikaně a estébáckýmu bonzování!!! Na jednu stranu fejsbůk propaguje nenávistný a protizákonný rozeštvávání společnosti od všemožných kavárníků, sluníčkářů, fanatických „aktivistů“ a chvilkařů, na straně druhý totálně blokuje cokoliv, co neni s kavárníkama ve stoprocentním souladu. Oháněji se „porušováním zásad“ fejsbůku, ale hystericky a fanaticky blokujou JAKEJKOLIV názor, kterej je mnohdy naprosto neškodnej. Člověk se na fejsbůku bojí napsat cokoliv, zatimco kavárníci se tam klidně můžou chovat jako bestie. Když už blokovali i za naprosto neškodný kreslený vtipy z běžnýho tisku, tak už mi došla trpělivost!!!

Jednou jsem dostal blokaci za tenhle text:
……………….
»Bohapustý štěkání bestiálních vulgarit a urážek o pěti slovech neni diskuze! Nabízim smysluplnou diskuzi, kde si vyměníme svoje poznatky, na základě kterých jsme si svůj názor vytvořili. Věřim tomu, že se spolu na spoustě věcí shodneme, že se lišíme v pouhých detailech a závěrečnym verdiktu. Víc hlav víc ví a výměnou informací se nám může upřesnit různá interpretace těch informací.
O čem je demokracie? → o dialogu!
A o diskuzi! Nejsme vožralý santusáci z nádražního bufetu, musíme umět svůj názor vysvětlit, musíme dokázat vyjádřit na základě jakých informací a osobních poznatků jsme ke svýmu názoru dospěli, na základě čeho jsme si svůj názor utvářeli a na základě jakých osobních zkušeností jsme to svoje přesvědčení získali. Výměnou těchto názorů, informací, poznatků a zkušeností se vzájemně líp pochopíme a ty svoje dosavadní názory případně si i upřesníme nebo přehodnotíme – a to jak na jedný, tak na druhý straně.
Demokracie rozhodně NENI militantní a totalitní prosazování toho jedinýho správnýho úředně povolenýho názoru, sprostýho odkopávání a bestiálního urážení a ponižování kohokoliv, kdo si dovolí sebemenší náznak čehokoliv, co s tim jedině správným povoleným názorem neni ve stoprocentním souladu, bonzování, nahlašování, blokování a zbabělá totální likvidace čehokoliv, co mi překáží v cestě, přičemž vůbec nedokážeme vysvětlit proč to všechno vlastně děláme. Tohle totalitní chování je jednání komunistů, ne demokratů!!!«
…………………
Tak TENHLE text nebyl v souladu se zásadama fejsbůku, za tohle jsem dostal blokaci??? Proti ČEMU jsme v roce 1989 zvonili klíčema? Kdo tady koho označuje za bolševiky? Co dělaji spratkové, kteří ovládaji celej fejsbůk?
Militantně a spratkovitě za každou cenu prosazujou jenom tu jednu jedinou správnou pravdu, která je povolená. Absolutně vůbec se netoleruje jakejkoliv sebemenší náznak názoru, kterej by s tou jedinou povolenou pravdou nebyl v tisíciprocentním souladu. Jakmile se objeví cokoliv, co neprojde cenzurou, okamžitě to musí bejt co nejvíc exemplárně potrestaný. Jakýkoliv jiný, než kavárenský, chvilkařský a sluníčkářský médium, je automaticky Fake-News od nepřátelských agentů a takový média se sledovat prostě NEBUDOU! Veškerý nepohodlný názory je potřeba tvrdě zadupávat, blokovat internet, bonzovat a nahlašovat. Ta jediná správná povolená pravda se musí bezpodmínečně šířit v celoplošných veřejnoprávních médiích, všechno ostatní je fake, placený imperialistama znepřátelených a podvratných živlů. Cenzura musí fungovat všude a za každých okolností, i kdyby to mělo stát lidský životy. Pokud se najde někdo, jako třeba 80% národa, tak se jedná o nesvéprávný vidláky s takovym tim „nižším vzděláním“, co nejsou schopní mít volební právo a dokonce by někteří ani neměli mít právo žít v týhle zemi. Jakmile se někdo s náznakem jinýho názoru nedaří zadupat tim totalitním a militantním způsobem, potom nezbejvá, než ho pomluvit u veřejnosti. Spustí se na něj mediální štvanice, všudypřítomná pomlouvačná propaganda, čim agresívnější, tim líp! Překrucuje se, lže se, pomlouvá se, oblbuje se, čim sprostější a nedůstojnější lhaní, tim je to účinnější. Lidská čest a osobní důstojnost se považujou za starověkej přežitek, dokonce se přímo veřejně popírá, že něco tak zrůdnýho někdy v historii lidstva vůbec kdy existovalo. Chovat se jako svině a sprostě lhát je dokonce výsada a hrdinství!!!

Nejde jen o to, že nás už mají v merku na fejsbůku. Oni už se nám serou i do mejlů a messengeru, případně dalších soukromých zpráv. Tohle už daleko přesáhlo kapacity komunistických estébáků, a to jak morálně, tak technicky. Mizí mejly z Outlooku, v určitých obdobích se doručuje jen jeden z pěti mejlů, při odesílání mejlu se člověk musí pětkrát proklikávat debilárnama že neni robot, dnešní mejly se samy od sebe řadí kamsi do propadliště dějin do půl roku starých, takže je člověk musí pracně hledat. Odpovědi na mejly posílám z několika počítačů z několika různých míst, abych měl jistotu že aspoň jeden dorazí… S některýma lidma si musim dopisovat přes SMS na anonymních dobíjecích SIM kartách, jinak se s nima nedá spojit… PADESÁTÝ LÉTA JSOU ZPÁTKY!!! A díky technickým možnostem s ještě horším dopadem!!! A to nejsem politicky směrovanej, jenom se vrtám v propojení politiků na mafiánský firmy, bez ohledu do jaký skupiny kterej politik patří.

TAK KDO JE TADY BOLŠEVIK????????

Přijde blokace za ROK A PŮL starej příspěvek. Komu se kdy podařilo dostat se tak daleko do minulosti na pravěký příspěvky, na který už dávno zapomněl? Koho kdy ten fejsbůk tak daleko do minulosti pustil? Když je nemůže vidět autor a majitel účtu, tak JAK to potom může vadit komukoliv cizímu? Skončí 30 denní blokace a za půl hodiny začne další… za 10 měsíců starej příspěvek!!! Po dalších 30 dnech se člověk na fejsbůk jen podívá a ihned následuje další blokace za 14 měsíců starej příspěvek!!! Člověk se na fejsbůk nedostane celý čtvrtletí a následně vyžadujou poslat kopii osobních dokladů – PODLE KTERÝHO ZÁKONA má fejsbůk právo legitimovat občany Český republiky??? Obzvlášť když za cenzory najímá brigádníky z řad Pákistánců, Nigerijců…. a kažej měsíc je ve zprávách průser, jak fejsbůk nakládá s osobníma údajema uživatelů???

Někdo mi vyčítá, že VK patří Rusům? NO A CO??? Je velice smutný, že právě USA a Západ mají plný tlamy demokracie, ale veškerá totalita a bolševický perzekuce přichází právě z JEJICH STRANY!!! Oni nemaji ani morální ani žádný jiný právo se do Ruska navážet!!! Jestli Rusko bude poslední země, kde syn je kluk, kde dcera je holka, kde máma je žena, kde táta je muž, kde nemusíme povinně olizovat nohy černým teroristům, kde se nestaví pomníky fašistickým zrůdám od Banderovců a Vlasovců, kde se člověk nemusí panicky bát aby nebyl jakýmsi naprosto pomateným pseudohumanistou z naprosto nepochopitelných „důvodů“ tupě označovanej za rasistu, jestli je to jediná země, kde mě nikdo nebude stíhat za pouhej náznak nesouhlasu s kavárnickýma názorama, jestli to bude jediná země kde se veřejně nepropaguje pedofilie a teplouš nemá větší privilegia než prezident, jestli to bude země kterou řídí vláda a ne psychoteroristický neziskovky, jestli tu nebudu mít panickou hrůzu z vyslovení slova „černoch“ nebo „cigán“, potom mi nedělá vůbec žádnej problém se radši klonit k Rusku, než k naprosto šílenýmu, zvrácenýmu a totálně zkriplenýmu Západu. Je mi UPLNĚ JEDNO, jestli je to Západ, Východ, nebo sever, je mi naprosto šumák, jestli je to Rusko nebo třeba Tramtárie, zajímá mě normální myšlení, zdravej rozum a mozek v hlavě!!!

Fejsbůk je plně závislej na počtu uživatelů, protože je živej z reklamy. Čim víc uživatelů, tim víc lidí reklamu vidí a tim víc peněz se za reklamu účtuje. Každej rok od nás fejsbůk vyváží spoustu miliard do Améru, aniž by u nás platil daně. Plno věčně nespravedlivě blokovaných lidí má několik profilů, já jich měl třeba pět. Dneska už timhle způsobem ten hulvátskej sprostej fejsbůk podporovat nehodlám, zase je to jenom víc profilů než má republika obyvatel a zase víc peněz odvezených do Ameriky!!! Jestli na mě maji vydělávat, potom se podle toho museji chovat, jinak je prostě podporovat nebudu!!! Neživme šmejdy, co se k nám chovaji jako nepřátelé! Čim víc lidí z toho totalitního šmejdstva uteče, tim líp!!! Nejlepší by bylo, kdyby z fejsbůku vypadlo 50% uživatelů, aby se totalitní hulváti pořádně chytli za čumák, nic jinýho než ztráta prachů s nima nepohne!!!
Do příspěvku se dá přidat jen omezenej počet obrázků, tak jsem k tomuto příspěvku vytvořil specielní album. V obrázcích uvidíte příklady blokací fejsbůku. Až ty „důvody“ blokací uvidíte, tak pochopíte můj upřímnej a srdceryvnej rozlučkovej závěrečnej proslov k fejsbůku:

TÁHNĚTE DO HAJZLU vy totalitní svině!!!

Komu slouží banda Milionu chcanek pod vedením člena Hitlerjugennd rezavé skřeta Mináře?

Schwerpunkt: České zpravodajské služby znepokojuje politické napojení Milionu chvilek na lobbisty a české spojence Sudetoněmeckého landsmančaftu, někteří z nich byli dokonce hosty školících a přednáškových akcí krajanského spolku! Klíčové české spojky Sudetoněmeckého landsmančaftu se objevily v petici Minářovy neziskovky, my přinášíme třaskavý ideový dokument, ve kterém Sudetoněmecký landsmančaft za
pomocí českých “spojek” plánuje abolici platnosti Benešových dekretů!
17.6.2019
Redakce opět obdržela z okruhu bezpečnostních složek další výbušný materiál, který odhaluje nebezpečné pozadí organizovaných demonstrací proti Andreji Babišovi, Marii Benešové a Miloši Zemanovi. Tito tři politici mají jedno společné, a pozor, není to ruská stopa nebo proruské postoje, jak
by se prvoplánově dalo očekávat. Není to ani přátelské napojení na struktury okolo Pražského hradu, tímto společným jmenovatelem je něco, co mnohé z vás vyděsí.
Stejně tak to vyděsilo některé české zpravodajce, kteří nám důvěrně postoupili některé rozpracované materiály o pozadí organizačních stop demonstrací proti těmto 3 osobám, a to nejen v posledních
měsících, ale dokonce v posledních několika letech. Tím společným jmenovatelem jsou zájmy Sudetoněmecké landsmančaftu a jeho lobby v ČR. Zpravodajské rozpracování neziskovky Milion chvilek to nejen potvrzuje, ale i přímo dokladuje.
Agent Sudetoněmecké landsmančaftu Mikuláš Minář, jednatel spolku Milion chvilek.
Díky zpravodajským kontaktům se nám tak podařilo zmapovat a rozkrýt jeden z hlavních účelů demonstrací spolku Milionu chvilek, z. s. IČO: 06760538 a jako vždy, i nyní jsou veledůležité osoby, které spolek sponzorovaly, ale i lidé, kteří spolku podepsali podporu. Kolem tohoto spolku se totiž
pohybují stejní lidé, kteří se účastnili Sudetoněmeckého školení v Mariánských Lázních s tématem, jak zlikvidovat nacionalismus v ČR, jak nastolit v Česku pořádek ve stylu německé Nové Evropy, a jak permanentní relativizací historie přimět českou vládu, aby ve finále sama A DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů.
Celý tento projekt si pojďme vykreslit na důkazních materiálech v časové chronologické ose, kterou si můžete sami prostudovat. Pojďme se společně stát badateli a prokutat digitální archivy, kdo vlastně stojí za spolkem Milion chvilek, z. s. Nejprve si ale představme dopad zrušení Benešových dekretů.
Co všechno bude muset Česká republika vrátit sudetským Němcům?
Když se řekne Benešovy dekrety, pro mnoho z nás to představuje jakýsi vágní abstraktní pojem čehosi, co nám zajišťuje národní a územní celistvost. Ovšem jen málo z nás si dokáže reálně představit, co všechno tyto dekrety obnášejí. Možná je to záměr nás uvést do jakéhosi vakua, mezičasí, kdy nevíme přesně, co Benešovy dekrety znamenají, zejm. u mladších generací. Po nějaké
době budou mainstreamové tlampače chrlit povzdechy, jak Češi vlastně ani nevědí, co reálně Benešovy dekrety znamenají a proč je tedy chtějí zachovat. Lidé budou otupení, budou se cítit trapně a mnozí tak raději kapitulují, než se vystavovat argumentačním konfrontacím, ze kterých by vyšli jako hloupí. Pojďme si tedy reálně ukázat, co bychom jako Česko zrušením Benešových dekretů ztratili a jaká katastrofa by to pro naší teritoriální integritu byla:
 22 842 km2 pozemků
 11 200 průmyslových podniků, dolů, přehrad a elektráren
 3 univerzity včetně části Karlovy univerzity
 4413 dalších škol
 2 862 kulturních památek, zámků, kostelů a klášterů, divadel, muzeí a galerií, včetně všech obrazů a exponátů
 185 303 domů na vesnicích
 236 818 domů, bytů a dalších nemovitostí ve městech
Všechno je pečlivě spočítáno s německou precizností v sudetském účetním seznamu vytvořeném na základě publikací Habel-Lang-Böhm. Po odstranění Benešových dekretů by se o majetek začali Němci hromadně soudit. Stejně jako Johanna Kammerlander, dědička rodu Walderode. Johana Kammerländer
Této paní se už u Nejvyššího soudu ČR podařilo prokázat, že Karel des Fours Walderode přišel o rodový majetek podle Benešových dekretů neoprávněně, protože mu v roce 1947 bylo jakýmsi úředníkem vráceno české občanství. Zabraný majetek sice nestihl převzít, protože po únoru 1948
uprchl a opět tak přišel o české občanství, ale to mu v roce 1992 vrátilo ministerstvo vnitra. A tak v roce 2015 vyhrála Johanna Kammerlander první spory, protože se českému státu, pro absenci svědků (po 77 letech!) nepodařilo prokázat, že Karel Fours Walderode byl kolaborant a jeho
služba ve Wehrmachtu byla českou justicí označena za jeho zákonnou povinnost řádného říšského Němce, a tou se ničeho proti České republice nedopustil. Proto v jeho případě Benešovy dekrety neplatí.
České soudy již začaly vracet majetky potomkům nacistů a vojáků
Wehrmachtu, ano, slyšíte dobře!
Výsledkem tohoto individuálního zneplatnění Benešových dekretů na Karla des Fours Walderoda, který válku strávil v uniformě hitlerovského Wermachtu, a proti kterému už po 77 letech nezbyli žádní svědci, je, že Johanna Kammerlander již úspěšně vysoudila první les v obci Žďárek na
Liberecku (potvrdil Ústavní soud ČR) a teď se aktuálně v případu 30 CO 1/2018 před krajským soudem v Hradci Králové domáhá potvrzení rozsudku nižší instance, který jí přiklepl pozemkový majetek za 3 miliardy Kč, včetně zámku Hrubý Rohozec! Rozsudek bude vynesen 18. června 2019.
Z případu Johanny Kammerlander jasně vyplývá, co by se stalo, kdyby kolaboranti v Českém parlamentu, tak jako už vydali církvi majetek, zrušili Benešovy dekrety. Na Českou republiku by se okamžitě vyřítila horda potomků německých wehrmachťáků, esesáků, gestapáků a vrahů. Všichni by
se u soudů vysmívali, že už nežijí žádní svědci zločinů jejich předků a chtěli by nezákonně zabraný majetek zpět. Abychom si ale utvořili precizní pořádek v aktuálním stavu série mohutných demonstrací
Milion chvilek, z. s., musíme se vypravit do roku 2017.
Steffen Hörtel, vedoucí školení Sudetoněmeckého landsmančaftu
v západních Čechách, na fotografii společně s Angelou Merkel.
Ve dnech 28. – 30. dubna 2017 se v Mariánských Lázních sešly špičky sudetoněmeckého Landsmanschaftu a konal se zde tzv. užší dialog v rámci vnitřního školení českých osob veřejného, mediálního a politického života. Školení vedl Steffen Hörtel v němčině. Mariánské dialogy byly vedeny na téma, které jsme popsali výše a sestávalo se ze tří základních fází:
 1. Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a neshromažďovaly odpor proti německým zájmům v ČR. Byli vytipovaní základní politici Václav Klaus st. v ČR a Jarosław Kaczyński v Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a prosazování českých i polských národních zájmů. Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako
překážka v prosazování německých zájmů v ČR.
 2. Postupná relativizace historie tak, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a uspořádáním Nové Evropy podle Berlína, kterou definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici vykládající pokroucená historická fakta, relativizující řádění německých Nacistů, zveličující údajné vyhnání Němců po 2. světové válce (zakotvené na Jaltě).
 3. Přimět českou vládu, aby sama a DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů. Němci sami nesmí vstupovat do těchto procesů, které byly ukotveny na Jaltě vítěznými mocnostmi, protože by postupovali v rozporu s mezinárodním právem. Dosazením proněmeckých politiků v cílových zemích na všech úrovní se ale dospěje k tomu, že rovněž sami čeští politici
budou o zrušení Benešových dekretů DOBROVOLNĚ usilovat. To přece chtějí sami Češi, což už v rozporu s mezinárodním poválečným právem přece nebude.
Na tomto školení v Mariánských Lázních v rámci užšího jednání se účastnily tyto osoby, které české tajné služby monitorovaly:
 Ondřej Matějka – historik z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) [1]
 Kateřina Kabátová – v té době vůdkyně česko-německého fóra mládeže [2]
 Zdeněk Papoušek – senátor KDU-ČSL z Brna [3]
 Libor Rouček – býv. místopředseda Evropského parlamentu, vlivný člen ČSSD, kterého
Lubomír Zaorálek jako exministr zahraničních věcí jmenoval jako předsedu do české části Českoněmeckého diskusního fóra. Libor Rouček se pravidelně účastní schůzí frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu Seliger Gemeinde [4].
 Barbora Procházková – Studovala politologii a východoevropská studia na univerzitě v Hamburku. Aktuálně je vedoucí zpravodajství ČT24 [5], dříve ale také působila v Bakalově Respektu [6]. Více o ní také zde.
Povšimněme si zásadních odstavců:
A: Libor Rouček (ČSSD) definuje za nepřítele nacionalismus a populismus.
B: Barbora Procházková (Bakalův Respekt, poté ČT) hovoří o kontroverzním Babišovi [7].
Jednu ze závěrečných kapitol Mariánskolázeňských rozhovorů z roku 2017 si můžete stáhnout zde.
Tilman Asmus Fischer
Tito lidé se účastnili vnitřního školení, které vedl Tilman Asmus Fischer. Ten je vrchním ideologem Sudetoněmeckého Landsmanschaftu (SL) a také zástupcem vůdce západopruské divize SL. Tento člověk školil vybrané osoby veřejného a politického života v Česku, jak odstranit
Andreje Babiše z vlády. Píše se 30. duben 2017. Tato mohutná zpravodajská akce likvidace Andreje Babiše byla řízená ze Sobotkova Lidového domu za vydatné mediální podpory z Kavčích hor a mediálního domu Economia Zdeňka Bakaly. A první úder na sebe nenechává dlouho čekat.
Povšimněme si následné časové chronologie.
 1. května, tedy pouhý den po konci sudetoněmeckých Mariánských dialogů a vnitřním školení, server Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje munici 1. nahrávky Julius Šuman proti Andreji Babišovi
 3. května tentýž server Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje 2. nahrávku Julius Šuman jako kompro na Andreje Babiše [9].
 8. května, za dalších několik dní, opět Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje 3. nahrávku Julius Šuman jako olovo proti Andreji Babišovi [10].
 12. května, tedy za dalších několik dní, tehdejší premiér Bohuslav Sobotka z Lidového domu žádá odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí [11].
 24. května prezident Miloš Zeman odvolává Andreje Babiše, a jmenuje Ivana Pilného (ANO)
Tato dokonale synchronizovaná a řízená zpravodajská operace měla německy precizní časový rámec stupňování, eskalace a gradace perfektně naplánovaného schématu každých několika dní, odpalovat jednu nahrávku za druhou, a celé to vrcholí odvoláním Andreje Babiše z pozice ministra financí.
Sudetoněmecký landsmančaft usiluje o abolici Benešových dekretů
způsobem, aby to iniciovali samotní Češi Vše bylo zahájené těsně po vnitřním jednání osob s vazbami na Českou televizi a Bakalův Respekt
(Barbora Procházková), ČSSD (Libor Rouček), Lidovce (Zdeněk Papoušek), ÚSTR (Ondřej Matějka) a další. Následně je Andrej Babiš odvolaný a místo něj nastupuje Ivan Pilný. Kdo zveřejňoval odposlechy Julius Šuman se dodnes neví, pouze se spekuluje. Ivan Kyselý, známý podnikatel Ivana Langera, je nepravděpodobný, kruhy kolem Martina Romana a Daniela Beneše z ČEZu s cílem diskreditovat Babiše, aby nominací svých lidí do představenstva nepřebíral nad elektrárnou kontrolu, je příliš přepečenou teorií.
Podle nás německé civilní kontrarozvědky a ministerstva vnitra navzájem spolupracují v rámci výměny citlivých informací o nepohodlných politicích. Čeští zpravodajci pořídili špičkovým dálkovým vybavením
laserové prostorové odposlechy Andreje Babiše s Markem Přibilem, novinářem z jeho Mladé Fronty dnes, které jim možná věnovali Němci, protože Češi takové moderní a speciální vybavení neměli. Zde se můžeme jen domnívat. Byl rozpracovaný plán dlouhodobějšího sledování Andreje Babiše a
nasazení nejmodernější operativní techniky na jeho osobu na pokyn tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Koneckonců nebylo by to poprvé.
Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) na pokyn exministra vnitra Milana Chovance už dříve po určité období sledovala nynějšího premiéra Andreje Babiše, a to nejenom v Čechách, ale zejm. při
jeho cestách do Francie, kde má současný premiér zázemí, protože zde Andrej Babiš žil v dětství se svými rodiči. Milana Chovance prý zajímalo, s kým se Andrej Babiš ve Francii scházel, a proto sledováním pověřil tehdejšího šéfa vnitřní kontroly této civilní rozvědky Karla Urbana, původem z Plzně. Za tuto sledovačku měl coby odměnu Karel Urban získat velvyslanecký post v Černé Hoře. Andrej Babiš byl tedy bedlivě sledovaný, odposlouchávaný a materiály pečlivě vyhodnocované v koordinaci s německými rozvědkami a ministerstvem vnitra.
Bavorský Tag der Heimat v roce 2016.
Od 1. října 2016 platí totiž mezi českými a německými policisty nová dohoda o spolupráci. Nově například získají smíšené hlídky v případě nutnosti stejné pravomoci na území obou států. Dohoda také upravuje možnost operativního nasazení policistů na území druhého státu. Například umožňuje
zásah na území druhého státu bez předchozího upozornění. Novinkou je také to, že pokud budou třeba němečtí policisté někoho pronásledovat až do Česka, mohou ho u nás i zatknout.
Smlouva také vymezuje 10 km pásmo od hranic, na kterém mohou policisté v případě nutnosti zasáhnout, samozřejmě bez předchozího upozornění kolegů ze sousedního státu. To by celou věc zřejmě jen zdržovalo. Proto naše domněnka, že české a německé rozvědky a speciální policisté
tuto operaci proti Babišovi koordinovali v rámci dlouhodobé spolupráce, hraničí téměř s jistotou, a to i v návaznosti na další řetěz událostí, ke kterým se hned dostaneme.
Posuňme se o rok později do 30. března 2018. Tilman Asmus Fischer, který v Mariánských Lázních před rokem školil vybrané české osoby, jak odstranit Andreje Babiše z vlády, tehdy vydal ideovou směrnici tzv. Materiální základ ideového německého úsilí. Tato směrnice se řídila starou německou
taktikou zvanou Schwerpunkt. Tato taktika je založená na tom, že všichni zúčastnění musejí znát cíl daného úsilí, ke kterému ovšem směřují každý různými cestami. Cílem tohoto úsilí na základě ideové směrnice Tilmana Asmuse Fischera bylo zrušení Benešových, a jejich polské obdoby Bierutových  dekretů.
Tilman Asmus Fischer jako správný ideolog vytipoval tyto dekrety jako zdroj odporu Čechů a Poláků proti německé hegemonii. Podle něj tyto dekrety vytvářejí podmínky pro to, aby se Češi a Poláci obraceli ke svému národnímu úspěchu a čerpali z něj sílu proti německému úsilí. Tilman Asmus
Fischer doslova v jeho ideové směrnici uvádí, že se ohniska vlasteneckých frakcí musejí drolit, ničit a
cílem jsou všichni nacionalisté [14].
Andrej Babiš představuje obrovskou překážku pro Sudetoněmecký
spolek, jeho Agrofert hospodaří na obrovském počtu sudetských
nárokovaných pozemků v ČR
Hovoříme o 30. březnu 2018. Vzpomínáme si, co se odehrálo následující měsíc v dubnu 2018?
Andrej Babiš tehdy přímo jednal s SPD Tomia Okamury a KSČM o složení koalice, ale náhle se po telefonátu Merkelové cosi stalo. Andrej Babiš hodil SPD přes palubu a usedl podruhé k jednacímu stolu s kolaboranty z ČSSD, se kterými se nakonec dohodl. Psali jsme o tom zde.
Alexandra Mostynová, pražská zpravodajka německého mainstreamového listu Die Tageszeitung, v jejím článku uvedla neuvěřitelnou a zjevně důvěrnou informaci z vládních a poslaneckých kuloárů.
Podle těchto informací byl Andrej Babiš připravený v dubnu 2018 jednat o koalici s SPD a KSČM, ale německá kancléřka Angela Merkelová mu během soukromého telefonického rozhovoru přikázala, že Okamurovi se musí vyhýbat, protože je to extrémista a odpůrce Evropské unie. Andrej Babiš podle
Mostynové byl po telefonátu úplně jako přejetý, kolegové a spolustraníci na něm viděli, že je úplně vyřízený, že musí jít znovu “za socany” a vyjednat koalici s kolaboranty z ČSSD.
Andreje Babiše se jim nepodařilo zlikvidovat řízenou zpravodajskou operací Julius Šuman v květnu 2017, tak ho alespoň dotlačili ke spolupráci s kolaboranty z ČSSD. A že v ČSSD mají těsné vazby na německou lobby, to nemusíme detailně popisovat. Stačí si přečíst třeba jen 1. část naší
investigace “Německý orloj české politiky” [15], až se nám z napojení vrcholových politiků ČSSD na brutální německou lobby v ČR zatočí hlava.
Horst Seehofer během projevu v Berlíně.
Posuňme se o několik měsíců dále, konkrétně na 28. srpna 2018. Tehdy se konala v Berlíně první konference s názvem Den vlasti (Tag der Heimat) organizace téhož názvu. Tu Němci založili v srpnu 2018 za evropské dotační peníze z operačního programu rozvoje kultury a organizace požívá podporu
německého spolkového ministerstva vnitra. Základem vzniku organizace je oficiální prosazování ideologie Tilmana Asmuse Fischera, sudetoněmeckého ideologa, který před rokem (28. – 30. dubna 2017) školil v Mariánských Lázních vybrané české osoby.
Název konference byl jasný: Nezákonné dekrety odstranit – Evropu semknout! (Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusamenführen). Nakonec ne Němci, ale sami Češi a Poláci budou chtít dekrety DOBROVOLNĚ zrušit! S hlavním proslovem vystoupil v Berlíně německý ministr vnitra Horst Seehofer
(CSU) a doslova imperativně, rezolutně a prorocky řekl: “Těch 143 protiprávních Benešových dekretů z října 1945 bylo nespravedlivými nařízeními, které nepatří do právního řádu Evropské unie.” (Die 143 Erlasse aus dem Oktober 1945 seien „Unrechtsdekrete“, die nicht zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union gehörten.) Více o jeho projevu najdete v německém listu Junge Freiheit zde. Tato slova pronesl německý ministr vnitra, dámy a pánové. Žádný sudetský křikloun bez politické moci, ale jedna z nejmocnějších postav německé vlády. Není divu, že to v kruzích českých zpravodajských služeb vyvolalo zděšení. To už není žádná legrace, dámy a pánové.
A to je pouze špička ledovce, a není to všechno.
Není pravda, co tvrdí Jana Levová z SPD: Slova o zrušení Benešových
dekretů už zaznívají i od členů vlády Angely Merkelové, nejen od
Sudeťáků a nejen od AfD
Dne 16. září 2018 ve Stuttgartu zemští ministři Guido Wolf (min. spravedlnosti za CDU) a Thomas Srobl (min. vnitra za CDU) v rámci této akce Tag der Heimat, vyhlásili před oddanými stoupenci, kteří jim nadšeně aplaudovali, že Benešovy dekrety nemají v Evropě místo, a že budou po 70 letech odstraněny z právního řádu všech evropských států, a tak budou napraveny staré křivdy a bude
umožněn nový a spravedlivý celoevropský rozvoj Domoviny (Heimat) a Rodiny (Familie).
Po první konferenci Tag der Heimat, na které byly položeny základy ideologie úsilí o zničení národních odporů a odstranění Benešových dekretů, se pokračovalo v pořádání stovek konferencí Tag der Heimat měsíčně na zemské, městské a vesnické úrovni. Jednotliví protagonisté, aktivisté, osoby veřejného života, historici a politici se rozjeli do spolkových zemí, krajů, měst a vesnic a všude jim Němci freneticky aplaudují. Na mnoha vesnických konferencích doslova uvádějí, že: “Je to poprvé od jeho výsosti Habsburga, co do města či vesnice zavítal tak vysoce postavený funkcionář.”
Všechny tyto konference mají jednotné téma, a to zrušení „protiprávních“ dekretů, rozdrolení a likvidaci národních odporů v Česku a Polsku a naopak semknout Evropu pod německým vedením. Cílem je, aby ne Němci, ale sami hloupí Češi a Poláci DOBROVOLNĚ usilovali díky zaplaceným a zlobbovaným
proněmeckým politikům ve svých zemích o zrušení Benešových dekretů. Německá oficiální politika totiž stojí na nezasahování do vnitřních procesů cizích států. Nicméně stará osvědčená německá taktika Schwerpunkt umožňuje docílit německého úsilí různými cestami.
Guido Wolf
Jednou z těchto cest je instalace proněmeckých politiků v Česku, pořádání workshopů, seminářů, přednášek, konferencí, kulatých stolů, debat, dialogů, diskuzních panelů, mediálních programů, rozhovorů, historických exkurzí, publikací, brožur, knih a tzv. studií… to všechno s cílem postupného, ale systematického rozmělňování tvrdých a jasných historických skutečností, aby
byli Češi dostatečně zmasírováni a sami v symbióze s českými zaprodanými politiky chtěli dobrovolně Benešovy dekrety zrušit. Toto je německý cíl. Odhalení páté kolony jsme popsali ve třech článcích série Německý orloj české politiky [16].
Nyní vstupujeme do roku 2019. Během přípravy na sudetoněmecký sjezd v Regensburgu vydalo jejich vedení několikastránkový manuál rozpracovaný už od roku 2015, ve kterém shrnulo další postup sudetských Němců v otázce “Tschechai” do těchto níže uvedených závazných bodů v dokumentu zde.
Pro nás je nejdůležitější strana 16, kterou uvádíme v českém překladu společně s odkazem na originální pasáž textu:
Hlavním cílem Sudetoněmeckého landsmanšaftu je pracovat na tom, aby český lid byl „přesvědčen“, že je nezbytné, aby čeští zákonodárci „dobrovolně“ odstranili Benešovy dekrety, zejména v oblastech vyvlastnění, vyhnání, nucené práce a vyvražďování Němců. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bude:
 1) požadována celková podpora od centrálních německých politiků, kteří budou v duchu tohoto úsilí intenzivně působit na své české kolegy,
 2) rozvinuta intenzivní spolupráce s českými historiky, tak aby byla produkována díla prokazující skvělou německo-českou historii staleté vzájemné spolupráce, a současně prokazující, že každému českému utrpení odpovídá rovnocenné německé utrpení, a tak budou účinně zhojeny
přetrvávající pocity vzájemné křivdy,
 3) rozvinuta intenzivní kulturní, církevní, umělecká a školská výměna, aby Češi přijímali německou kulturu za svou, a začali přijímat, že Čechy jsou německá vlast,
 4) rozvinuta intenzivní podpora všech jednotlivců, rodin, a spolků, kteří by hledali „své ztracené kořeny“ na druhé straně hranice, tak, aby se vzájemně promísili, a vytvořili nové rodiny a vztahy na bázi německé kultury [17].
Pod bodem č. 4 ve vyhlášení Baden-Württenberg Landsmanschaft se dále dočteme, že: “Sudetoněmecký landsmanschaft pracuje na tom, aby ČR anulovala, nebo legalizovala odstranění dekretů, tedy přesně, aby je zbavila účinnosti.” Die Sudetendeutsche Landsmannschaft arbeitet darauf hin, dass die Tschechische Republik die in den Jahren 1945/1946 vom Präsidenten, der Regierung oder dem Parlament der damaligen Tschechoslowakei erlassenen
und fortwirkenden Dekrete, Gesetze und Verordnungen, die Unrechtstatbestände – kollektive Entrechtung, Enteignung, Zwangsarbeit, Vertreibung und Ermordung – anordneten bzw. legalisierten, außer Kraft setzt [18].
Proto na tomto sjezdu zaznělo, že za 2 až 3 roky se sudetští Němci chtějí hromadně setkat v Praze, až bude ta správná doba, a Češi budou ještě více naklepaní pro novou vlnu revizionistické mediální masáže. Toto úsilí Němci akcelerují a vedle sudetoněmeckého Landsmanschaftu se dostává na
oficiální politickou rovinu německé doktríny. Dokonce bavorská frakce AfD usiluje o zrušení Benešových dekretů.
Nepsal jsem tu celý článek, jelikož je moc dlouhý ale i tento výňatek mluví za vše.

Na obrázku může být: 9 people, text

Zbůrať, popíliť, spáliť

Když Švandrlík napsal Černé barony v níž hlavní postavu vytvořil major Terazky, který chtěl všechno zbůrať, popíliť a spáliť, všichni jsme se smáli, jací blbci v té době existovali, ale když se stejní blbci jako Kolář, Hřib a Novotný a černoši v Americe objevili v současnosti, tak nás najednou smích přešel. Stejně tak jsme všichni nepochopitelně čuměli, když kozomrdi z Tálibánu v Afghánistánu českým semtexem odstřelovali známou sochu vytesanou ve skále a zapsanou do programu UNESCO.No vidíte a dnes se s pompou vítězoslavně bourají sochy v Horní Prdelné, její městské části Praha a v Americe, která nám je podsouvána, jako ráj na zemi, čili Terazky nebyl jen knižní předloha totálního vola a blba, ale jak vidět,že i v současnosti je jich v Praze a Americe jak nasraných. Co z toho plyne, že blbost a závist jsou nesmrtelné a budou provázet v životě i budoucí generace, protože je pravděpodobné že děti Hřiba, Koláře a Novotného, budou stsjní kreténi jako jejich fotři, geny se přenášejí z generace na generaci. Pozvali jsme si Hřiba, Koláře a Novotného do Kozojed, zavedli jsem je do lesíka Pičůvka k Flaškově studánce, kde jsme ustavili dva kamenné monolity velikosti žižkovské rozhledny a položili jsme jim jednu otázku, soudruzi, zdalipak víte, že Michelangelo prohlásil, že v každém kameni je ukryta socha? Načež všichni tři idioti vyvalili oči jak kocour Tom a huby jim ostaly otevřené, jak při Pavlovově reflexu.
“Kurva, jaká socha, já tady v těch šutrech žádnou sochu nevidím,” začal kvičet Novotný.
“To je tím, že jsi kretén, normální člověk v tom šutru klidně vidí Koněva, Kolumbuse nebo samotného Leonarda da Vinciho, a my z Kozojed v ních vidíme i české velikány, jako Masaryka, Palackého a vsadíme se s vámi o půlku Prahy, že když přijedete za měsíc, tak tady sochu třeba Koněva uvidíte v nadživotní velikosti ,” ujistil tři idioty z Prahy obecní Hejtman Vemeno.
“Tak to si zkuste, když jsem o tom před volbama mluvil se známým českým udavačem, soudruhem černoprdelníkem Jurečkou, tak jsme se dohodli, že jestli někde v Česku uvidíme sochu Koněva, tak místní obecní nebo městské zastupitelstvo poženem k soudu až do Haagu pro podezření z válečných zločinů, ” začal prskat Hřib.
“Tak to byste mohli zkusit vůči Kozojedům, garantujeme vám, že byste to do konce života nerozchodili, ale jelikož vidíme, že jste zřejmě utekli z nějakého výběhu v Pražské ZOO, tak se raději vraťte zpátky, aby návštěvníci ZOO nepřišli o vzácné unikáty a přiberte si i udavače, fízla, a černocha Jurečku.

V Česku řádí ruský agent 00 pod pseudonymem Hajzl

Začínám se docela bavit kauzou tří debilů z Řiťorýjí, její městké části Praha a to soudruhy, Hřiba, Koláře a Novotného. Konspirace kolem těchto tří idiotů dosahuje sci-fi neuvěřitelných rozměrů a jenom umocňuje dávivý pocit z mediální žumpy. Především je nutné podotknout, že všichni tři jsou neuvěřitelní tupci, arogantní blbové, kteří si nevidí ani na špičku nosu a čeští politici se chovají jak puberťáci, kteří si hrají na partyzány a fašisty a spustili povyk, že ministerstvo zahraničí ve spolupráci s BIS a strážmistrem Flanderkou z Puimi, vypátrali, že české hranice v Lanžhotě překročil nějaký ruský agent 00 v převlečení za Dzeržinského s kufrem plným zbraní, špinaovou atomovou bombou a bandaskou, plnou metanolu, který pomocí vysunovací jehly v deštníku píchne těm třem blbům do prdele a samopalem s kadenci ta.ta.ta, jim dá ještě ránu jistoty do kulí. Proto byli všichni tři kreténi zařazeni do programu na ochranu svědků, přičemž idiot Hřib v převlečení za Muchomůrku zelenou se přesunul do Klánoviského lesa, magor Kolář v převlečení za uměleckého kováře si otevřel kovárnu v Pičíně a totální hňup Novotný v prevlečení za adamitu se odstěhoval na koupaliště do Humpolce, kde pracuji jako plavčík-nudista. Tajné služby na pokyn ODS, TOP09,  KDÚ a Pirátů začalo pátrat po ruském agentovi za pomocí psa Šarika, ale zatím se jim nedaří nebezpečného teroristu vypátrat, protože ten využívá mimikry převleků, jednou se pohybuje po Horní Prdelné a Řiťorýjích v převlečení za Langra, poté za Beriju, či dokonce za Bin Ládina, všechny uvedené strany slíbily za dopadení tohoto nájemného vraha odměnu ve výši 80% svých členských příspěvků od r.2010. Situaci budeme nadále sledovat a pomocí satelitů budeme informovat o pohybu agenta 00.

Jak skončil Kolář na Sibiři

“Tady městský hejtman Kolář, prosím” zapištěl do telefonu rezavý fracek.
“Tady je královna Alžběta, můžete prosím přiletět do Anglie, moji poradci mi sdělili, že jste specialista na odstraňování soch, pořebujeme poradit, na Trafalgarském náměstí stojí socha viceadmirála Nelsona a potřebovala bych ji odstranit, aby na tom místě moji poddaní vztyčili moji sochu,”
“Není problém, zítra jsem u vás jak na koni” zapištěl Kolář a hned telefonoval stětce Pekarové, “miláčku zítra mě nečekej, obrátila se na mě anglická královna jako na specialistu na odstraňování soch, abych jim poradil, jak odstranit sochu jakéhosi Nelsona, neznáš ho náhodou, co to je za šmejda?”
“Proboha to je anglický národní hrdina, to je nějaký podraz, nejezdi tam,” zvedla varovně prst Kolářova milenka.
“Prosím tě, co se mi může stát?”
“No aby tě neunesli Rusové, až vystrčíš nos z radnice!”
“Nějakých Rusů se nebojím,” vystrčil bojovně svůj rachitický hrudník Kolář.
“Tak jsem tady” zahlásil se ve Windsorském paláci královně zrzavý skřet.
“No víte, soudruhu Koláři, my jsme si to zatím rozmysleli, ale samozřejmě, že cestu a diety vám proplatíme a taky nocleh v nejluxusnějším hotelu v Londýně, případně, kdyby jste chtěl jen tak z plezíru přeplavat kanál LaManche, tak vám zajistíme doprvodnou loď” omlouvala se královna a komorník vystrkal překvapeného hrdinu na ulici.
Sotva Kolář vypadl na dlažbu, obstoupili ho dva vazouni a upozornili ho, že jsou z Ruské GRU a že půjde s nimi.
“Já nikde nejdu!” začal se škubat městský hejtman a snažil se přeprat oba vazouny způsobem Jiu-itsu.
“Ale půjdete, to si buďte jistý!” ujistili ho vazouni, chytili rezavého skřeta pod paží a vhodili ho do dodávky s logem Londýnských komunikací jak pytel shnilých brambor.
“Kura tu je smrad, to rezavé hovado se posralo,” dal si před nos kapesník jeden z komanda GRU uvnitř dodávky.
“Kam mě vezete, já to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku?” dal se do řevu skřet.
“Tak z toho starého páprdy se opravdu třeseme strachy” ušklíbl se další z komanda, “neboj na Sibiři ti bude dobře, tam můžeš odstraňovat stromy až do úplného komatu” sdělil mu další únosce.
“Ale já neumím odstraňovat stromy,  já jsem specialista na sochy,” kvičelo rezavé hovado.
“Neboj, my tě to naučíme a pokud to přežiješ, tak ti dokonce vystavíme výuční list dřevorubce” ujistil ho první únosce.
A tak městský hejtman Kolář zmizel z povrchu zemského a dodnes o něm nejsou žádné zprávy i když ministerstvo zahraničních věci po něm začalo pátrat, aby chudáka repatriovali zpátky do Horní Prdelné. O dalším osudu této zrzavé krysy budeme informovat, pokud se objeví zprávy o místě jeho pobytu, případně pokud se najde jeho mrtvola.

Jak Kolář boural Koněva

“Tady Novotný, prosím” vyštěkl do telefonu Řeporýjský vůdce.
“Tady Kolář z Prahy 6, tak v noci jdeme na to!”
“Na co?” nechápal poněkud slaboduchý Novotný.
“No jdeme zbourat tu sochu Koněva, v noci to bude bez problémů, ješta musím sehnat nářadí a o půl noci u sochy, ale přesně, akce musí být naplánována na vteřiny, to víš, je nouzový stav a budeme bez roušek.”
“A to budeme sami dva, ty vole, dyť ta zasraná socha bude vážit aspoň tunu a já nejsem Srstka,” podivil se Pavlík “Morozov” .
“Ale hovno, já taky nejsem olympijský vzpěrač, ještě s námi bude Hřib, Stanjura, Kalousek a Pekarová nám bude zajišťovat zdravotní službu, to kdyby nám náhodou socha spadla na hlavu,” ujistil dostatečnou pomoc Kolář.
“AFiala s náma nepůjde?”
“Ten má noční, musí hlídat prázdnou školu, jednoroční dělnickou přípravku pro kapitalistické blbce CEVRO, co kdyby tam nějaký hajzl ukradl kádrové materiálů našich soudruhů!”
“A co když nás někdo chytí, ty vole, dyť by ná obvinili z poškozování majetku v kapitalistickém vlastnictví, za to je sazba 8-10 let?”
“Nebuď z toho posraný, proto budedme mít sebou poslance, ti mají imunistu a Kalousek už toho nakradl tolik, že by se to nevešlo ani do skladů Amazonu a vidíš, nikdo mu nic nedokázal?”
A tak se před půlnocí po Praze 6 pohybovala tlupa neidentifikovatelných vandalů, se sbíjecími kladivy, železnými páčidly a Kalousek měl pro všechny případy jak dárek od Hávy z Omnipolu v kapse 5kilo Semtexu a jeden dělostřelecký granát..
Vtom je oslnilo auto a ukázalo, se, že v autě je dvoučelná hlídka VB a to praporčík Hamáček a rotný Houžvička.
“Co tady děláte, to nevíte, že je nařízení vlády, kde se povoluje shlukování jen dvou osob!” osopil se na tlupu vandalů “Houžvička, “předložte mi občanské průkazy!”
“Vy nevidíte, kdo jsme, já jsem starosta Prahy 6, Tady je starosta Řeporýjí, primátor města Prahy soudurh Hřib a poslanci Kalousek, Stanjura a Pekarová, tak si dejete odchod, nebo zítra budete šlapat chodník,” vyštěkl Kolář.
“A já jsem policejní president, já vás neznám, zaujal útočný postoj Houžvička a Hamáček se strategicky postavil, aby nikdo z tlupy nemohl začít utíkat i když u těchto šmejdů by se běh podobal epilptickému záchvatu.
“Jen počkejte, okamžitě volám policejnímu prezidentovi, ten s váma zatočí, až se vám budou protáčet panenky,” začal vyhrožovat Hřib a začal vytahovat z kapsy mobilní telefon.
“To nemusíte, vždyť jsem vám říkal že jsem policejní president” začal se pitvořit Houžvička “a jak to že nemáte roušky, tak to bude za 20 tisíc pro každého a co vy to máte kolem huby” otočil se na Kalouska.
“Si slepý, přece Tibetskou vlajku,” zahuhlal Kalousek.
“Tak opřete se o auto a roztáhněte nohy,” poručil Hamáček Pekarové.
“Já nejsem žádná kurva, abych tady roztahovala nohy a já mám poslaneckou imunitu,” začala ječet Pekarová.
“Já netvrdím, že jste kurva, ale i tak se o tom dá pochybovat, protože řádná žena se o půl noci nemotá po Praze, z jakého bordelu jdete?” nedal se zmást Houžvička.
Hamáček zatím prováděl osobní prohlídku u Kalouska a nestačil se divit,” kolego, to jsi neviděl, tady ten šmejd asi vykradl vojenský sklad, už chybí jenom pancéřová pěst a tady v brašně vidím sbíjecí kladivo, vrtačky, páčidla, tak to vypadá, že ti šmejdi šli vyloupit nějakou banku, volám 100, ať pošle další hlídky, nebo přímo Antona, “tady 119, jak mě slyšíte,”
“Tady 100, co potřebujete?”
“Stovko, pošli tady zásahovku a Antona, narazili jsme na ozbrojenou skupinu, asi šli vyloupit banku, potřebujeme je zajistit a odvézt do vazby.
“Dobře posílám URNU, zvládnete je zatím?”
“Jasně, dyť to jsou samí chcípáci a jeden dokonce tvrdí že je Kalousek, ale má přes hubu Tibetskou vlajku, tak ho není možné identifikovat.”
No nakonec byla celá banda převezena na Pankrác, při zatýkání Pekarová pokousala pět ozbrojenců, Kolář se posral a Stanjura začal koktat.
Ráno se na Pankrác dostavila skupina deseti právníků, v čele se Sokolem, Supem, Devátým a Desátým, kteří začali vyhrožovat, že zatčení významných pražských soudruhů bylo protiprávní a že to bude mít dalekosáhlé důcledky a že všichni zatčení podají trestní oznámení za omezování osobní svobody a za ublížení na zdraví, protože Pekarová ztratila při zatčení menstruaci a celou noc v cele nespala, protože přemýšlela s kým z UV TOP09 je v jiném stavu.

Chudáci milionáři

Tak naše redakce Orlí rozhledy se opět rozhodla, že vyšle do terénu svého reportéra, co je nového v prostoru mléka a strdí a tak jsem vyrazil po vlastech českých a hned na první pohled mě překvapil vysoký počet průzkumníků, převlečených za novináře, jak, obcházejí majitele s.r.o. a na něco se pořád dotazují. No měl jsem štěstí, že jsem zrovna narazil na nějakého Moravce z ČT, který v roušce a v brýlích vypadal jak Mengele z Osvětimi a tak jsem mu položil otázku a byl tak vyvalený, že někdo klade otázky jemu, že dostal epileptický šok.
“Soudruhu Moravče, na co se pořád ptáte soudruhů podnikatelů?”
“Tak to je nasnadě,” odpvěděl Moravec, když se z šoku trochu probral, ” pokládám jim otázky o kolik zisku měsíčně přicházejí nezodpovědným příkazem vlády a stop podnikání a když se dozvídám ty sumy, tak jsem v šoku, představte si, že takový soudruh kuchař Kašpárek přichází měsíčně o celý milion, umíte si to představit?” položil naopak otázku Moravec mně.
“A víte že neumím, já jsem milion po kupě neviděl celý život, natož jednou za měsíc, ale to je přece jeho riziko, když začal vydělávat milion měsíčně, tak teď se po kapitalisticku musí umět postarat sám o sebe, tak zní přece kapitalistické heslo!”
“No jo, ale od čeho je tady stát, aby těmto chudákům pomohl, například soudruh Kašpárek se před nedávnem oženil, svatba ho přišla na 10 milionů a líbanky v Karibiku na dalších 5 milionů a z čeho má teď chudák žít?” nechápal Moravec, že někdo nemá na žrádlo.
“Tak přece dostane od státu 15 tisíc na živobytí, to je pro něho málo?” nechápal jsem zase já.
“No soudruh Kašpárek mi řekl, že za 15 měsíc měsíčně nemá cenu ani zapínat sporák.”
“A to si ten šmejd neuvědomuje že za 15 tisíc měsíčně žije 80% obyvatel Česka, tak ať si to vyzkouší, a oni taky musí z těch 15 tisíc platit nájemné, vodu, plyn, elektriku a živit děti, tak proč by měl někdo soudruha Kašpárka a jemu podobné litovat?”
“Vy to nechápete?” divil se Moravec i ušima ” ONI jsou zvyklí na určitý životní standart a ta náhlá chudoba je zaskočila, ONI si s tím neví rady, už jste viděl, aby třeba takový Kalousek se soudruhy Hávou a Šťávou žrali suchý chleba a chlastali jabčák nebo prošlé pivo ve slevě?”
“Tak to jsem bohužel opravdu neviděl, ale věřte mi, že bych dal všechno za to, abych to jednou viděl,” ujistil jsem svou zvědavostí Moravce.
A tak až do odvolání pandemie, budeme my obyčejní lidé neustále v televizních stokách a kanálech poslouchat přiblblé Jasánky ze všech možných Vater. jak obcházejí chudáky milionáře, miliardáře a ostatní šmejdy a pokládají jim jednoduchou otázku ” jak vám nouzový stav zkomplikoval zisky?” a my budeme poslouchat pořád jedny a ty samé odpovědi ” tak stát se na nás vysral, nabízí nám almužnu za uniklé miliony a miliardy”, ale ani jeden Jasánek nazabloudí do rodiny zaměstnance vyhozeného na dlažbu, živícího čtyřčlennou rodinu za 15 tisíc měsíčně, aby se ho zeptal, “tak jak se vám daří soudruhu?” Co myslíte, že by dotázaný soudruh udělal, no to si domyslíte sami.

Pandemie po půl roce

Podzim 2020 – 6 měsíců karantény
Poslanci po půlroční absenci kosmetických služeb odhlasovali místo roušek kukly. Pro hlasovali všichni mužští členové parlamentu. Proti byly téměř všechny poslankyně.( jedna usilovně páčila křupku z obočí)
Andrej v rámci osvěty hraje už i v pornu a v Ulici. Televizi pouští už jen masochisté bez pudu sebezáchovy. Dokonce i Soukup už to vzdal.
Greta se z nedostatku pozornosti pokusila o sebevraždu. Byla na poslední chvíli nalezena v utěsněné garáži se čtrnáct dní nastartovaným elektromobilem. Osudnou se jí téměř stala otrava tofu….
V obchodech akutně dochází filtrace do bazénů, lego, crocsy a gumoví medvídci. Češi se po hromadném šití roušek vrhli na domácí výrobu plicních ventilátorů…..bohužel podle receptu Ládi Hrušky….
Do přírody se opět vracejí ohrožené druhy. Do Benátek delfíni, do Krušných hor orli, do Tater vlci a do Berlína hitlerjugend….
Rapidně stoupl počet sebevražd mezi rodiči. V Opavě kdosi nacpal do Babyboxu osmiletá dvojčata. Bohužel si pamatují kde bydlí…
Celá republika se chvěje očekáváním druhého projevu prezidenta republiky za dobu krize…překlad z čínštiny zatím nebude k dispozici, ale teplé lidské slovo je teplé lidské slovo.
Kalousek se vrátil z dovolené v Tibetu, kde zdolal za pomocí Šerpů 500m vysokou horu MaHoJakoKyj a to bez použít kyslíkových přístrojů, za pomocí dopingu pitím Okeny, Piráti mezitím v Pražské botanické zaharadě vypěstovali nový druh konopí křížením bolševníku velkolistého a kopřivy hluchavky,a který má desetkrát vyšší halucinogenní účinky než neřezaný kokain a z Hřiba se stala Hadůvka smrdutá, Fiala se odbral do Brdských lesů, kde začal žít jako poustevník a Pekarová po uzavření hranic s Německem spáchala sebevraždu v Dubí umrdáním k smrti s migrantama a Němcová byla v LDN napojena na mimoděložní plícní ventilaci.29.3. se změnil zimní čas, což všichni přivítali s úlevou, jelikož celého půl roku můžeme být doma o celou hodinu déle, co zavřeli hospodu, cukrárnu a obchod s hadrama jsem se doma potkal se ženou, která tvrdí, že je moje manželka, a podle zpráv od dkamrádu jsem se dověděl, že díky koruna viru všechny manželky souloží výhradně doma a v televizi si kromě komediantů stěžují i kapsáři, že nemají co žrát, protože ulice měst jsou doslova vymetené.

Tímto končí naše zpravodajství….berte život s humorem…i pod rouškou….😷😃 Jak se říká, když nejde o život jde o hov..o

Kalouskův ozbrojený odpor proti vládě

“Pane premiére, pane premiére, na Vinohradech se bojuje!” vlítnul do kanceláře Babiše ministr obrany Metnar.
“Jak bojuje, kdo tam bojuje,” podivil se premiér.
“No zatím nebyli identifikováni, ti šmejdi maji přes huby roušky a na očích brýle proti slunci, ale vyřvávají něco o ozbrojeném odporu proti vládě,” zajíkal se Metnar.
“Tak první zjistěte jejich totožnost a co vlastně chtějí, jestli chtějí výkupné, tak jim sdělte že s teroristy se nevyjednává a pošlete tam armádu, ať zjedná pořádek, a zavolejte Moravce z ČT, aby jim položil pár otázek, co vlastně chtějí”
“Provedu pane premiére” srazil podpatky Metnar a odpelášil na ministerstvo obrany, aby vyhlásil bojovou pohotovost a odvolal české vojáky z Afghánistánu.
“Všichni generálové ke mně,” vyhlásil poplach Metnar.
“Co se to tam na Vinohradech kurva děje, kde je vedlitel BIS, jak to že nikdo nehlásil, že se chystá puč?” vřeštěl ministr
“Soudruhu ministře, tajná služba nic nezaznamenala, jenom na FB jsme zaregistovali vyhrožování Kalouska, že má doma tři revolvery a postaví se na ozbrojený odpor proti vládě,” hlásil velitel BIS.
“Do prdele a to si nejsme schopni poradit s jedním notorikem se třema revolverama, vždyť to by si s ním poradily i Rychlé šípa s prakama,” chytal se za hlavu Metnar.
Mezitím se ozbrojeným povstalcům podařilo převrátit jednu trmavaj jedoucí přes Vinohrady na Kačerov a samozvaný velitel povstalců Kalousek ( ano byl to on) vykřikoval na barikádě rozkazy, “musíme obsadit rozhlas, média jsou prioritou, musíme občany přesvědčit k ozbojenému povstání proti vládě, kurva kde jsou posily?”
“Mluvil jsem s vysílačkou s Minářem, slíbil že na Letné shromáždí Milion chvilek a přivede je na Vinohrady,” hlásil baron Švancenberk, který mezitím za převrácenou tramvají usnul.
“Musíme se spojit s generálem Petrem Pavlem, ten slíbil že z letiště v Milovicích pošle letadla CASA s výsadkem a s mým kamarádem Hávou z Omnipolu, ten mě slíbil, že nám na pomoc ze svého skladu pošle tři tanky Abrams a deset Pandurů a dodá sto pancéřových pěstí,” vyštěkl velitel Kalousek, který mezitím sám sebe povýšil ze svobodníka na majora a faráře Halíka povýšil na svobodníka.
“Soudruhu Kalousku, tady je Moravec z ČT, můžu vám položit jednu otázku, za co vlastně bojujete?”
“Za to, aby mě pustili na 8 hodin na ministerstvo financí, aby jsem sehnal pro živnostníky 40 miliard a nikdo mě tam nechce pustit, kurvy neschopné, přitom bych to zvládl levou zadní!”
“A můžete posluchačům sdělit, kde by jste je sehnal?”
“No přece to je jednoduché vzal bych důchodcům důchody, proč se tak blbě ptáte?”
“Vážení diváci tady je Moravec z České televize, jsem uprostřed ozbrojeného odporu proti vládě a právě mi soudruh Kalousek odpověděl na moji otázku, že oprávněně žádá o vstup na ministerstvo fiinanci, kde by naproto v rozporu s neschopnou vládou premiéra Babiše okamžitě sehnal 40-90 miliard pro živnostníky a nepotřeboval by k tomu ani požadovaných 8 hodin, a dokonce by sehnal i 50 miliard na podporu hercům, podpořte jeho spravedlivý boj za práva živnostníků a milionářů!”
“Pane Kalousku, právě jsem dostal zprávu od generála Petra, že dvě letadla CASA spadla do Vltavy u Davle a při seskoku výsadku se na padácích zabilo 99 parašutistů, a Minář s Milionem chvilek zabloudili a momentálně se nacházejí na Zbraslavi” hlásil radista, svobodník Halík.
“Kurva ti debilové vykradli sklad s vadnýma padákama, které jsem koupil a Minář ten nedostudovaný kretén ani neví kde je sever, blbec, to je tak když si někdo hraje na vůdce a ukončil školní docházku v sedmé třídě obecné školy,” láteřil Kalousek a mocně si lokl Okeny.
“Hele Lidové milice, do prdele, kde se tu vzaly,” vykřikl feťák Bartoš,který se pasoval na zástupce velitele.”
“Ty vole, ty jsi zase sjetý, ty už zase vidíš bílé myši, dyť to je URNA,” zaťukal si na čelo svobodník Halík.
“Halík kurva nebavte se s feťákem a střílejte,” vřískal Kalousek.
“Tak mi dejte jeden z vašich tří revolverů, čím mám tak střílet, nevíte, ocasem?”
“Tak házejte dlažebníma kostkama, já už mám málo střeliva, tak že dva revolvery jsou mně už na hovno, a jeden si musím nechat, abych se měl čím zastřelit” ječel Kalousek.
No tak jak rychle ozbrojený odpor proti vládě začal, tak rychle skončil, Kalousek byl obviněn z pokusu o státní převrat, Bartoš pak z pašování omamných drog a Halík byl degradován z faráře na kostelníka a všichni konečně skončili tam, kde už několik let po právu patří a to na Mírově.

Orlí hnízdo v Kozojedoch

Výňatek z připravované knihy VESELÉ PŘÍHODY Z KOZOJED 2 díl

ORLÍ HNÍZDO V KOZOJEDOCH

Lapíme tak v hospodě u Zlaté jedle šeci z našého klubu KČS, mastíme desetníkový mariáš, hospodský Žemlička, dyž nás obslůžil, tož nám kibicoval do hry, dyž v tom obecní hejtman Vemeno prohlásil, “budeme v Kozojedoch stavjať Orlí hnízdo, už máme na stavbu schválenů dotacu hen z téj EU, podepsanů ministryňů financí”.

Tož šeci zme na Vemena vyvalili očiska, bo taká informaca sa mezi nás dostane raz za 5 roků a hneď sa rozprůdila zuřivá debata.

“Počůvaj Vemeno, enem aby zte si s tým hnízdem nenaběhli jak seno na vidle, to nečumíte na televizní kanály, co sa děje kolem Babišového Čapího hnízda, tady do Kozojed sa žádné demonstrace tahať nebudů, že sů Kozojedy s Orlím hnízdem v jakémsi tom střetu tých zájmů, ti kreténi z Milionu chcanek sů šeckého schopní,” upozornil na nebezpečí emeritní obecní hejtman ing.Papuča.

“Šak dyž zte stavjali na obecní skládce rouzhledňu, tož zte též čerpali dotace a nic sa nedělo, tož co by sa mělo děť teďkaj, celé obecní zastupitelstvo je pro stavbu,” bránil obecní investicu Vemeno, “šak plynová přípojka je po celéj dědině, sů postavené nové chodníky, k Flaškovéj studánce v lesíku Pičůvka je postavená dvůprůdová dálnica, na Holéj Hoře už sů roztočené vrtule větrných elektrární a je tam postavený hajzl Václav Havla, na kamenné menhiry tady létajů arabští šejkové sa léčiť, tož pokladňu máme plnů a škoda nevyužiť hen tu dotacu, dyž ju bere dejaká dědina v Česku na daleko větší kraviny, tož co by zme neinvestovali do nečeho užitečného aj my,” kontroval Vemeno.

“A co šecko v tom Orlím hnizdě bude?” byl sem zvědavý já, aj dyž ňa potěšilo, že hnízdo bude pomenované po mě.

“Tož bude tam expozica o tym jak Valaši přišli do Kozojed hneď po Kristovi, bude tam expozica Valašských zbojníků Juráša a Ondráša, co bohatým brali a chudým rozdávali, bude tam zoologický kůtek s živočichama, co žijů kolem Kozojed, koňská jizdárňa, michelinská restaurace, šak do Kozojed už teďkaj jezdí toléj cizinců, keří sa nemajů de ubytovať a tady Žemlička už nestačí aj vařiť, šak Mravencovi zte slubovali postaviť tady v Kozojedoch nové Las Veagas a skutek utek, dyby sa tu raz za rok nestavili svatí s kolotočama, tož sa děcka nemajů ani de vyblbnůť, tam im postavíme obří kolo jak v tým Prátru a možů bluť do aleluja,”vymenoval plány Orlího hnízda Vemeno.

“Ale kurva Vemeno varuju ťa, esli tam bude nejaké solárium s motýlama, tož to Orlí hnízdo vypálím,” vyštěkl Jura, nasraný, že mu kvoliva blbému motýlu z povodí Orinoka nabyla povolená stavba vily.

“Motýle nebudů, tož to možeš byť klidný,” potěšil Juru Vemeno a pokračovál  “to Čapí hnízdo je enem zástěrka, jak, dostať Babiša z politiky, ten malý Hitler Minář ani neví, že nejaké Kozojedy existujů, tož nejakých demonstrací sa báť nemosíme a dotaca bude čistá jak křišťál, šak to má na starosti váš syn pane Papuča, tož si pohlídajte.”

“Tož to si piš, že si ho pohlídám,” ujistil Vemena minulý obecní hejtman.

“Ale máme inačí starosti, pořáď sa nám sem cpů ti zasraní solární baroni, že by odkupili celů Holů horu a na jejích svahoch by postavili ty solární elekrárně, že zistili, že na svahy Holéj hory svítí slunko, aj dyž je pod mrakem a v noci tma a že by elektricků energijů zaistili celé Kozojedy zadarmo a pořáď nám na obecní úřad lozíja ti pojebaní Arabové, že by zkůpili pozemky, co zbyly po pastvinách po bývalém JZD a že by tady postavili kopiju Dubaja, tož mám obavu, že nekeří zastupitelé neodolajů petrodolarom, co ti šejci nabízajů a nechajů sa zkorumpovať,” sdělil Vemeno, jaké nebezpečí hrozí při invazi korupce do Kozojed.

“Tož namontuj do šeckých kanceláří kamery a hneď budeš měť jasné, dyž sa nekdo chytí, teď je to moderní, šade sů kamery, dokonca aj na veřejných hajzloch, de kamera zabírá zezpoda tvoje tlusté střevo, jaké hovno člověk sere, esli tuhé a nebo sifon, dokonca už zavédli aj kameru do ženskéj vagíny, aby sa vidělo, esli spermie eště nejsů stresované tým kapitalizmem, tož to za našich mladých roků nebylo, neexistovaly mobily, počítače, televizu měl v dědině enom okresní tajemník KSČ a jak zme sa jako děcka vyřádili a rodiče o nás žádný strach neměli a dyž zme sůložili, tož naše ptáky nesledovala žádná kamera, svět sa v kravsků prdel obracá,” nadhodil kulak Kobylka a ze vzteka, že mu okresní zemědělská zpráva namontuje do krávy kamery, aby monitorovala přírustky telecího masa.

“Ty Vemeno, a až budete tu hlavní budovu omotávať haluzama, tož né aby zte na to vykácali zbytek lesa na Lyséj hoře, Babiš má ty haluze z uměléj hmoty, to by sa nám tu nasrali ti ekoteroisti, že plundrujeme přírodu, dokonca by tu určitě přiletěla aj tá švédská puberťačka, co vyřvává po celým světě, že zeměkula je v komatě,” upozornil Vemena Jura, “To v Číně, dyby zte pandám vykácali bambusový prales, tož by vás na místě zastřelili.”

“My máme v projektu, že hlavní budovu osadíme plazivým vínem a budeme stáčať burčák, z haluzí by zme měli hovno, eště by zhnily,” opáčil Vemeno.

“Tož to potom vůbec nebude vypadať jako Orlí hnízdo, to sa potom k tomu nebudu znať,” nesůhlasil sem vehementně s plazivým vínem.

“Pane Orel, na tom nezáleží, čím bude omotaný hlavní barák, hlavně že z toho bude měť dědina užitek,”

Dyž zme byli upostředka debaty, objevil sa v salonku VIP farář Karásek, způsobně pozdravil “Pomáhaj pan Bůh,” tož zme šeci unisono odpověděli “Až na věky” a hneď zme farářa zasvětili do plána dědiny, “pane farářu, tadyk Vemeno říká, že sa v Kozojedoch postaví Orlí hnízdo a ža bude třikráť větší jak to Babišovo Čapí hnízdo, tož že ho potym vysvětíte, a že sa vedle toho Orlího hnízda vybuduje aj nový fotbalový stadion pro 50 tisíc diváků, dyž budu FC Kozojedy hráť tu evropsků ligu.”

“Tož to sa spolehnětě chlapé, na vysvěcení si poščám od Hadici požární stříkačku a postříkám to tak, že dyž sa zdi dotkne nejaký islamista, tož ho na fleku trefí šlak a ten stadion stačí aj pro deset tisíc, šak padesát tisíc ludí nemá ani celý okres,” odkývál návrh na vysvěcení Orlího hnízda farář a vyzunkl na ex celé pivo, jak mu tu řečů vyschlo v krku, enom to zasyčalo, “a jedna nejaká moderní kazatelňa by sa tam nevešla, zařídil bych při kázání hudbu na elektrické kytary a při tom by sa tančil rock and roll, no byli by zme moderní v celým kraju, šak by tu na kázání létali aj černoši z Ameriky no a ti by dělali křoví a prokládali by tu moderní hudbu  gospelem” navrhl farář a jeho požadavek nebyl vůbec hlůpý.

Tož lapěli zme do rána, probrali zme výstavbu Orlího hnízda tam aj zpátky, akorát, dyž zme sa vymotali z hospody a neměli zme de padať do škarpy, tož zme nadali Vemenovi za to, že zahrnůl škarpy, do kterých sa tak krásně padalo a teď dyž sebů člověk pleští na chodník, tož si akorát odře hubu.

Druhý deň po obědě sa celý KČS(klub čilých staříků) zešél v chalůpce arch.Josefa spáliť červa, de ve sklepě asi pod patnáctým schodem měl Josef dycky sud piva, kerý mu dodával hostinský Žemlička, sklep to byl eště s cihlovů klenbů a aj v tych najvětších hicoch byl ve sklepě příjemný chládek a pivo měl Josef dycky jako křen, truhlář Hoblík zrobil Josefovi velký masivní dubový stůl aj s lavicama a židlama, kde zme sa dycky ulapili, milenka Josefa , vdova Bůbelatá nám znésla aj modré z nebe, na stole byly míse s nakrájeným uzeným, klobáskama a nekdy aj s ovarem, proviant pro nás zaišťoval hajný Breburda z vděčnosti, že zme mu pomohli pochytať pytláky a na stole byla pořáď dobře vychlazená flaša halůzkovéj, tož zme popíjali pivo, občas zme lopli panáka halůzkovéj a mohli zme rozebírať světové dějiny, já sem jako bývalý projektant postavil Josefovi na zahradě gril s udírňů ze šamotových cihel, jaký nemá ani Babišův Agrofert, de sa daly na rožni grilovať aj 4 kuřacka naráz, kulak Kobylka občas dovlékl husu, kačenu nebo králíky, keré ale nezabíjal způsobem halal, no ludi v Kozojedoch, hlavně baby ve frontě u řezníka Jelítka začali ze závisti roztrubovať, že šeci staříci z bývalého obecního zastupitelstva zme vyžraní jak kníže Trautenberg z Krkonošských pohádek a že sa brzo tým žrádlem zadávíme. Za dobu našého sezení ve sklepě, zme vymysleli 6 světových válek, 25 státních převratů a nespočet atentátů na české politické gaunery.

“Ten Vemeno sa ně docela lůbí, vypadá to, že drží šecky ty mladé ščůry z teho zastupitelstva pěkně na úzdě, a vypadá to, že je aj neúplatný, šak penez má dosť, v okresním městě získal v restituci pár nemovitostí, keré pronajímá a eště má slušný plat, tož esli ho neposerů muchy, tož sa možů měť Kozojedy pod jeho velením dobře,” načál debatu Josef.
“Tož pravda, enem aby sa o stavbě toho Orlího hnízda nedověděl mladý Srpek, ten nám nemože zapomenůť, že zme ho načapali a lapili při pytláctví, tož ten by mohl dělať neplechu,” projevil sem obavy.

Jak dybych to přivolal, tož opravdu mladý Srpek začal obcházať šmejdy v okolních děinách, sice při tom, jak narazíl se svoím terénním autem do sochy svatého Jana Npeomuckého a způsobil si třikráť otevřenů zlomeninu na pravéj noze, tož aby mu dochtoři nohu zachránili, tož mu je zkrátili o půl metra, tak že mladý Srpek vypadal jak Goebbels při svatém přijímání a svolával demonstracu na ochranu demokracie v Kozojedoch a dokonca napsál otevřený dopis malému Hitlerovi Minářovi do Prahy:

česť sůdruhu Minářu, my ze združení tisíc chvilek pro totalitu v regionoch máme na Vás prosbu, esli by zte při příštím zrazu Milionu chvilek naložil aspoň dva tisíce demonstrantů do autobusů a nechál ich přivésť do Kozojed (vjacéj sa ich na náves v Kozojedoch nevleze), de plánujeme demonstracu proti obecnímu hejtmanovi Vemenovi kvoliva střetu tých zájmů a kvoliva dotačnímu podvodu na stavbu Orlího hnízda v Kozojedoch, bohužel sem zišťovál, kolej demonstrantů sa nám podaří zvolať z celého okresa a bylo by nás enem dvanácť, tož to by zme určitě dostali pořádně přes hubu, bo okresní policejní prezident, major Voduška nám zkázal, že sa na našu ochranu može vysrať, bo jeho četníci majů iné starosti, než ochraňovať 12 kreténů. Tož by zme uvítali vašu pomoc při téj demonstraci.

S pozdravem totalitě zdar, vedůcí združení tisíca chvílek v Kozojedoch Srpek Vincek v.r.

Načež Srpkovi Minář odepsal už zalepeným dopisem, ve kerém mu napsal:

Vážený soudruhu a soukmenovče Srpku, s lítostí vám oznamuji, že když jsem o celé situaci před naším dalším srazem hovořil s městským soudruhem hejtmanem Hřibem, tak jsme došli k názoru, že naše účast v Kozojedech by mohla být pro naše demonstranty a soudruhy komedianty velmi nebezpečná a určitě by jste nemohl zaručit naši 100% bezpečnost a jak jistě uznáte, kdybych si musel nechat za 20 tisíc v českých udělat nové zuby, tak by jsme ztratili sponzory, kdyby zjistili, že peníze ze sponzorských darů vyhazujeme na takové kraviny, jako jsou nové zuby, tady v Praze na Letné se cítíme naprosto bezpečně, jelikož nám soudruh Hřib zajišťuje ochranu Pražskou městskou policií a žádný Babišův příznivec si na nás netroufne. Musíte si poradit sami a budeme vám ve vašem spravedlivém boji držet naše ocelové pěsti

s pozdravem Světu mír,  generální tajemník Milionu chvilek Minář v.r.

“Tož sem počůl, že s udavačem Kubů z Bystréj Vody je to nahnuté, bo dyž na okresní oddělení VB poslal během měsíca 60 trestních oznámení, tož s s nima major Voduška praštil do kamen a Kubů zatelefonoval, že esli nepřestane s tyma trestníma oznámeníma, tož ho zavře do vazby na 21 ostrých jak na vojně, tož Kubů podal stížnosť na majora Vodušku na GIBS, ale z GIPSA Kubů napsali, že je v pravomoci Vodušky posůdiť co je trestné a co ne a tak sa Kubů pokusil o sebevraždu, dyž zežrál dvě muchomůrky zelené, no naštěstí mu včas doktor Močička vypumpovaal žalůdek, ale Kubů upadl do jakéjsi letargie a dokonca přestal mlátiť aj tu svoju debilní Ilču a préj to vypadá, že do roka chcípne,” informoval naš KČS bývalý rotný Kudla.

“Šak toho hajzla nebude škoda, včera pozdě, dyž chcípne, hajzl vychcaný,” okomentoval to ing.Papuča.

Tož uvidíme, jak sa bude situaca v Kozojedoch vyvíjať daléj, ale my si v Kozojedoch demokraciju rozvrátiť nedáme.

SRAZ NACISTŮ NA LETNÉ

Tak oslavy hadráku už jsou v prdeli, ale jak vidět, emoce stále třískají s pitomcama, když člověk pročítá komenty na sociálních sítích, nestačí se divit, kolik debilů má kolem sebe. Co se týká Letné, tak mně to připadá, že nacisté si spletli město a místo srazů v Norimberku nějakým záhadným způsobem zabloudili do Horní Prdelné, její městské části Praha no a ten rezavý potkan Minář to ještě umocnil svým hnědým stejnokrojem, kde mu na rukávu už chyběla jenom červené páska s hákovým křížem. Nevím, kdo celou tu šaškárnu platí, ale ohánět se tím, že účet MILIONU FILCEK je transparentní je přinejmenším úsměvné až trapné, ODS taky měla transparentní účet a přitom na něj dostávala špinavé peníze od Šrejbra alias Pepy z Honkongu, ČSSD rovněž měla trasnaparentní účet, kde přistávaly desítky zkorumpovaných milionů od gaunera Bakaly, který si pak s pomocí ČSSD koupil OKD za 30 stříbrných a tak bych mohl pokračovat. Jinak celá ta komedie je naprosto průhledná, když to nejde přes volby, aby se hajzlové z ODS,TOP09 a dalších stran opoziční NSDAP dorvali k moči, tak to zkusíme pučem pomocí stupidních demonstrací, které jsou idiotské už z toho důvodu, že v r.1989 ti samí debilové demonstrovali pro demokratické volby, aby o 30 let později demonstrovali proti demokratickým volbám, to je normálně na palici a když už není Babiš trestně stíhaný, tak mu znárodníme Agrofert, to by nevymysleli ani blázni z Bohnic. Jedinou neznámou je jenom kdo tahá za nitky, kdo to financuje a kdo to řídí, určitě to neřídí ten rezavý idiot, to je jenom Marioneta na šńůrkách a řvoucí kompars jenom stádo nesvéprávných debilů. A to jsem přesvědčen, že ti, co nejsou z Horní Prdelné, tak si jenom udělali výlet zdarma, když by vám do dědiny přistavili autobus a řekli, zadarmo vás svezeme do Horní Prdelné a zpátky a když si zajdete na Letnou, tak dostanete 500 korun keš a když budetet držet v pracckách nějaký debilní transparent tak rovnou tisícovku, no neberte to, že ano. Samozřejmě jsem přesvědčený a nikdo mi to nevyvrátí, že toto trapné divadlo je financované z rozkradených milionů v předchozích letech, proč ti uřvaní idioti neprostestovali, když ODS,TOP09 a další převleční bolševici kradli biliony a drancovali stát jak lesy napadané kůrovcem a stejně tak jsme přesvědčen, že jedním v zadu je největší lidská zrůda Kalousek a spol., protože Babiš dokázal, že je stokrát schopnější než on, který se snažil zaůlepit rozkradený státní rozpočet tím, že okradl důchodce o slevu na jízdném a na slevě na daní u pracujícíhc důchodců.

Jak to vlastně bylo

 

 

 

 

 

Zeptali jsme se bývalého strážmistra Pukavce, jak to vlastně bylo toho 17.listopadu na Národní třídě
“soudruhu strážmistře popište nám skutečné události Vítězného listopadu 1989?”
“To máte tak, ono se to semlelo, ani nevím jak, náš pluk byl toho dne dislokován v Praze kde probíhalo politické školení mužstva, když najednou velitel, generál Piskoř vyhlásil ostrý bojový poplach a sdělil nám, že z Albertova pochoduje na Národní třídu průvod nějakých puberťáků, kteří údajně slavili majáles, no a tak nás nahnali na Národní třídu a postavili jsme barikády, proti průvodu, najednou se ten průvod objevil z čista jasna před námi ještě než jsem stačili převráti tramvaje a ti svišti začali skandovat Máme hovno v ruce, no a generál Piskoř i když byl varován rotným Debilníkem ze Svitav, že ta banda puberťáků je zákeřná, že jsou to všechno fanatičtí členové SSM a budoucí zálohy Lidových milicí a ať si dáme pozor, tak Piskoř nebral toto varování vážně a smál se, že my mamé vícerychlostní obušky v rukou a ať si něco ti smradi zkusí, jenže najednou přiletělo odněkud z toho davu opravdu hovno a Piskoř to dostal přímo mezi oči a byl v ten momnent úplně slepý a tak zařval na ně, ale protože hovno viděl, tak začal mávat opačným směrem a my jsem se tam rozběhli a ti puberťáčtí hajzli nás začali pronásledovat a házeli nám za krk ty hovna, no co budu povídat smrděli jsme jak tchoři a když jsem přišel domů a řekl jsem manželce, co se stalo, tak ta mě seřvala, že kde nechala oči, že si vzala takového blbce, no a ostatní to měli doma to samé a tak generál Piskoř po dohodě s generálem Lorencem vyhlásili na druhý den protestní stávku s požadavkem vyšetření brutality studentů, no a tak začal vítězný Listopad.”

Jak poslanec kradl v Kozojedoch

  1. května 2011 v 11:45

Místo činu: Kozojedy

Už aj poslanci spadli do sociální sitě

“Podívaj sa, tam dosik krade rohlík” upozorňuje prodavačka Bílá prodavačku Černou v Kauflandu v Kozojedoch, “měli byzme zavolat pana vedůcího, budeme toho zloděja pozorovať a dyž u pokladny nezaplatí, tož by ho měla ochranka zadržať!”

“Pane vedůcí, zavolajte hneď sůdruhy z bezpečnostní agentury ABL, jakásik socka nám tady krade rohlíky, už jich má v bundě asi 40 a vypadá jak těhotná baba, co čeká sedmerčata,” volá do Kauflandskéj vysílačky prodavačka Bílá vedůcímu řetězca Poštěváčkovi.

“Dobře, tož teho zloděja dál sledujte a já okamžitě volám Bártovi.”

Netrvalo ani pět minut a ke Kauflandu dorazilo nákladní auto, ze kerého vyskákalo 20 členů bezpečnostní agentury ABL v převlečení za popeláře a zaujali pozice u šeckých východů a dokonce aj vchodů do obchodního řetězca a vysílačků dali echo najvyššímu veliteli Bártovi, že šeci sů zakopaní na pozicách.

“Čekajte, až ten zmetek bude vycházať a potym mu skočte na záda, co dyby měl náhodů v kapse nůž rybičku, mosíme dbať šeckých bezpečnostních opatření,” vydává rozkaz velitel bezpečnostní čety, bývalý velitel pluku Lidových Milicí svobodník Mlíčko a pečlivě sa ukryl pod prázdnů popelniců.

A tož dyž ostře sledovaná socka bez zaplacení prošla kolem pokladně, jako dyby se nic nestalo, sotva udělala deset kroků od východu, vrhlo se na ňu 15 bezpečáků jak roj sršňů, svázali zlodějovi paprče za zádama jeho vlastním opaskem a slavnostně, za pobaveného přihlížání šeckých deseti nakupujících ho odváďali jak zločinca do kanceláře vedůcího řetězce.

“Mosíme ho prolustrovať,” razantně prohlásil velitel Mlíčko a začal zadrženého šacovat.”

“Do prdele buzerante, nešahaj mně na kule,” začal vřískat zadržaný, zřejmě bezdomovec z hlavního nádraží z Horní Prdelnéj.

“Ten ale smrdí, to sa ty zmetku nemožeš aspoň jednůc za půl roka vykůpat ve Vltavě,” ucpává si nos vedůcí řetězca a s odporem hledí na zloděje.

“No jesli sa nepřiznáš, do si, tož budeme muset udělat testy DNA, sdělajte mu gatě a uděláme výtěr prdele,” nařizuje Mlíčko, ale údajný bezdomovec sebů začne cukat a nejednůc z něho vypadne, “to si odserete, víte kdo já su, já su poslanec Doktor a mám poslaneckou imunitu!”

“Jo, tak ty si poslanec, tož já su zaséj americký prezident,” šklebí sa a pitvoří ksichtem Mlíčko.

“Šak zavolajte mojí manželce, ať mně přijede identifikovat,” už pokorněji odpoví zloděj a nadiktuje telefonní číslo.

“Prosím, tady Doktorová.”

“Tady je velitel čety bezpečnostní agentury ABL, svobodník Mlíčko, právě zme zadržali v Kauflandu v Kozojedoch zloděja, co tady kradl ve velkém rohlíky a tvrdí že je poslanec Doktor, přijela by zte milostivá ho identifikovat,” ševelí do telefenu svobodník, jak dyby si s se soudružkou poslancovou domlouval rande.

“To je ale blbec, hneď su tam, enbem sa převleču z pyžama” bylo slyšet v telefonu.

“Jo, je to můj manžel, ty si ale vůl, že sas nechal tak blbě nachytat, já sem ti říkala, že máš krást v převlečení za Klausa” identifikovala zloděja sůdružka Doktorová a pořádně svojého poslanca zeřvala.

“Tož to sem ještě neviděl, poslanec a krade rohlíky jak jakýsik bezdomovec, člověče a to sa nedokážete uživit ani jako lékař, když jste doktor?” nevěřícně kulí oči vedůcí řetězce.

“Ale já nejsu lékař, já sa enom menuju Doktor.”

“No tak to sa nedivím, že zte taký blbec a živíte sa jako poslanec a to vám k životu nestačí 200 tisíc měsíčně, člověče, já dybych měl taký plat, tož eště adoptuju deset malých černochů z Afriky a to mám doma už sedm svojích svišťů,” šklebí sa s odporem Mlíčko.

“Jo, tak to bych vás chtěl vidět, kdyby zte přišel o 5% platu, víte o kolik sem přišel, o 20 tisíc a dyž zme si odhlasovali snížení platů o 5%, tož zme si šeci ve sněmovně mysleli, že přijdeme jenom o 199,99 korun měsíčně, zkuste z toho žít a kupovat si každý měsíc mercedes, živit deset milenek, a hlavně svoju babu, kerá neví, co by růpama robila,” začal sa zaséj vzpírať spůtaný, teď už identifikovaný poslanec, “si myslíte, že su sám, co krade dva poslanci za ODS žebrajů v převlečení za invalidy před chrámem Svatého Víta a za týden si vydělajů vjacéj, než jako poslanci a poslanec Tchoř dokonca prohrabává popelnice na Starém městě a popeláři už na něho podali trestní oznámení, že majů zbytečné výjezdy k prázdným popelnicám, no nedej bože, dyby zme si ještě jak blbci odsůhlasili další snížení platů, tož celá poslanecká sněmovna bude jezdit pro sociální dávky a to eště ten blbec Kalousek chce zvýšit DPH!”

“A víte o tom, že 80% občanů Česka žije na hranici bídy za 10-20 tisíc měsíčně a stát ich prostřednictvím téj vaší pojebanéj vlády okrádá pořáď víc a víc?” vybuchl jeden z bezpečáků.

“Prosím vás, my nahoře vůbec nevíme, co dělajů ti dole, opravdu sů lidé na tom tak bídně a jak to vůbec možů přežít?!” podivil se poslanec, že mu málem vypadly oči z důlku aj s brýlama.

“No nebude dlůho trvať a budů sa chodit pásť a na zimu si budů sušit seno,” zeznámil se situaců tých dole Doktora Mlíčko.

“Tož si majů přivydělávat korupců, jak my nahoře, navíc dyž korupca je nezdaněná,” vybuchl Doktor.

“Jo a za co sa majů nechať korumpovat, za přenechání lukrativních míst u popelnic zahraničním bezdomovcom?!”

“Pane veliteli, tak zme vylustrovali toho zloděja tých rohlíků a představte si, že je to jakýsi poslanec Doktor, kerý ale dokonca ani doktorem není, co s ním máme zrobiť?” táže sa do vysílačky velitel zasáhu Mlíčko presidenta bezpečnostní agentury ABL Bárty.

“Tož ho pusťte, bo ten šmejd je z ODS a už tak máme s tů ptačí stranů spůstu malérů, no esli si bude stěžovat u Fialy, že ho zadržali lidé z mojéj agentury, tak to zase bude v novinách dalších obvinění na VV, sice bych doporučoval, zavolať na ředitelství odborů Zavadilovi, ať si ho odboráři přijedů vyzvednůť, to by byla sranda, on totiž ten blbec nadal odborářom do lůzy, no to by si odboráři zgustli, ten by vypadal, jak dyby prošél mlátičků na obilí, ale nebudeme to hrotiť, kopněte ho do prdele a vyhoďte ho ven před Kaufland, ale ty rohlíky ať laskavě zaplatí,” rozhodl Bárta a tak byl poslanec propuštěný a co sa dělo u něho doma, agentury nezaznamenaly a ostatní poslanci buď žebrajů v tak dokonalém převlečení, že ich zatým nikdo neidentifikoval a proto doporučuju šeckým, až budete jakémusi žebrákovi házať do klobůku neplatné padesátníky, tož si ho dobře prohlédněte, eslili sa nejedná o nejakého poslanca a nebo senátora, to víte, snížení platů na najvyšších místoch je sviňa.

 

Žvásty hloupých na všech sloupých

Ano, toto pořekadlo, v současné době platí na situaci v tomto feudálně- otrokářském režimu jak ulité. Asi jste si všimli, že na každém veřejném hajzlu, na plotech a sloupech jsou vylepené plakáty zvoucí na různé akce pod názvem 30 let cesty ke svobodě. Ptám se oprávněně, jaké cesty ke svobodě, vždyt za minulého režimu byla větší demokracie, než je teď, tehdy se na každém večírku či společenské akci vykládaly vtipy na cikány, policajty, komunisty aniž by někdo někoho stíhal a nejvíce se tomnu smáli právě komunisti. A teď, zveřejníte nějaký vtip na cikány na FB nebo jiné totalitní sociální síti, okamžitě se odněkud vyrojí tisíce udavačů a strážců současného totalitního režimu, aby upozornili adminy těchto totalitních sociálních pičovin na vaše rasistické názory a okamitě vás zablokují. Čili vy současné kapitalistické hovada, běžte s tou svoji cestou “sbobody” do hajzlu a už se nevracejte, a tu vaši cestu skutečné nesvobody zavezte hnojem, parchanti prolhaní. To, že největší komunistoibijci se rekrutují právě z řad, bývalých komunistických papalášů. kteří po hadráku převlékli kabáty a stali se z nich zuřiví kapitalisté, tak s tím se nikdy nesmířím, nedokážu si představit, jak někdo může být tak pokrytecky bezcharakterní a nestydí se před vlastním svědomím, tyto lidské hovada jsou naprosto splachovací. Tak že vy zkurvení kapitalisté, zalezte někde do díry a vůbec navystrkujte ty svoje prolhané tlamy. Je to hnus, co se v současnosti děje a jednomu je z toho na blití, trestní a přestupkový zákon je plný paragrafů za pomluvu, nebezpečné pronásledování, křivému pohledu, schvalování socialismu a dalších pyčovin, tak že se ráno probudíte a okamžitě jste jednou nohou u přestupkového gestapa nebo u soudu. A pka že minulý režim byl totalitní, hovno, toalitní jste vy převlečené bolšvické kapitalistické svině.

Výjezdní zasedání Demobloku

Ve sklepení hradu Orlík probíhá za účasti gaunerů z Demobloku výjezdní zasedání opozičních sviní k nečekanému zvratu v kauze Čapí hnízdo, všichni přítomní, Kalousek, Fiala,Bartoš, Pospíšil, Výborný, Gazdík, Němcová, a jako host Hamáček.
“Soudruhu Kalousku, co se to do prdele děje,” rozčiluje se absolvent Plzeňských práv kretén Pospíšil, ” jám mám až do konce r.2023 připravených 99 projevů o trestně stíhaném premiérovi, strávil jsem nad tím půl roku času a najednou si s tím můžu vytřít prdel, všem jste nám tvrdil, že státní zástupci jsou dostatečně podmazaní, ale vypadá to, že jsou spíš namazaní, co teď budeme dělat?”
“Ještě není konec, ještě máme v rukávu nejvyššho zastupiču Zemana, kurva dostal 10 milionů, doufám, že se z toho neposere, už mně volala soudružka Filipová, že ona je sice blbá, ale dostala Babiše k soudu a my máme v našich SS týmech celý regiment právníků a Babiš si s náma vytřel prdel a začla vyhrožovat, že jestli ji nezaplatíme soudní výlohy, že nás taky dostane jako první k soudu,” zamečel potem zborcený mafián z Bechyně.
“Hele kniíže už zase chrápe a je celý pochcaný, ten nám je tady k hovnu, ať jde do lesa na hon, aspoň se probudí,” vzteká se Bartoš.
“Kurva Bartoši, zase jsem z těch tvých dredů chytil vši, můžeš se už konečně ostříhat dohola a přestaň už hulit ten hašiš, už vidím barevně” zdupal budoucího premíéra Hamáček
“No, no jenom se neposer, ti tvoji četníci se taky předvedli, hovno vyšetřili a my jsme teď totálně v prdeli, jestli to ÚPSTR nepřezkoumá a taky se posere, tak celý zkoumací ústav vyvezeme na naši základnu do Karibiku, víš kolik nás stáli ti idioti na těch demonstracích, přišli jsem o všechny členské příspěvky, které jsme jim vyplatili a to ještě ta debilní Filipová netrefila ke správnému stánku a stěžovala si na hlavní lampárně na nádraží v Horní Prdelné, že nedržíme slovo a že jsme ji slíbili 30 stříbrných v EURECH na stole a že hovno dostala, kráva,” odpálkoval ministra vnitřností budoucí premiér.
“Soutrusi, já pych navrchoval aby zme ze spojily z Bruzelem, mám opafu, že se pryste Bruzel na nás vyzere,” ozval se nečekaně probuzený Von Orlýk,”
“Hovno, Brusel už od toho taky dává svoje špinavé pracky pryč, jsou to hajzli, volali mi z OLAFU, že na co máme štětku Němcovou, promiň Mirko, když nezvládla mikrobiologickou válku s žalobci a místo aby se léčili u Apolináře, tak jsou zdraví jak rybičky a neví co by roupama dělali,” narazil na neschopnost stranické štětky soudruh Výborný, který byl červený od zlosti jak rak a silně připomínal nasraného Quasimoda.
“Soudruzi, navrhují aby každý fuhrer opoziční strany co půl hodiny volal Zemanovi a vyhrožoval mu, že jestli to shodí i on, tak kravata ho nemine, už jsem zajistil soudruhy mafiány z Palerma a ti si to sním vyřídí,” uklidnuje prekérní situaci další mafián Kalousek a kamarád Šťává se mi zaručil, že kdyby náhodou někdy Zeman potřeboval k transfůzi krev, tak že mu nasere, uvidíme,jestli Zeman změkne. Tak soudruzi, v klidu se rozejdeme a zítra to rozjedeme, já si beru na starost Zemana,” rozpustil výjezdní zasedání Kalousek a všichni fuhreři se do půlnoci ožrali jak carští důstojníci a ráno bylo na Orlíku nablito i vč.parkových álejí

Zděšení Demobloku

“Tady státní zastupitelství Erazim, prosím”
“Tady Kalousek, kurva Erazime, co jste to provedli,toho budete litovat, jak to že jste zastavili stíhání Babiše, když jsem mu v parlamentu řekl, že je v piči, jak já teď vypadám před opoziční mafií, demoblokem a kavárenskými povaleči, budu před nima za idiota, přitom jsme vám Babiše předhodili na zlatém podnose i s přlohou, sice živého, ale stačilo ho už jenom dorazit, média nám šla na ruku a vy to tak poserete, to vám neprojde, ještě uvidíte, co s vámi opozice provede,” vřískal do telefonu zcela konsternovaný gauner Kalousek poté, co kauza Čapí hnízdo byla vhozena do koše.
“Jenom se Kalousku neposer i s feťáckýma Pirátama a se školníkem Fialou, sám tvrdíš, že soudy a státní zastupitelství jsou nezávislá, idiote a teď tady vyhrožuješ vendetou, ta vaše parta opozičních šípů je jedna sebranka, ten Babiš vám ale leží v žaludku, asi vás zloděje trochu dusí, že ano, že jste vzteky bez sebe, pozor ať nedostaneš ledvinový infarkt, notoriku,” odpovídá Erazim.
No já si nedělám iluze, opoziční banda se jen tak lehko nevzdá, asi proti Babišovi zahájí partyztánskou válku a stáhnou se do podzemního hnutí, do děr, ze kterých vyženou komunisty, Kalousek je totiž neuvěřitelně zákeřná a podlá svině, ten Babiše nenávidí až za hrob, hlavně z toho důvodu, že mu Babiš dokázal, že nejlepší ministr rozvojových zemí v celé Mléčné dráze Kalousek ožebračil v době svého řádění na MF Česko i o poslední chlup, který ještě zbyl ve státním eráru po totálním rozkradením Česka právě bandou ODSS, TOP09, KDÚ a ČSSD. No a feťáci z Karibiku se odkopali, s tím jejich přezkoumáním vlastně popírají údajnou nezávislost justice a státních orgánu, asi proto že smažka Bartoš už se vidí na postu předsedy vlády, hajzlové, kdo tyto parazity může volit nepochopím.

Rozpuštění a vypuštění

Tož ve většině dědin v sůčasnéj době rozumní ludé už dávno serů na vysoké aj malé strany a tož aj naše UV našého sdružení ZKKAJKČ v Kozojedoch, aby zme neostali nekde na ocasi dějin, dalo lebeně dohromady a na našém jubilejním stém výjezdním zasedání v hospodě U kance Ferdy zme provédli referendum, ve kerém zme dali každému papaplášovi z našeho združení na vědomí, že sa rozpůšťáme a zároveň aj vypůšťáme a že v Kozojedoch sa nebudů tolerovať žádné pojebané strany se svoíma přihlůplýma kandidátkama, ale že sa bude voliť přímo a proto aj naše združení posíláme ke šeckým čertom.

“Papučo, ty vyhlásíš obecním rozhlasem, že do švestek sa v Kozojedoch rozpůšťajů a vypůšťajů šecky velké aj malé strany a že další volby do obecního zastupitelstva budů přímé a to tak že ta přímost bude rovné až do nekonečna a že příští sobotu sa  tadyk v hospodě uskuteční  obecní referendum o přímých volbách a v v referendu bud na lístku enem jeden bod, sůhlasím s přímů volbů a na papírku budů čtverečky, do kerých každý občan zakřížkuje buď ano nebo ne a každý sa musí rozhodnůť podla svojého najlepšího svědomí, esli eště nejaké svědomí občani majů. Obálky s referendovýma lístkama roznese pošťačka Jebavá a datum referenda sa eště vyvěsí na obecní tabuli,” navrhnul sem členom našého sdružení a šecí zvdli paprče, že s mojím návehem sůhlasíja.

“Vážení spoluobčani, na vědomí sa dává, že v sobotu po žňách sa v hospodě U kance Ferdy uskuteční referendum o přímých volbách do obecního zastupitelstva, účast šeckých občanů je povinná, kdo nebude mocť vartovať svoje děcka, tož sa povoluje, že ich  možete přitáhnůť sebů. Zastupitelstvo obce bude odpovídať na otázky občanů, jaký bude měť přímá volba vliv na našu dědinu na dalších 50 roků. Pro děcka do 5 let bude v hospodě upravený dětský kůtek, de si možů hráť na Rychlé šípy. Jelikož se očekává hodně občanů, tož si vemte sebů z doma židle. Na závěr referenda potym obecní divadelní krůžek zahraje pod vedením režiséra Josefa Orla činohrů podla románu Emila Zoly Zabiják. V hlavní roli notorického opilca uvidíte zaslůžilého obecního umělca, starého Flašku, konec hlášení,” a v amplionoch sa rozeřval valčík na krásném, modrém Dunaji.

Ve frontě u řezníka Jelítky baby divoko rozhazujů rukama a s očiskama navrch lebeně rozebírajů poslední hlášení obecního rozhlasa, ” představte si roby, že v hospodě sa bude konať jakési moribundum, ani nevím co to je a že to združení, co tady vládne sa pry rozpůšťá a aj vypůšťá, esli sa vypustíja do našého močála a šeci skokani modří pochcípajů, tož to poženeme k sůdu,” kvákala stará Prdelníková.

“Říká sa temu referendum paní Prdelníková?” opravila podnikatelku ze skokanama modrýma stará Kobylková, “to vypuštění je enem taková slovní hříčka, jak by sa mohli takoví opilci vypustit, dyť by sa tým vypuštěným chlastem udusily šecky ryby v kačáku.”

“Referendum, nebo moribundum je mě u řiti, pořáď sa zaváďajů jekési novoty, do sa má v tom vyznať, tož ať ss napíše seznam ludí z Kozojed, keří sů najchytřejší bez teho, esli sů komunisti nebo černoprdelníci a zvolíja sa ti, co budů měť najvjecéj hlasů a je to vyřízené,” nedala sa zmát Prdelníková.

“Šak o tym to referendum bude, že pry šecky strany sa v Kozejedoch zrušíja a budů sa voliť enem ti najoblůbenější kandidáti, to já su pro šeckýma deseti, jak sa volíja blbci ze stran, tož je enem kvoliva tomu toléj zla, že toléj není ani v pekle,” pronésla názor Cvrčková.

“Manžel říkal, že poslanci to nedovolíja, že to by byl konec parlamentní demokracije a že všade ve světě sa volíja strany a že každý má právo kandidovať za stranu, keréj věří, ani UV ODS to nedovolí,” našpulila pysky Srpková, manželka zkrachovalého komunistického kapitalisty Srpka.

“Víto co paní Srpková, poslanci ať nám tady v Kozojedoch polůbija řiť, stejně pro nás hovno robíja, enem žerů, spíja a jebů a přidávajů si na platoch desetitisíce a normální člověk aby žral trávu, běžte s tů vašů ODS do hajzlu a už sa nevracajte,” zeřvala Srpkovů vdova Jepičná.

V sále hospody U kanca Ferdy to hučí jak ve včelím úlu, nekeří už u nálevního pultu lopli pár panáků halúzkovéj, na podiu pro muzikanty, keří tady hrávajů o tanečních zábavách je předsednický stůl, pokrytý bílým ubrusem a za stolem lapí na řiťách celé zastupitelstvo obce Kozojedy v čele s obecním hejtmanem ing.Papučů.

“Občani, zešli zme sa tady, aby zme rozhodli o příméj volbě obeacního zastupitelstva v příštích komunálních volbách, každý máte jeden volební lístek a tak zakřížkujete ano nebo ne, to znamená, že zte nebo nejste pro přímů volbu. Zistili zme, že v Kozojedoch je spůsta nových, mladých intelektuálů, keří sa tu přižénili, nebo provdali a nekeří vyštudovaní sů aj děcka našich spoluobčanů, tož dáme prostor mladéj generaci, ať sa naučí řídiť celů dědinu aj s pasekama, my staří už sa možeme na politiku vysrať a máme nárok a zaslůžený odpočinek. Občani, týmto sa rušíja vývěsní skřínky šeckých stran, bo sa stejně na ně nikdo nečumí ale nebudeme ich bůrať a tak škřínku ODS si převezmů fotbalisti, skřínku TOP09, šachisti, skřínku lidovců zahradkáří a novů skřínku Pirátů hasiči, skřínku ČSSD svaz žen a ostane enom vývěsní skřínka pohřební služby, bo na tu sa čumí za deň aj 100 ludí, bo šeci majů radosť z teho, že přežili zaséj jednu sviňu,” pronésl úvodní projev ing.Papuča a po takéj dlůhéj řeči mu tak vyschlo v krku, že ke konci už nenem sípal a pivo, keré mu donésl hospodský Mravenec mu enem v krku zasyčalo.

“To nedovolíme, našu skříň si necháme, občani našu skříň sledujů, bo chců věděť o úspěchoch ODS v posledních 30 rokoch,” začal kvičať Srpek.

“My takéj chceme svoju skříň, aby občani věděli, jak zacházáme s restitucama a co sa děje s panem Papežem,” ozvala sa katrolíčka Švidravá.

“Nikdo není na vaše stranické pyčoviny zvědavý, vylepujte si ich doma na hajzlu,” seřval Srpka a Švidravů Vrzník.

“No, no, šak socani takéj vylepujé nem Zemana s čakanem?” zapištěl býyvalý obecní Hejtman Skokan.

“My komunisti sa též bez skřínky objdeme, za nás mluvíja činy,” vybřésknul mladý Piliňák.

“Vy komunisti sa nemáte čím chvástať, na vaše zločiny není nikdo zvědavý,” vypísknul převlečený komunista Srpek.

Dyž už sa zdálo, že kvoliva vývěsním skřínkam začnů vzduchem létať stoličky, zařval starý Flaška, “držte huby, nebo vás šecky vyhážu oknem,” a v ten moment bylo ticho.

“Náš Vincek je inženýr, tak bude starostů,” vyštěkla Pišvejcová.

“Kdo bude starostů o tym si rozhodne nově zvolené zastupitelstvo, prvních sedm kandidátů bude zastupitelama a ti rozhodnů, vy na to nebudete měť žádný vliv paní Pišvejcová, hlavně ať sa Vincek nezapomene přihlásiť na kandidátku a pak sa uvidí,” upřesnil ing.Papuča.

“Esli nebude Vincek starostů, tož to poženem k sůdu,”štěkala dál Pišvejcová a bylo na ní viděť, že pokuď její Vincek nebude starostovať, tož si bude stěžovať u mezinárodního sůdu ve Štrasburku.

 

 

Jak zme v Kozojedoch stavjali menhiry

Tož celé naše UV našéj strany ZKKAJKČ lapí v hospodě U kanca Ferdy a přemýšláme, co by zme měli zrobiť, aby zme byli v Kozojedoch zaséj světoví, dyž obecní hejtman ing.Papuča sa břinkne do čela a praví ” teď ňa napadlo, dyž už stará Cvrčková přestala vyrábjať ty svoje léky z bylinek, bo nadává, že šecky bylinky v lesi je zežral ta svińa kůrovec, tož kúpíme ve světě ty zázračné kameně, co udravujů,  dyž se ně šáhne a umístíme ich u Flaškovéj studánky a turisti se do Kozojed budů zjížďať z celého světa, hlavně ti arabští šejkové, ti majů peněz jak sraček a přitom rýmička je pro ně smrtelná nemoc, tož im nabulíkujeme, že v kameňoch je ukrytá socha teho jejich Boha Mohameda a že dyž sa dotknů kameňa, tož ich to vyléčí až do komata.”

“Tož to je nápad, Ppaučo ty dostaneš Nobelovu cenu za nápady” pochválili zme našeho Hejtmana a byli zme hrdí, jakého máme v Kozojedoch intelektuála. A tak jak zme sa domluvili, tož zme aj urobili, v najbližším kamenolmeňu zme nechali odbachnůť dve šutry o velikosti menšího paneláka a nákladníma autama českéj výroby Tatra zme i ch dovézli do lesíka Pičůvka k Flaškovéj studánce, de zme ich Pavlovu technologijů lanama, jak dyž stěhovali na Velikonočním ostrově ty sochy Moai ulapili na betonové podstavce z každéj strany studánky po jednom šutru. Natříkali zme ich reflexníma sračkama a kovovým nanontechnlogicckým nátěrem, do kerého zme zavédli 12V střídavý průd z nedalekého kravského ohradníka. Farářa Kropáčka z Kozomína zme požádali, aby šutry ostříkal svěcenů vodů a prohlásil ich za svaté. Na slanostní odhalení zme pozvali šecky světové Jasánky ze šeckých světových Vater, hlavně arabsků televizu AL Džazíra a prohlásili zme, že  starý Flaška, dyž si šel do kýbla do studánky nabrať křišťálově čisté vodu z lesíka Pičůvka, tož se mu nad kameňama zjevíl Alláh a že od téj doby má ve svých 80 rokoch stálů erekcu a že sa mu zázračně ztratilo revma.

Tož po slavnostním odhalení sa do Kozojed začali jako první zjížďať arabští šejkové z Teplic ve svoích mercedesoch a dyž sa jeden šejk dobelhalo berlách ke kameni a dotkl sa ho, tož 2 minuty vibrovál u šutra jak kolibřík nad tulipánem, pak sebů švácnůl na zem, kde 10 minut sebů škubál jak při padůcnici, naráz sa zázračně postavíl, odhodil berly a začal tančiť odzemek a dyž ho chtěli jeho poskoci podepříť, tak tačám křičať ” ja šám, ja šám”. Naštěstí u teho zázraka byla televiza AL Džazíra  a po celéj Arabii sa rozkřičalo, že v Kozojedoch majů zázračné kameně a že do se ich dotkne, tož sa okamžitě probre z klinickéj smrti a za půl dňa dokáže takový uzdravený ošústať celý svůj harém, dyž mu to předtým trvalo dva měsíce.

Mez Kozojedama a Arabskýma emirátama byla uzavřená zmlůva o zmlůvě budůcí, že u Kozojed sa vybuduje mezinárodní letiště, které pomenujeme letiště starého Flašky, ( Havel si može nasrať) a z Dubaja bude zavedena pravidelná přímá letecká linka do Kozojed, kde tryskáče ze šejkama budů létať každů hodinu a z Kozojed do lesíka Pičůvka bude ke menhirom vybudovaná osmiprůdá dálnica, a šejkové si sebů možů aj voziď kurvy, dyby na nich erekca přišla hneď v lesíku. No otevřeným dopisem sa na nás obrátili aj generáli z Islámského státa, esli by sa mohli v Kozojedoch léčiť aj ranění bojovníci IS, tož zme im zalepeným dopisem napsali, že im možeme  nasrať a že nemajů válčiť a majů seděť doma na prdeli a modliť sa korán, tož ti nám začali vyhrožovať, že pošlů do Kozojed zdravé hrdlořezy, keří nás podřežů jak prasce způsobem halal, tož my zme sa im vysmíli, že sa ich nebojíme, bo aj Kozojedy sů v NATO a že americké vojska nás ochráníja.

Tunel Blanka,symbol novodobého tunelování.

Tunel Blanka-symbol tunelování

12. října 2011 v 20:56 | JOSEF OREL
Předseda vlády Petr Nečas
Na snímku je tisková konference   vládních specialistů při zdůvodňování vícenákladu na budování tunelu Blanka.
V televizních stokách a kanálech se objevila nedávno zpráva, že tunel Blanka je na dvě věci, na nic a na hovno, zase do něho zatéká a bůh ví,  jaké závady se znovu pobjeví a přitom stavba pohltila několik stovek milionů navíc proti rozpočtu a další miliony pohltí následné opravy, je to novodobý symbol kapitalismu, jako bylo symbol socialismu sousoší se Stalinem na Letné, které se pak pracně odstřelovalo a tunel Blanka se bude zase v brzké době pracně zasypávat, čili každý režim je rovněž na dvě věci na nic a na hovno, stejně jako tyto megastavby
Velmi mě pobavila zpráva, že soudruh Svoboda, bývalý první tajemník z MNV Praha se těsně před dokončením slavného symbolu předražování státních zakázek v Česku rozhodl hledat možnosti, jak na stavbě ušetřit. Každopádně je to humorné především z hlediska doby, kdy se nějaké úspory hledají, jestli k tomu hledání soudruh Svoboda využívá moderní prostředky jako minohledačku a podobně jsem, nezjistil, ale jestli je to běžné i u ostatních předražených státních zakázek, tak potom je to nejtrapnější divadlo pokleslého formátu, které jenom dokazuje tristní stav různých tendrů a jiných sviňáren, které stály státní erár už stovky miliard.
Tunel Blanka byl už námětem mnoha a mnoha článků, pojednání, sporů a nyní se jeho tunelování dostává do závěrečné fáze. V tomto molochu kapitalistické chlouby má být na vnitřním obvodu na ploše 8 hektarů použito k obložení keramických kachlíků za téměř 77 milionů v českých a výjezdy a vjezdy poblíž památkové zony mají navíc zdobit žulové obklady za dalších téměř 10 milionů.
Kupodivu projektanti přiznali a dokonce bez mučení na Pankráci, že betonové ostění se speciálním nátěrem, tak jak je to běžné v západní Evropě by vyšlo o 64 milionů levněji, než estetická rozežranost vykachličkováním.
Tato informace vyšla najevo, když velitel Horní Prdelné, její městské části Praha, kde se vytunelovaný tunel Blanka nachází, Svoboda, který si na inspekci nákladů odskočil od nadstandarní operace slepého střeva jednoho milionáře a rozhodl se dvě hodiny po dvanácté hledat úspory, jelikož představenstvo městského národního výboru zjistilo, že tunel měl stát původně 27 miliard, ale již v současné době jsou fakturované práce, včetně “víceprací” ve výši 38 miliard, což je o 11 miliard více a tato částka je vlastně polovina zlodějských peněz z plánovaného zvýšení DPH, které má rozkradené státní kase vynést 20 miliard.
Svobodu cena obkladaček zaskočila tak, že se až začal dusit a několik poskoků z jeho doprovodu mu muselo nakopat do zad, aby se nakonec tím zaskočením neudusil.
“Kurva, který blbec tam do toho projektu ty zasrané kachličky nakreslil, když jsem o technologi konečného povrchu vnitřku tunelu mluvil před svým zvolením s okresním specialistou, tak ten mně tvrdil, že v Evropě se běžně v tunelech používá betonové ostění se zesvětlujícím nátěrem, který je odolný proti agresivnímu prostředí uvnitř tunelů a jak je možné, že hledáme úspory, až když je tunel skoro hotový, to se úspory nehledaly v průběhu stavby,” rozčiloval se Svoboda a ruce se mu z toho rozčilení třásly jak alkoholikovi při dlouhodobé absenci chlastu a v ten moment by mohl být předákem cukrářů při výrobě jablkových štrůdlů a je možné, že už nebude moci operovat nadstandartní milionářské šmejdy a že mu bude již jenom občas přidělen operační štěk na vyjmutí žlučníků u bezdomovců.
“Soudruhu veliteli, z vlády ODS přišlo nařízení, že před vjezdem do tunelu mají být instalovány sochy předních českých politiků za posledních 20 let a jako první bude instalována žulová socha soudruha Klause, jako nejslavnějšího tuneláře století a poté budou následovat další sochy podle výběrového řízení speciální komise, která vybere nejvýznamější politiky posledních 20 let, kteří se podíleli na úspěšném budování kapitalismu v Česku a rovněž se uvažuje o instalování sousoší bratrů Mašínů,” vysvětlil instalování žulových obelisků stavbyvedoucí soudruh Betonárník.
“Kurva a to nevíte, že Ekonomická rada vlády ještě za komunistů doporučila oponentury odborníků u velkých a nákladných stavebních projektů, které mají za cíl hledat šetření nákladů už od začátků staveb, tady se žádný oponent neobjevil za celou dobu stavby a tak to dopadlo, do prdele, já jsem sanitář a přitom tak obyčejnou logiku ovládám, jako kdybych byl stavař,?” zuřil Svoboa a k třesu rukou se mu ještě z toho rozčilení začala třást i brada.
“Soudruhu Svobodo, ale tendr na výstavbu tunelu schválila přímo vláda, přece si nemůžeme dovolit oponovat zkušeným ministrům z ODS a nebo dokonce veliteli vlády, to by nás mohlo stát koryta, sice se tu během výstavby snažilo vecpat na kontrolu pět oponentů, ale dva, kteří se odmítli nechat zkorumpovat, byli na místě zastřeleni a zabetonování do asfaltu, tudíž objemem jejich těl se ušetřilo 0,5m3 asfaltu, no uznejte, není to milá úspora a tři ihned odjeli na dovolenou na cestu kolem světa, aby tady během výstavby už neopruzovali,” roztřeseně uklidňoval zuřícího předsedu MNV vládní zmocněnec pro tunelování tunelu Blanka,” to víte, už při výběrovém řízení soudruzi z vítězných firem upozorňovali na inflaci v průběhu výstavby, na dražšší technologie, protože ta zasraná neviditelná ruka trhu dokonce způsobila zdražení bagrů, nákladních aut a vrtacích souprav během výstavbny skoro o 100% a navíc tu byly vícepráce s těmi propady, kdo mohl tušit, že se do vybagrovaného prostoru propadne zem, to absolutně odporuje zemské přitažlivosti v Česku,” žvanil vládní zmocněnec.
“Tak mně kurva vysvětlete, jaký účel mají ty nastandartní kachličky?” nedal se odbýt šetřílek Svoboda.
“No když jsem seděl v koutě při jednání vlády o tendru, tak soudruh Kalousek prosazoval kachličky, aby se do jednotlivých kachliček mohly provádět otisky rukou slavných politiků z posledních dvou volebních období, jak je tomu na chodníku slávy v Hollywoodu a navíc na některých kachličkách budou i jejich portréty a rovněž slavní zahraniční politici, kteří souhlasí s průběhem budování kapitalismu v Česku budou při své návštěvě zavedeni do tunelu a i jim se sejmou otisky dlaní na kachličky, jako vděčnost naší vlády za jejich duševní internacionální pomoc v boji proti odborářským bossům,” žvanil vládní zmocněnec.
“A co ti světoví politici, co s internacionální pomocí Česku nesouhlasí,” zamyslel se Svoboda.
“Tak ti budou zazděni hned vedle únikových východů a tudíž v tom případě po nich neštěkne ani pes,” odtušil zmocněnec, “já bych byl v kritice překročených nákladů opatrný soudruhu Svobodo, aby jste nebyl nakonec zazděný jako první!”
“Víte soudruhu Svobodo, právě proběhlo školení politiků TOP09 soudružkou Fagenovou z USA, která na semináři přednesla přednášku o volebních kampaních a ta jednoznačně upozornila, že politici v kampani musí být co nejuvěřitelnější a tudíž portréty politiků na kachličkách v tunelu budou určitě pro projíždějící řidiče ve sto kilometrové rychlosti nesmírně poutavé, jelikož vedle jejich portrétu bude vždy na zvláštní kachličce zobrazena významná předražená státní zakázka, kterou kandidující politik zastřešoval a na které byl osobně zainteresovaný, aby řidiči, co by budoucí voliči měli přehled o jejich zásluhách a českému lidu se tak náklady vrátí ve zvolených politicích několikanásobně,” podotkl s nehybným ksichtem hráče pokeru zástupce TOP09, kterého na inspekci se Svobodou vyslalo ministerstvo financí..
Nuž co dodat, až někdo z vás bude předraženým vytunelovaným tunelem Blanka projíždět na kole Ukrajina, jistě budete kromě sprejerských uměleckých děl na předražených kachličkách nadšeni portréty volebních kandidátů a především jejich špinavé pracky, kterými prošly miliony špinavých peněz, otištěné na kachličkách vás uvedou doslova do volebního transu a po výjezdu z tunelu budete okamžitě požadovat předčasné volby, aby jste vyobrazené politiky okamžitě volili ke korytům.
Já osobně se chystám ihned po zprovoznění tunelu tento projet na koloběžce, abych si tu předraženou krásu dostatečně a v klidu vychutnal.
P.S. Je docela možné, že jestli se soudruhu Svobodníkovi podaří ušetřit 10 kachliček, tak bude mimořádně povýšen na desátníka.
[Hospoda u Vlastičky, Toronto]

Nostalgická vzpomínka na volbu presidenta

Presidentská volba na dlouhé nože

 

Nevím, jak dlouho bude bavit idioty v čele se zrzavým potkanem Minářem protestovat proti Zemanovi a Babišovi, ale mám obavu, že další takový, jako Zeman už nebude, buď bude na hradě úplný idiot a nebo loutka, poplatná zločincům z Jánského vršku a pražské kavárně, což bude tragedie. A tak ještě malou vzpomínku na volbu presidenta.

V atomovém krytu pod Vltavou, který vybudovali komunisti na doporučení Varšavské smlouvy na obranu proti vrahům z Wall Streetu a který zprivatizovali soudruzi z UV ODS a nazvali ho Vlčí doupě 2 jako obranu proti vrahům z Kremlu. Prostě každý režim je stejně idiotský a je jedno, jak se jmenuje. V bunru sedí v tajném kabinetu pod zurčícím tokem Vltavy vyhození kandidáti na presidenta Česka, Horáček, Topolánek, Hilšer, Fišer, Hannig, Hynek, Kulhánek a i když klimatizace běží na plné obrátky, všichni mají povoleny kravaty a většina má rozepnuté i poklopce, aby jejich potícím se ptákům umožnili větrání, na poličce ze zapnutého magnetofonu tiše šumí hudba na motivy opery Žral bych, ale nemám co, ve dvou koutech se pro rozptýlení kroutí jak žížaly dvě modré české hostesky  a kolem stolu probíhá zuřivá debata.
Vchod do krytu je zamaskován obrovským obrazem o velikosti dveří, znázorňující útok bolševiků na  Zimní palác a Kerenského, jak vykukuje z okna s prostředníčkem fuck, (už víme, kde bral Chocholánek vzor)
a kolem kulatého stolu ve tvaru čtverce probíhá zuřivá debata.
“Pánové, tak to je gól, příznivci Zemana to do nás šijou, jak kdyby jsme byli živé terče kvůli Drahošovi, že jsme mu vyjádřili veřejnou i tajnou podporu do druhého kola a že svoje debilní voliče stáhneme na jeho podporu,”
pleská se do kolen Horáček, krerý je v krytu v převlečení za knížete Rohana.
“Sakra nějak je tu blbě slyšet, jak to že jste to tu nenechali ozvučit,” zdupal Topolánka polohluchý Hannig.
“No zadali jsem ozvučení Vondrovi, ale tomu se zasekla křivá huba a je na nemocenské a jinou firmu jsme nesehnali,” vysvětlil chlap s kulama a dál si neviditelnou rukou chmatalkou honil svůj ocas.
“Soudruzi, musíme těch 14 dnů využít k masivní ideologické diverzi proti tomu šmejdovi Zemanovi, protože pokud nevypadne z hradu tak pořád bude podporovat Babiše a soudruh Kalousek už je z celé situace nervozní a ze stresu včera místo vodky vypil celý pullitr močůvky s příchutí rumu a pozvracel spícího barona von Orlíka,” upozornil na nebezpečí znovuzvolení Zemana Hilšer.
“Už jsem soudruhu Kalouskovi poslal otevřený dopis, ve kterém jsem mu navrhl, ať si Zemana podřízne  samotné UV TOP09 a kdyby neměli dost dlouhých nožů, tak my jich máme dost, ještě z doby, co jsem jich pro
chystanou noc dlouhých nožů koupil u Rotta plné nákladní auto a dokonce jsem jim nabídl, že mám v Kozojedech známého řezníka Jelítka, který jim za poplatek Zemana podřízne jak vykastrovaného kohouta a odborně vykrví,”
informoval ostatní zhrzený Topolánek.
“A co uděláme s tím zrádcem Klausem, ten zmetek si nedá pokoj a nedá, dokonce nám omlátil o naše rypáky naši spřízněnou kavárnu, soudruhu vachmajstře Kubico, máš nějaké kompro na Klause?” vznesl dotaz Kulhánek.
“No, na dobu jeho řádění, kdy měla ODS vedoucí úlohu ve státě v 90 letech je toho svinstva na něho plný náklaďák, musíme českému stádu dokázat, že Klaus trpí Alzheimerem a měl by se léčit v LDN.
“No a co provedeme s tím slizounem Kalouskem, musíme Drahoše upozornit, že pokud ho bude jmenovat premiérem pro sestavení vlády, tak nás národ vykope z Česka až za Ural, protože v Česku ho nenávidí i kojenci a dokonce
byl lidma vyhodnocen jako druhý největší zkruvysyn, co se v Evropě narodil, hned po Hitlerovi,” upozornil Fischer.
“Tak ho obviníme pro vraždu a dopadne jak Babiš, mám svědectví mrtvých parašutistů, kteří se zabili na těch děravých padácích, které Kalousek koupil desetkrát předražené, když dopadli na zem větší rychlostí než obvykle,
tak po smrti potvrdili, že když se jim ve vzduchu otevřel padák, tak ve vrchlíku byly takové díry, že přes ně byl vidět celý obrys měsíce a navíc ještě nedokázal vysvětlit, kde vzal miliony na svoji vilu v Bechyni 28+10+6 + 3bazény se slanou mořskou vodou a umělými vlnami tsunami,” narovnal trochu hubu Horáček.
Rovněž v hospodě U kance Ferdy v Kozojedech souběžně probíhá výjezdní pivní zasedání naši strany ZA KRÁSNÉ KOZOJEDY A CELÉ ČESKO, oproti slabému sdružení ANO se naše stále a stále silnější strana neschovává a dokonce do oken do výčepu neinstaloval hostinský Mravenec ani závěsy a dokonce při zasedání jsou otevřeny dokořán všechny okna, jelikož ve výčepu je z chlastu a cigaret smrad jak v opičárně, tudíž případní zvědi opozičních
velkých stran si nemusí nechat do řiti inplantovat odposlouchavací štěnice, protože třeba proslov starého Flašky, co by kronikáře strany je slyšet až v okresním městě.
“Kurva, toho ministra rakoviny a infarktů Šulínka dáme před mezinárodní soud, protože ukradl náš stranický patent na sloučení malých a neperspektivních zdravotních pojišťoven, jelikož jsme byli první v Česku, kdy jsme sloučili Rolnickou zdravotní pojišťovnu v Pičindě, dlouhodobě neprosperující Mysliveckou zdravotní pojišťovnu v Kundomíně a první Vševesnickou zdravotní pojišťovnu v Kozojedech a desátou Romskou zdravotní
pojišťovnu v Chánově v jednu silnou zdravotní pojišťovnu Společnost pro zdraví vesnických obyvatel a jejich příbuzných s.r.o.n.p. a Šulínek se okamžitě po nás opičí a dělá ze sebe chytrého, že na ten nápad přišel on
s baronem z Orlíka, kdyby si aspoň jako spolupachatele vybral třeba pěnici Parkanovou, po které už 5 let pátrá Interpol a přitom všichni víme, že ji Kalousek ukrývá doma ve sklepě, tak během posledních pěti let se baron
probudil z komatu pouze v roce 2008, kdy ho na honě postřelil Kalousek,” řičel Flaška a bouchal pěstí do stolu, že žádné vládní plagiáty na podporu Drahoše trpět nebude.
“No tak se Flaško nerozčiluj, stejně Drahoše za jeho spolčení se Sorosem, Merkelovu a Kalouskem i s jeho koaličními buzeranty rozpářou nasraní občané, až začnou platit za ze svých daní sociální dávky pro Kozomrdy,” snažil se uklidnit Flašku arch.Josef.
“Nakonec jsme novinářům z Herodl Tribune Times napsali otevřený dopis, aby začali pátrat po špinavých penězích hodnotě 100 miliard na volební kampaně ODS, TOP09, US, ODA, KDU v amerických, které darovali nějací dva šmejdi,
údajný Japonský podnikatel Ma Ho Jako Kyj, který peníze na stranický účet ODS převedl pod pseudonymem Pepa z Tokia a maďarský romský baron Lájoš Fekete, který zase poslal sponzorský dar TOP09 a který se rovněž maskuje pseudonymem Rozparovač z Chánova. Samozřejmě jsme si okamžitě vzpoměli, že naší straně věnoval sponzorský dar ve výši 999,90
Prdelník za to, že jsme mu umožnili zprivatizovat močál na okraji Kozojed pro chov Skokanů modrých a pěstování brazilských orchidejí.
“To je průser jak vrata, jestli to vyčmuchají šmejdi co chtějí volit Drahoše, tak na vládu národní obnovy zapomeňme, víte jak dopadl Klaus s Báczem a Pepou z Honkongu, okamžitě ty peníze musíme vrátit, rotný Kudla už
zahájil vyšetřování, ze kterých světových bank byly Prdelníkem peníze deponovány, tak je zase do těch bank pěkně pošleme z našeho otevřeného účtu fofrem zpátky, my nejsme a nebudeme žádní zkorumpovaní parchanti, jako ty vlády od r.1989 před náma,” vzal jsem si jako budoucí předseda vlády a president v jednom slovo a na důkaz, že to myslím vážně jsem bouchl pěstí do stolu tak silně, že rozbité půllitry se zabodly svými střepy do stropu nad stolem.
“Jasně předsedo, my nepotřebujeme podporu žádných rákosníků a morgošů, my se svými členskými příspěvky uživíme docela slušně, a nepotřebujeme ani žádnou předvolební kampaň, jako pedofil a STBák Drahoš a jako ti blbci, co teď
vládnou, ti se stejně pozabíjejí navzájem, zjistil jsem, že pokladníci ODS, STOP09 a KDÚ vykoupili všechny dlouhé nože ze všech železářství a Lověny jsou absolutně vykoupené dlouhými střelnými zbraněmi, dokonce jeden bezdomovec, který je naším tajným agentem v Praze a žebrá před Omnipolem zjistil, že všechny velké strany zkoupily od Omnipolu i lehké kulomety, rakety Voda-Voda a pancéřové pěsti včetně a KIM IM ČONG pry jim
vysolil masné penále za nedodané zbraně, pánové, ti se zmasakrují sami, možná že ani nebudou žádné předčasné volby potřeba, my s velkým humbukem vystoupíme ze stínu, nebudeme preferovat žádnou barvu, akorát ty Kobylko přestaň méně chlastat, protože tě lidé s tím tvým červeným frňákem budou považovat za komunistu a to kandiduješ na ministra zemědělství, naštěstí Prdelník ten svůj frňák ještě moc do modra nemá, tak že stínového ministra životního prostředí mu ještě ponecháme,” doplnil mě budoucí ministr vnitra, rotný Kudla.

No jak volby dopadly, víme všichni a opozice v čele s pražskou kavárnou se ne a ne s tím smířit a hudou opruzovat až konečně pochcípají

Najde se viník?

Zdá se, že se s mafiemi v Česku roztrhl po hadráku v r.1989 pytel a máme tady tolik různých mafií, že ani četníci, ministerstvo vnitra, státní zastupitelství, BIS  já nevím jaké další represivní složky si s tím už neví rady, ať je to mafie v obchodu s bílým masem, narkomafie, ekonomická mafie, soudní mafie, četnická mafie, zastupitelská mafie, školská mafie, výpalná mafie a v neposlední řadě fotovoltaická mafie, a všechny tyt mafie způsobily již za 29 let slabomyslného kapitalismu bilionové škody. A tak jenom připomenu jeden slaboučký odpor proti fotovoltaické mafii ve spolupráci Nečas-Čunek, ještě než Nečasovi spadl mozek do kulí.
Tak se nám v Česku místo chmelnic, vinic a sadů objevily jiné -NICE, na polích a lukách pěkně za ostnatým drátem jsou řady zrcadel, pěkně nastavených slunečnímu záření, aby pro spokojené české občany pomocí světelné energie vyráběly stejnosměrný a střídavý proud a představte si, že se z těchto zrcadel nemusí ani nic česat, čili žádné bobule nebo kuličky, žádní jásající dělníci z továren nemusí jezdit na brigády, nic, jenom to postavíte a potom díky slunci rýžujete téměř zlato. No a čeští zlatokopové, díky našim slavným poslancům skupují veškeré volné plochy, dokonce i močály, které ještě nejsou zabetonované, aby na nich za královské dotace nasrali stále více zrcadel, až nakonec každý z nás se při cestě do práce může kdekoliv ptát zrcadel, “zrcadla, zrcadla, řekněte mně, kdo je na světě nejspokojenější?” a zrcadla sborově odpoví, “nekecej blbě a mazej makat!”
Mimo milionu jiných problémů, které před sebou Česko valí jako Hovnivál tu svoji kuličku do kopce, se čeští Hrdobce dohadují, kdo že může za to, že elektřina z obnovitelných zdrojů zruinuje nejen české obyvatelstvo svými nehoráznými cenami ale hlavně dotacemi, že nakonec může dojít k tomu, že se lidé budou doma navzájem fackovat, až jim budou z očí lítat hvězdičky a těmi si budou přisvěcovat, ale i český stát, kterému opět hrozí již asi pětistá miliardová arbitráž, se divím, že soudruh stát všechny ty miliardové, prosrané arbitráže vůbec přežil a ještě není v úplném komatu.
To zřejmě rozčílilo katolíka Čunka, který se rozhodl, že ve svém svatém rozhořčení najde za pomocí strany a vlády viníka stůj co stůj a napsal Nečasovi dopis, který mu poslal zcela otevřený, i když při takovém doručení hrozí, že než dojde dopis k adresátovi, tak tam může být stokrát dopsáno, že Nečas a vláda jsou vůl.
Nakonec z toho vzešlo vzájemné divoké dopisování, kdy Nečas odpovídal Čunkovi, Čunek zase odpovídal Nečasovi, tak že nakonec z toho Česká pošta totálně zkolabovala a na pomoc při doručování otevřených dopisů musela být povolána armáda.
Otevřený dopis Čunka Nečasovi.
Vážený soudruhu, obracím se na Tebe s naprostou důvěrou, že nehodíš můj otevřený dopis do koše a zahájíš okamžitou identifikaci viníka a nebo dvou viníků, který může za to, že podvodníci se solárními panely vydírají český stát nehoráznými výkupními cenami a somrováním o státní dotace, které nejsou zcela běžné ani v Gronsku, ani na Severním pólu. Když jsem se ptal v senátu a v parlamentu, jak to, že nikdo nebyl schopen předvídat, že za sluneční energii, odraženou od zrcadla budou šmejdi požadovat skoro celý zlatý poklad Česka, tak mě každý poslal do řiti a všude mně říkali, ať se starám o sběr spadaného ovoce a neseru se do věcí, kterým nerozumím.
Sice jste to ve vládě vyřešili systémem, že se vlk nažral a koza zůstala celá, ale právě pro to, že jste podvodníkům šlápli na kuří oko, tak očekávám, že nárůst arbitráží nakonec povede ke kolapsu státní ekonomiky a budeme v řiti ještě dříve, než pracovití Řekové.
Jak někdo mohl slíbit někomu, že za náklad na výrobu střídavého proudu ze slunečního záření ve výši 1 koruny české odkoupí stát přetransformovaný již stejnosměrný proud za 10 korun českých, vždyť to by zruinovalo i Žida.
Očekávám soudruhu Vaši brzkou odpověď a přeji mnoho zdaru při identifikaci viníka.
Katolík Čunek
A tak Nečasovi nezbylo nic jiného, i když je od založení zmutované vládní trojkoaly neustále zaneprázdněn řešením vládních krizí, kterých bylo jen za minulý rok celkem 25 tisíc, z toho 24 tisíc vyvolali Veřejní blbci a napsal Čunkovi dopis, který mu zaslal rovněž otevřený a ani Čunek se nepřiznal, jestli po doručení tam nebylo připsáno, že katolíci jsou svině.
Vážený Čunku, děkuji za Váš dopis, který mně byl doručen, když jsem na záchodě tlačil velkou stranu, ale příště bych Vás prosil, aby jste laskavě z pokladničky Vašeho kostela vybral 10 korun a zakoupil na dopis poštovní známku, jelikož mně pošťák nechtěl dopis předat, dokud nezaplatím poštovné, včetně penále ve výši 199 korun.
Ale k vlastní identifikaci, samozřejmě, naší velké a moudré straně je viník znám, ale vemte si na dlani chlup, když tam není, poslanci z KDU-ČSL jejichž jste i vy členem a z US-DEU již nejsou v parlamentu a před zodpovědností se zakopali do podzemního hnutí a škodí Česku ještě více, jak komunisti, zahnaní do děr a socaní ze sebe dělají blbce, že o ničem nevědí, ale vědí a dobře, jenom že co s tím, kdyby jsme nechali zavřít všechny socany, tak by vznikla parlamentní krize, došlo by k předčasným volbám a ani vy si určitě nepřejete, aby volby vyhráli komunisti, jak tomu nasvědčují všechny možné i nemožné průzkumy.
Ubezpečuji Vás milý bratře, že vláda podnikla všechny možné kroky, aby škody z arbitráží nesmetly Česko do hnojiště dějin a veškerá nápravná opatření, které umí jenom naše současná vláda, určitě zamezí případným škodám, které by hrozily české ekonomice a všem našim spřáteleným soudruhům v s.r.o.
Naši tajní agenti již zjistili podvodné aktivity fotovoltaických zmetků, představte si bratře, že se našli takoví, kteří místo slunka nasvěcovali panely polární září a někteří dokonce i žárovkami, které měli ve dne napojené na noční proud, takoví jsou to hajzli a přitom bylo jasno a slunko svítilo jak urvané z řetězu, kdyby bylo pod mrakem, tak budiž. Však my jim to spočítáme, že jim budou jiskřit oči a budou takto vyrábět elektřinu zadarmo.
Samozřejmě bratře, kdyby naše strana dostala ve volbách aspoň 60% hlasů a ovládli by jsme parlament bez dalších příživnických stran, tak viníky ihned identifikujeme a zavřeme je, až budou černí.
Čest práci a Světu mír
velitel Nečas
Když si to Čunek přečetl, tak začal nadávat jak špaček, aniž by bral v potaz, že je silně věřící a okamžitě sedl a napsal další otevřený dopis, ve kterém nadal Nečasovi do alibistů a žádal jasnější odpověď.
Vážený soudruhu veliteli, nemohu akceptovat Vaši odpověď na můj první dopis, který zcela jistě nebyl poslední a očekávejte, že od mě budete dostávat dopisy neustále až do té doby, dokud z toho úplně nezblbnete. Mám pocit, že jste mému dopisu nevěnoval dostatečnou pozornost a že odpověď Vám napsala uklízečka ve Vrabcově akademii, protože vy jste se zabýval tím, jestli se Schwarzenberg urazil natolik, že mu od zlosti zčervenala modrá krev a jestli ministři vůbec chodí do práce, ale problém fotovoltaiky není vůbec malý, ba naopak, je to problém obřích rozměrů, který může zruinovat českou ekonomiku, že nakonec ani slizký Kalousek už nebude mít co škrtat, ani z čeho
škrtat a tak mu asi nakonec nezbude, než aby nakonec uškrtil sám sebe. Jak to, že nikdo nebyl na tak odborné výši, aby do zákona zakotvil uplatnění kopírování výkupních cen a dotací na obnovitelné zdroje v poměru s poklesem jejich nákladů!! Zákonem garantovaný neúměrně vysoký zisk přilákal takové množství investorů, že jich bylo více, jak nalepených much na mucholapce.
Žádám Vás soudruhu vládní veliteli, aby jste mně sdělil, co jsem požadoval v prvním dopise a budu požadovat i v dopise stém a tisícím, kdo je zodpovědný!
Bůh s Tebou synu.
Katolík Čunek
Bohužel, problém dotací a výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů z fotovoltaických elektráren je přesným obrazem zákonových kočkopsů, které poslanci ve velkokapacitní sněmovně za 20 let vyblili.
Začalo to počátkem 90 let, kdy Klaus zahájil největší loupežnou operaci v Česku za posledních tisíc let a to kuponovou privatizací, aniž by byly přijaty perfektní zákony na základě zkušeností vypělých zemí, tak se řeklo, že žádné takové zákony nepotřebujeme a z velkého loupežného třesku se Česko zřejmě nevzpamatuje ani do konce tohoto tisíciletí a za 20 leté loupeže a rozkrádání nebyl nikdo schopen idetifikovat viníka ani v tom případě, kdy četníci nashromáždili tolik důkazů, že v každé jiné zemi by byli gauneři odsouzeni na deset doživotí, bez možnosti předčasné smrti.
Jistě, nápad vyrábět elektřinu ekologicky určitě není špatný, ale to nejsou v Česku odborníci, kteří by posoudili poměr nákladů a výdajů, zřejmě i profesoři na vysokých školách jsou totální blbci a nebo se jich nikdo z politické nadutosti na nic nezeptal, jinak si to neumím představit, za komunistů kalkulace nákladů a výdajů uměl spočítat každý středoškolák, ať se jednalo o miliony a nebo miliardy, já jsem přesvědčen, že by to dokázali i nyní, ale prostě ze strany státní a soukromé fotovoltaické mafie není zájem, aby to někdo přesně spočítal.
Možná vám moje články připadají přitažené za vlasy, ale vězte, že nic jiného, než prdel se z celého toho českého svinstva asi nedá dělat, protože kdyby jsme nad tím brečeli, tak by vznikla stoletá potopa.
kreslený vtip
Rozbor ekonomické reformy na návsi v Kozojedech.

Tak jak to bude dál s tou blbou korupcí?

Tento článek bych chtěl pojmout tak vážně, až se rozbrečí i otrlí tuneláři a miliardářští zloději začnou slibovat, že do desetníku vrátí, co ze státního eráru rozkradli.

Jistý ministr pro kulturu v Česku odvolal jistého ředitel národní galerie z podezření na korupci a tim spustil lavinu, která vyústila až ve vládní krizi, protože generální fuhrer UV ČSSD soudruh Hamáček prohlásil, že ani člen vlastní strany si nemůže dovolit hrabat se v korupčním svinstvu politiků, jelikož tím ohrožuje vedoucí úlohu všech politiků v korupci a briskně dotyčného odvážlivce odvolal a navrhl místo něj jako výměnu poslušného místodržícícho socanů, kterého ani nenapadne, abyse v budoucnu hrabal v korupčním hnoji velkých stran.

Co to je korupce, latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit. Jedná se o zneužití potavení nebo funkce v politice, ve veřejné správě či hospodářství k osobnímu prospěchu.

Sice historikové vypátrali průkaznou korupci již v Egyptě za vlády faraonů, ve starořeckých městských státech a i v antickém Římě, čili není to nějaká společenská metla novověku a já jsem přesvědčen, že korupce již existovala v době kamenné, kdy starosta nějaké jeskynní osady, aby získal dotace z jeskynní Unie na dostavbu jeskynního komplexu pro tehdejší komunální představenstvo, tak se mořil s mamutem na zádech, co by úplatkem třeba  přes zamrzlou Beringovu úžinu z dnešní Aljašky na Kamčatku.

Zda to tehdy nějakým podstatným způsobem ovlivnilo nějakou jeskynní kasu ve věci financování jeskynních mandatorních výdajů bohužel není na stěnách zatím známých jeskynních komplexů  zachyceno, ale já osobně si hodně slibuji od novodobých objevů Ústavu pro zkoumání komunistických zločinů, který právě na Kamčatce zřídil svoji pobočku pro odhalování jeskynních zločinů totalitní doby kamenné.

Ovšem skutečný problém s metlou lidstva, zvanou korupce se začal projevovat až v době moderní dělby práce a začaly vznikat ekonomické a politické systémy.

V této době malin nezralých, kdy se obrovským fofrem začala měnit hodnotová orientace a někteří jedinci dokonce začali tvrdit, že východně od Yukonu po zasněžených prériích běhají zlatá telata a stačí si jen pár jich ulovit, aniž by to poškodilo pověst člověka, jako jedince bez morálky, toužícím pouze po zisku z prodeje kožešin bizonů a již tehdy lze zaznamenat vznik neviditelné ruky trhu, kterou Klaun se svými kumpány z prognostického ústavu dovedl téměř k dokonalosti, pod pojmem tunelovací bič Boží.

Korupce snad byla pouze někdy omezena totalitními režimy (komunismem resp.fašismem) i když ve stínové podobě existovala i v těchto dobách, ale třeba za komunistů se spíše jednalo o tak zvané ” všimné” které třeba umožňovalo se vyhnout frontám na všechno v důsledku nedostatkového zboží, čili šlo o úplatkařství, což je nižší a primitivnější forma korupce.

Společenská nebezpečnost tehdejšího úplatkářství byla zanedbatelná, jelikož neohrožovala samotnou podstatu existence systému, ba dokonce neměla ani nijak významný vliv na tehdejší ekonomiku.

Ovšem po velkém listopadovém povstání za všeobecného zmatku při převlékání kabátů se společenská nebezpečnost, zvaná korupce rozrostla do takových obludných rozměrů, že dokonce ohrožuje samotnou podstatu existence ekonomicky svéprávného státu.

A zde vyvstává otázka, dalo se tomu zabránit okamžitou legislativní ochranou, zvanou MAJETKOVÉ PŘIZNÁNÍ ?!

Odpovím si za vás, ANO, DALO !

Je nutno především oddělit od sebe pojmy majetkové přiznání a daňové přiznání, což je jako rozdíl mezi nebem a dudami. Majetkové přiznání je prakticky zjištěním, zda převlečení komunisté nabyli svoje milionové a miliardové majetky legálním způsobem, což jednoduše řečeno, zda jejich příjmy odpovídají a odpovídaly hodnotě jejich majetku. Velice jednoduchá záležitost, ale převlečení komunisté se majetkového přiznání bojí jako čert kříže a dělají vše pro to, aby majetkové přiznání zmizelo  v propadlišti všech možných tunelů.

Každopádně, kdyby majetkové přiznání bylo tvrdě uzákoněno hned po sranda prči, tak by dneska Halouzek a jeho škubací banda nemuseli hrabat škrtacími prackami z obyčejných lidí jejich minimální mzdy. Prostě a jednoduše, majitel deseti soukromých tryskových letadel, dvaceti honosných vil s deseti bazény s mořskou vodou a umělými vlnami tsunami by musel předložit veškeré nezfalšované doklady  příjmů a vydajů a rozdíl by ihned ukázal, zda si na 20 miliard na tryskové letouny a ostatní pořídil výdělkem, restitucí, děděním po zemřelém okresním tajemníkovi KSČ a nebo jiným legálním způsobem.

Věříte, že by se našel byť jediný rychlokvašený zbohatlík, který by takové doklady měl k dispozici, nevěřte, ani jeden !

Dalo by se to přirovnat třeba k počitačovým virům a programům ochrany proti nim. Pokud by se nevynalezly v pionýrských dobách výpočetní techniky různé AVASTY a další protivirové programy, tak v letošním roce by jsme zase používali místo počítačů papír a tužku a stejně je to i s korupcí.

Plivat jedovaté sliny na bývalý režim považuji za stejnou ubohost, jako kritizovat třicetiletou válku a nadávat na Švédy, že jsou původcem totálně pojebané ekonomiky současnosti. Minulý režim mimo nezpochybnitelných zločinných prvků měl i svoje pozitiva, asi to tak ve vesmíru je zařízeno, že všechno na sebe nabalující má svoje klady i zápory, čili pouze nadávat na minulý režim a pouze vychvalovat současný režim mohou jenom nesvéprávní blbci a hlavně ti, co si právě díky účelově zablokované legislativě nakradli co mohli a že toho nebylo málo !

Kdybych byl ve správnou dobu na správném komunistickém fleku a zprivatizoval bych si pro sebe třeba ČEZ, asi bych vyl na měsíc společně s těmito lumpy a nadával na komunisty, až by mně z huby tekly jedovaté protikomunistické sliny, jak voda v Botiči v době záplav.

Ono totiž ti nenažraní převlečení komunisti zneužili pro svoji ideologickou dezinformaci vůči většinovému obyvatelstvu Listinu základních práv a svobod, na kterou se odvolávali, že majetková přiznání ohrožují osobní svobodu člověka. Účelová lež jako věž. Přece majetkové přiznání je tak běžná ekonomická záležitost, založená na principu zatím nepřekonané ekonomické zákonistosti podle které platí, jakýkoliv rozdíl je založen na poměru zákonitosti MÁ DÁTI-DAL. Bohužel, převlečení komunističtí zloději tuto poučku zdeformovali na MÁ DÁTI-VZAL.

Některé vyspělé ekonomické velmoci dokonce v poslední době veřejně a nahlas mluví o tom, zda by v rámci boje proti ekonomickému zločinu nestálo za to, omezit lidská práva a svobody, aby v budoucnu mělo lidstvo vůbec co žrát, myšleno lidstvo všeobecně a nikoli jen několik zlodějských darebáků.

Ono totiž vyplundrování státního eráru na celé plundrovací trase začíná právě startem korupcí. Na počátku je nějaká nabídka nějaké státní zakázky na několik miliard a investorem je stát, respektive reprezentovaný nějakými živými tvory, zvanými státní úředníci a ti do arény s mafiánskými firmami hodí ledabyle nabídku a pak se zájem pozorují, jak se hyeny s.r.o. začnou rvát o kořist. A v ten moment vstupuje do děje akt, zvaný korupce. A aby tyto hyeny na finanční pobídku měli peníze keš, musí si je obstarat v předražených zakázkách a to předražených tak, že jim to musí vynést astronomické zisky, navíc peníze na další korupci a ještě s perpektivou oškubání státu na daňových únicích. Prosím vás, nebavíme se tady o řemeslných dílnách o počtu zaměstnanců deset a nebo pouze v obsazení otec a nevlastní synové, v takových případech dokáže státní moc, reprezentovaná finančními úřady a dalšími řádit jak černá ruka.

Opakem korupce je integrita a naše strana ZA KRÁSNÉ KOZOJEDY A JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ ČESKO na svém čtyřtísícím výjezdním zasedání v hospodě U kance Ferdy na rozdíl od převlečených komunistů, sešikovaných za mafiány z prognostického klubu řekla korupci ve svém volebním programu jasné NE.

Hospodský Mravenec byl důrazně upozorněn, aby nepočítal s tím, že až se jeho hospoda v Kozojedech po našem uchopení moci rozroste o komplex kasin  a heren jak v Las Vegas a Monte Carlu dohromady, že by naše UV dovolilo byť jen náznakem praní špinavých peněz a že se postaráme, aby česká měna za naší moci byla čistá, jak čerstvě umytá prdelka batolete, zasypaná Avirilem, nebo  že by se cikáni odvážili vystrčit rypáky ze svých betonových bunkrů v Chánově, aby ovládli český trh s bílým masem a stali se nekorunovanými králi kuplířství a Janek Pudlíků, který byl čestným hostem jednoho našeho zasedání byl tvrdě varován před kariérou vrchního velitele drogové mafie v Česku.

Sice jsme poslali otevřenými dopisy pozvánky na naše sezení velitelům všech velkých stran včetně čestného předsedy všeho, ve kterých jsme jim nastínili, že pokud budou po našem boku úsilovně pomáhat při likvidaci STATE CAPTURE, což znamená hon za státní kořistí  a nebo hon za státními úlovky, tak nám můžou při našem vládnutí chodit pro pivo, ale jejich dopisní mluvčí nám odepsali, že velitelé stran jsou momentálně tak zaujati nocemi dlouhých nožů, vzájemným škrcením a pak zase vzájemným udobřováním, že minimálně do příštích žní se žádné zasedací bokovce nemohou věnovat, tak jsme jim poslali poslední varování, že pokud se do týdne neumoudří, tak je budeme do jednoho interovat ve známém Gulagu na Solověckých ostrovech.

Každopádně italské soužití zmutované trojkoaly a jejich následné udobřování, které nemá daleko do pedofilního oblizování všech partajních lumpů už začíná být nad síly zmutovaných aktérů, ale když jde o koryta, jak tomu nasvědčuje poslední jednání K999, už z vládních blbečků dělá opravdu jundu ( a o juntě už si mohou jenom nechat zdát), že cirkus ještě stále úplně nezkrachoval, ale cirkusoví šašci už mají potem zamazané líčidlo a jejich trikům už se nesmějí ani blázni v Bohnicích.

Nad jedním pisoárem v hospodě U kance Ferdy se objevil nápis:

Přišel jsem, viděl jsem, ale jelikož ho mám kratšího než obvykle, pochcal jsem se. Caeasar z Kundomína.